Get Adobe Flash player

Władze uczelni

 

kadr foto04 

J.M.  REKTOR LSW

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. JASIŃSKI

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (Chemia i Technologia Nafty i Węgla) oraz Wydziału Nauk o Ziemi (Instytut Nauk Geologicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat i habilitacja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł naukowy profesora z zakresu Nauk o Ziemi. Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia. Ukończona Polsko- Amerykańska Szkoła Biznesu oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Były członek Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Były rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Uprawnienia biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie „ocen oddziaływania na Środowisko” (nr 0001);Certyfikat eksperta w zakresie gospodarki odpadami nr 2006/018 (Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”). Stanowiska kierownicze w wielu państwowych i prywatnych, naukowych i komercyjnych przedsięwzięciach, m.in.: prezes zarządu Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. Wrocław; dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii, KGHM Polska Miedź S.A;. właściciel firmy konsultingowej „AWJ Andrzej Jasiński” . Członek kilku Rad Nadzorczych w spółkach prywatnych oraz Skarbu Państwa. Doradca Wicepremiera ,Ministra Gospodarki; doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; Przewodniczący Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska; Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”; Prezes Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych. Doradca w kilku firmach w zakresie geologii, górnictwa, technologii chemicznych i ochrony środowiska. Autor lub współautor ponad stu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji w kraju i zagranicą.

 

Kanclerz LSW

mgr Piotr SOCHACKI

 

 

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

 

Ks. dr Jerzy Marek KRÓL


Doktor nauk humanistycznych i doktor teologii. Studia doktoranckie odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku na Słowacji. Przez okres około siedmiu lat był Rektorem Katolickiej Misji Włoskiej w Sztokholmie. Prowadził wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – wydział zamiejscowy w Stalowej Woli oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, odbył studia podyplomowe w Uniwersytecie w Londynie, prowadził badania naukowe w Stockholm University, Departament of Education zwieńczone publikacją książkową „Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji”. Jest autorem trzech publikacji książkowych i około dwudziestu artykułów. Bierze czynny udział w konferencjach i programach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; Chełmskiego Towarzystwa Naukowego; Komitetu Naukowego - Book Series: Linguaggio e società/Language and Society, Casa editrice: Limina Mentis, Villafranca – Italy; Institute of Sustainable Education, Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC). Recenzent w Zeszytach Nauk o Rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zainteresowania naukowe: systemy pedagogiczne i filozofia wychowania, pedagogika rodziny, pedagogika kultury, naucznie Jana Pawła II, personalizm.

zdjęcie na stornę

Prodziekan Wydziału Pedagogicznego

 

mgr Zagrodnik Dorota

 

Absolwentka Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki, specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne. Studia drugiego stopnia ukończyła w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, gdzie uzyskała tytuł magistra pedagogiki, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie pedagogiki terapeutycznej z rewalidacją, oraz kursy kwalifikacyjne: kierownik wycieczek szkolnych, wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wykładowca Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej główne zainteresowania naukowe oscylują wokół współczesnej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Autorka i współautorka artykułów naukowych, których tematy koncentrują się wokół nauk społecznych. Czynnie uczestniczy w sympozjach i konferencjach naukowych.