Animacja społeczna i rozwój lokalny

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów w zakresie aktywności społecznej, inicjowania i realizowania w obszarze społeczności lokalnej zadań animacyjnych w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Absolwent, pełniący rolę animatora społeczno-kulturalnego, podejmuje działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej. 

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Animacja społeczna i rozwój lokalny’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności „Animacja społeczna i rozwój lokalny” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Instytucjach samorządowych,
 • Organizacjach poarządowych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Absolwenci specjalności Animacja społeczna i rozwój lokalny mają możliwość zatrudnienia w: 

 • Gminnych ośrodkach kultury,
 • Młodzieżowych domach kultury,
 • Ośrodkach i centrach kultury,
 • Ośrodkach amatorskiego ruchu artystycznego,
 • Centrach rozrywki,
 • Klubach muzycznych i studenckich,
 • Świetlicach,
 • Działach szkoleniowych firm,
 • Działach edukacyjnych muzeów i galerii,
 • Agencjach artystycznych,
 • Mediach: radio, prasa, telewizja,
 • Agencjach eventowo-marketingowych,
 • Instytucjach samorządu lokalnego i organizacjach pozarządowych.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:

 1. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
 2. Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowym i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
 3. Ma uporządkowana wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych postaw.
 4. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.
 5. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
 6. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami.
 7. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.
 8. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
 9. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.
 10. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nim zachodzących.
 11. Zna najważniejsze, tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.
 12. Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
 13. Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.
 14. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.
 15. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
 16. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.
 17. Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności:

 1. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, jak też podejmowania działań naprawczych.
 2. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
 3. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.
 4. Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 5. Potrafi prowadzić zajęcia z różnymi grupami odbiorców, organizować grupy wsparcia, stosować zróżnicowane metody rozwiązywania problemów w grupach społecznych.
 6. Potrafi tworzyć i zarządzać projektami kulturalnymi w skali lokalnej.
 7. Potrafi organizować i prowadzić działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 8. Potrafi diagnozować problemy społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.
 9. Potrafi kierować i zarządzać elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego.
 10. Potrafi konstruować programy pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna.
 11. Potrafi prowadzić zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych.
 12. Potrafi organizować i aktywizować lokalne siły społeczne.
 13. Posiada umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur.

Kompetencje społeczne:

 1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
 2. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 3. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
 4. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 5. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.
 6. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.
 7. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
 8. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji.
 9. Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.
 10. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.
 11. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
 12. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznym i w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.
 13. Docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5