Edukacja medialna i wizualna

Celem edukacji medialnej i wizualnej jest rozwinięcie u studenta kompetencji pozwalających na wkroczenie w przestrzeń użytkowników mediów i wykształcenie w nich umiejętności do świadomego korzystania z nich. Absolwent tej specjalności jest specjalistą w zakresie kompleksowej komunikacji w świecie wirtualnym. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia różnorodnych wyzwań związanych z edukacyjnymi zastosowaniami mediów cyfrowych. 

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Edukacja medialna i informatyka szkolna” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Edukacja medialna i wizualna może podjąć pracę: 

 • W sektorze komercyjnym-firmach szkoleniowych, w firmach związanych z turystyką.
 • W sektorze medialnym-w branży PR i reklamy, portalach internetowych, czy też mediach społecznościowych.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:

 1. Posiada wiedzę w zakresie podstaw pedagogiki oraz zna warunki kształtowania współczesnych prądów pedagogicznych w perspektywie działań mediów.
 2. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
 3. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice medialnej oraz w e-learningu i rozumie ich źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
 4. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń w powiązaniu ze studiowaną specjalnością.
 5. Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
 6. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych oraz posiada podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny, jakości usług instytucji związanych ze studiowaną specjalności;
 7. Zna wybrane koncepcje teoretyczne oraz podstawowe pojęcia związane z mechanizmami oddziaływania mediów.
 8. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w diagnozie pedagogicznej z udziałem mediów i multimediów.
 9. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą obsługi programów do tworzenia prostych gier komputerowych, animacji flash i materiałów filmowych.
 10. Ma uporządkowaną wiedzę na temat kształcenia, jego społeczno- kulturowych i biologicznych podstaw w zakresie zdalnego nauczania.

Umiejętności:

 1. Potrafi wykorzystać umiejętności analizowania procesów społecznych w zakresie uwarunkowań wychowawczych w kontekście mediatyzacji życia.
 2. Prawidłowo interpretuje pojęcia i zjawiska społeczne oraz medialne.
 3. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
 4. Potrafi scharakteryzować Internet i wybrane aplikacje sieciowe.
 5. Zna współczesne trendy światowego rozwoju mediów w zastosowaniach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dziecka.
 6. Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, a także w celu oceny, jakości usług związanych z działalnością pedagogiczną i dobierania strategii realizowania działań praktycznych w powiązaniu ze studiowaną specjalnością.
 7. Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki.
 8. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych a także analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej w powiązaniu ze specjalnością: edukacja medialna i wizualna.
 9. Analizuje mechanizmy oddziaływania mediów i wykorzystuje zdobytą wiedze teoretyczną do analizowania konkretnych przekazów medialnych.
 10. Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk społecznych poprzez ich diagnozę, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej wykorzystując formy elektroniczne.
 11. Potrafi oceniać przydatność różnych form multimediów do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.
 12. Potrafi projektować materiały dydaktyczne: tekstowe, audialne, wizualne, multimedialne oraz internetowe.
 13. Potrafi fotografować i filmować oraz tworzyć prezentacje, projektować strony internetowe i profile społecznościowe.

Kompetencje społeczne:

 1. Potrafi wskazać konsekwencje oddziaływania środków masowego przekazu na kształtowanie obrazu rzeczywistości wychowawczej.
 2. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności medialnych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w zakresie kształtowania innowacyjnej postawy związanej z wykorzystaniem mediów.
 3. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
 5. Zna i rozumie etyczno-prawne aspekty użytkowania mediów, zwłaszcza w odniesieniu do dziecka.
 6. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
 7. Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia, jakości pracy szkoły.
 8. Potrafi kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem mediów.
 9. Jest przekonany o wartości i potrzebie świadomego oraz umiejętnego wykorzystywania dostępnych elektronicznych i multimedialnych programów w procesie diagnozowania, kontrolowania i oceniania wyników badań oraz efektów działań pedagogicznych.
 10. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych.
 11. Jest przekonany o potrzebie świadomego i umiejętnego korzystania dostępnych elektronicznych i multimedialnych programów w procesie kształcenia.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5