fbpx
Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony ludności a w szczególności wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego, niezbędną do właściwych zachowań podczas zagrożeń, udzielania pomocy i ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja dla bezpieczeństwa” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Szkołach,
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • Strukturach wojskowych,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych,
 • Instytucjach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • Samorządzie terytorialnym,
 • Zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem,
 • Administracji szkolnej,
 • Policji,
 • Państwowej straży pożarnej,
 • Straży granicznej,
 • Urzędach celnych,
 • Służbie więziennej,
 • Straży gminnej,
 • Rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • Pionach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności przedsiębiorstw,
 • Jednostkach organizacyjnych zarządzania kadrami w firmach w zakresie szkoleń pracowników z problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Edukacja dla bezpieczeństwa” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa oraz obrony przed skutkami zagrożeń czasu pokoju (katastrofy i groźne awarie), czasu wojny, a także udzielenia pierwszej pomocy,
 • Nauczyciel przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 • Specjalista gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego,
 • Pracownik ośrodków interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych,
 • Instruktor w ośrodkach szkoleniowych,
 • Ekspert w instytucjach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • Pracownik administracji szkolnej,
 • Specjalista w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • Pracownik pionu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności przedsiębiorstw,
 • Specjalista w jednostkach organizacyjnych zarządzania kadrami w firmach w zakresie szkoleń pracowników z problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24