Get Adobe Flash player

ETYKA, EDUKACJA, MARIA MONTESSORI-PROF.IVAN IURLO Z UNIWESYTETU W BARI WE WŁOSZECH

 

Dla studentów kierunku "Pedagogika" wygłosił wykład zatytułowany "Etyka, edukacja, Maria Montessori". W wykładzie, oprócz studentów LSW uczesniczyli także przedstawiciele środowiska naukowego Lublina oraz miejscowe władze samorządowe. Władze samorządowe Powiatu ryckiego reprezentowane były przez Starostę - Leszka Filipka wraz z Radnymi oraz pracownicami Komisji Oświaty, zaś władze samorządowe miasta Ryki reprezentował Burmistrz - Jerzy Gąska. Zarówno przed wykładem jak i po wykładzie, z udziałem Kierownictwa LSW oraz  zaproszonych gości, przeprowadzono dyskusję poświęconą miejscu i roli współczesnej pedagogiki w zjednoczonej Europie. W dyskusji czynny udział brali przedstawiciele uczelni lubelskich, w tym m.in. prof.dr hab. n. med. Piotr Książek z Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Bogusław Sawicki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Okazuje się, że pedagogika jest nauką, która ma wiele punktów stycznych zarówno z naukami medycznymi, naukami przyrodniczymi oraz innymi naukami humanistycznymi. Trudno się temu dziwić, wszak jest to nauka o czlowieku a dokładniej o jego wychowaniu - można więc najogólniej powiedzieć, ze w każdym momencie życia czlowieka możemy odwoływać się do pedagogiki. Prof. Ivan Iurlo w swoich fragmentach wykladu dotyczących Marii Montessori podkreślał jej zasługi dla wyraźnego określenia relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem czy też wychowawcą a wychowankiem.Wg twórczyni określonego systemu wychowania relacje te powinny być zawsze czyste i przejrzyste. Podsumowujący wykład oraz dyskusję Rektor Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach stwierdził, że zjednoczona Europa w wielu obszarach nauki, w tym i pedagogiki, jest często hasłem, ponieważ te same zagadnienia i problemy są różnie przedstawiane i naświetlane w poszczególnych środowiskach naukowych. Dowodem tego są rozważanie wokół teorii i praktyki pedagogicznej Marii Montessori, które nieco inaczej i z innego punktu widzenia są przedstawiane na zajęciach ze studentami np. przez prof. Ryszarda Kuchę wykładajacego przedmiot "Historia myśli pedagogicznej" w LSW a nieco inaczej przedstawione zostały w wykładzie prof. Ivana Iurlo. Takie właśnie bezpośrednie kontakty pozwalają na wymianę myśli i poglądów, ich uzupełnienie i wzbogacenie. Jest to również okazja dla studentów do zdobycia nowych i szerszych informacji z poszczególnych przedmiotów nauczanych wg standardów i programów polskich.

Dlatego też w najbliższych planach Uczelni znajduje się cała seria wykładów prowadzonych przez włoskich pedagogów głównie z Uniwersytetu w Bari. Do maja 2010 roku zadeklarowali swój przyjazd do Ryk m.in.: prof. Tommaso Marazia, prof. Antonio Incapo, prof. Ugo Volli i prof. Valerio Meattini. Jeszcze w br. akademickim LSW w Rykach będzie organizatorem międzynarodowej konferencji poświeconej problemom współczesnej pedagogiki w zjednoczonej Europie. Do udziału w konferencji oprócz naukowców włoskich, planujemy zaprosić także reprezentantów pedagogiki z Ukrainy, Słowacji i być może z Niemiec. Władze samorządowe powiatu i miasta zadeklarowały pomoc i pełny udział w organizacji konferencji, co bedzie traktowane również, jako wkład regionu ryckiego w upowszechnianie międzynarodowych kontaktów i rozwój współczesnej nauki. W rezultacie zakładamy możliwość polsko-włoskiej wymiany studentów, również na poziomie studiów podyplomowych oraz kształcenie w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach studentów włoskich w zakresie doskonalenia zawodowego z dziedziny pedagogiki na rocznych studiach typu "Masters".