Edukacja dla bezpieczeństwa

Celem studiów licencjackich: „Edukacja dla bezpieczeństwa” jest zdobycie właściwego przygotowania teoretycznego i praktycznego z zakresu podstawowej wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa szkolnego i społecznego oraz dydaktyki obronnej i teorii wychowania dla bezpieczeństwa, psychologii społecznej, socjologii wychowania i innych nauk społecznych istotnych do podjęcia działań z zakresu edukacji, orientowania się w problematyce ochrony zdrowia oraz udzielania pomocy przedmedycznej.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa może podjąć pracę:

 • W rządowych i samorządowych ogniwach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
 • W gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego.
 • W strukturach wojskowych, w policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, straży miejskiej, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:

 1. Ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania porządku publicznego.
 2. Zna elementarną terminologie związaną z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, terroryzmu, prawa, wiktymologii ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania porządku publicznego.
 3. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
 4. Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą przyczyn, dynamiki i specyfiki zjawisk z zakresu przestępczości i patologii społecznej oraz rozumie różnorodne ich uwarunkowania.
 5. Zna podstawowe zadania i kompetencje służb mundurowych, oraz podstawowy zakres związany z wykroczeniami i odpowiedzialnością nieletnich.
 6. Zna podstawową terminologię z zakresu problematyki bezpieczeństwa oraz posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą planowania zajęć edukacyjnych.
 7. Posiada elementarną wiedzę o wybranych instytucjach życia społecznego dotyczących bezpieczeństwa oraz zachodzących między nimi relacjach.
 8. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, ich prawidłowości i zakłóceń. Jest w stanie identyfikować obciążenia komunikacyjne mogące być przyczyną konfliktu. Ma wiedzę na temat asertywnego wyrażania i przyjmowania krytyki. Ma wiedzę o procesach zachodzących w grupie i ich znaczeniu dla konfliktu.
 9. Zna podstawowe zadania i kompetencje funkcjonariuszy służb mundurowych, oraz podstawowy zakres związany z wykroczeniami i odpowiedzialnością prawną funkcjonariuszy mundurowych.
 10. Ma wiedzę o procesach zmian w ustroju państw, systemów politycznych, administracji, gospodarce, strukturach społecznych i systemach bezpieczeństwa, oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian w skali globalnej.
 11. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach.
 12. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym i społecznym

Umiejętności:

 1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami.
 2. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł.
 3. Posiada umiejętności przygotowania wystąpień i prac pisemnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego z wykorzystaniem podstawowych aktów prawnych.
 4. Potrafi analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
 5. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przestępczości i patologii społecznej w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, a także specyficznych problemów społecznych.
 6. Potrafi wskazać propozycje rozwiązań zapobiegawczych i naprawczych (prognozując przebieg ich rozwiązywania oraz przewidując skutki planowanych działań stosowanych w praktyce rozwiązywania problemów społecznych).
 7. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i interpretowania zjawisk politycznych.
 8. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.
 9. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i edukacji dla bezpieczeństwa w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych związanych z problematyką bezpieczeństwa.

Kompetencje społeczne:

 1. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
 2. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie stosowania działań zapobiegawczych i naprawczych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 3. Potrafi kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.
 4. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki bezpieczeństwa, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju kształcenia, dokonuje samooceny własnych kompetencji z zakresu projektowania działalności dydaktycznej i ustawicznie je doskonali.
 5. Jest przygotowany do zarządzania grupą w sytuacjach kryzysowych.
 6. Potrafi kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.
 7. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 8. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, zgodny z zasadami obowiązującego porządku prawnego, posiada umiejętność refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 9. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
 10. Potrafi samodzielnie dokonywać oceny sytuacji i ryzyka podejmowanych działań.
 11. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.
 12. Trafnie ocenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5