Get Adobe Flash player

       Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą, związaną z podejmowaniem działań wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym. Absolwent tej specjalności będzie potrafił wykorzystywać zdobyta wiedzę z pedagogiki specjalnej (głównie resocjalizacyjnej) do diagnozowania i analizy uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego oraz możliwych form udzielanego mu wsparcia w ramach resocjalizacji. Studia te umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy pedagoga, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego: świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka, ochotnicze hufce pracy itp.