fbpx
Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podstawami doradztwa zawodowego i personalnego, ich aktualną pozycję w Polsce i za granicą, zgłębieniem psychologicznych aspektów procesów kadrowych oraz diagnozy w doradztwie zawodowym, oraz nauczenia się, jak planować rozwój i sukces zawodowy oraz zarządzać karierą. Studia skierowane są do osób zainteresowanych również udzielaniem pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę, oraz wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Absolwent nabędzie umiejętności opracowywania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego, udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej. Będzie potrafił kontrolować skuteczność wykonania usług doradczych poprzez analizę informacji zwrotnych od klienta, oraz utrzymywać ścisłą współpracę z osobami i instytucjami rynku pracy i wspomagającymi doradztwo zawodowe i personalne. Studia nauczą gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o zawodach, stanowiskach pracy, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę i efektywnego projektowania doskonalenia zawodowego kadr. Absolwenci specjalności, nabędą umiejętności realizacji zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej),
 • Ochotniczych hufcach pracy (m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, młodzieżowych biurach pracy, mobilnych centrach informacji zawodowej, klubach pracy),
 • Agencjach zatrudnienia (m.in. w biurach pośrednictwa pracy, biurach poradnictwa zawodowego, biurach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej),
 • Instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych),
 • Instytucjach dialogu społecznego,
 • Instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • Akademickich biurach karier,
 • Szkolnych ośrodkach karier (na poziomie szkoły gimnazjalnej),
 • Gminnych centrach informacji,
 • Ośrodkach wspierania przedsiębiorczości,
 • Centrach pomocy rodzinie,
 • W działach zarządzania personelem, działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych,
 • Organizacjach pozarządowych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • Nauczyciel doradca zawodowy: w szkołach, placówkach, w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24