Statut Koła Naukowego Pedagogów

Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach

Postanowienia ogólne

§1

Koło nosi nazwę „Koło Naukowe Pedagogów” i zwane jest dalej „Kołem”.

§ 2

Siedzibą Koła jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.

§ 3

Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa wewnętrznego Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. oraz niniejszego statutu.

§4

Celem działalności Koła Naukowego Pedagogów LSW w Rykach jest poszerzanie wiedzy studentów na temat pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz edukacyjnej.

§ 5

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
2. kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
3. uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach itp.,
4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
5. współpracę z organizacjami studenckimi.

§ 6

Koło ma swojego Opiekuna Naukowego.

Działalność koła

§ 7

Członkiem stałym Koła może zostać każdy student Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, który zainteresowany jest tematyką działalności Koła.

§ 8

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków stałych podejmuje Zarząd na wniosek studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła. W przypadku odmowy ubiegającemu się o przyjęcie do Koła przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§9

Organami koła są:

1. Zgromadzenie Ogólne Koła,

2. Zarząd Koła wyłoniony przez Zgromadzenie Ogólne.

§ 10

Zgromadzenie Ogólne Koła:

1. powołuje zarząd Koła zwykłą większością głosów,
2. może odwołać większością 2/3 głosów Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji;
3. akceptuje roczny plan pracy Koła przedstawiony przez Zarząd,
4. rozpatruje odwołania od uchwał i decyzji Zarządu wniesione przez członków Koła,
5. rozpatruje skargi członków na pracę Zarządu.

§ 11

Zgromadzeniu Ogólnemu Członków przewodniczy Opiekun Naukowy lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 12

Zgromadzenie Ogólne Członków jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze przez Zarząd:

1. z inicjatywy własnej,
2. na pisemny wniosek ponad połowy członków.

§ 13

Zarząd informuje wszystkich członków Koła o Zgromadzeniu Ogólnym Członków w sposób zwyczajowo przyjęty z tygodniowym wyprzedzeniem.

§14

W skład Zarządu Koła wchodzą:

    a) Opiekun naukowy LSW w Rykach,

    b) Przewodniczący,

    c) Zastępca przewodniczącego,

    d) Sekretarz.

§15

Do zadań Zarządu Koła należy:

     a)przyjmowanie nowych członków Koła,

     b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,

     c) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

     d) kierowanie bieżącymi pracami Koła,

     e) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,

W przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu jego kompetencje przejmuje zastępca.

§ 16

Członkowie Koła mają:

1. prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
3. prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Członków i składania
4. wniosków w sprawach działalności Koła.

§ 17

Członkowie mają obowiązek:

1. przestrzegania statutu Koła,
2. godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,
3. brać czynny udział w pracach Koła.

§ 18

Członkostwo wygasa na skutek:

1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
2. skreślenia z listy studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach,
3. wykluczenia z Koła uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz  uchwałami Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego członków,
4. ustania działalności Koła.

§19

Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§20

Członkowie Zarządu Koła mogą być odwołani przed końcem kadencji w wyniku pisemnej rezygnacji, po zaopiniowaniu przez członków Koła. Członka Zarządu może odwołać tylko Zgromadzenie Ogólne Koła.

§21

Na wniosek opiekuna dydaktycznego lub dwóch członków Zarządu, przewodniczący ma obowiązek w terminie siedmiu dni zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego.

§22

Uchwały Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków stałych.

W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

§ 23

Zmiana Statutu może być uchwalona na Zgromadzeniu Ogólnym Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

§ 24

Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed Zgromadzeniem Ogólnym Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.

§ 25

Zmiana Statutu nie może być uchwalona na Zgromadzeniu Ogólnym Członków, na którym rozpatrywane jest odwołanie i powołanie Zarządu.

§ 26

Koło rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków przegłosowanej kwalifikowana większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 28

Pierwszymi członkami Koła stają się tzw. członkowie założyciele Koła, którzy złożyli deklaracje o organizacji Koła w okresie poprzedzającym Zebranie.

§ 29

Statut niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez władze Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.