Uchwała nr 7 z dnia 15 maja 2012 r.

SENATU LUBELSKIEJ SZKOŁY WYZSZEJ W RYKACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA I ZATWIERDZENIA KODEKSU ETYKI STUDENTÓW LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH

§ 1

         Na podstawie art. 202 ust. 5a Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Dziekana Wydziału Pedagogicznego przedstawił propozycję opracowaną przez samorząd studencki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach Kodeks etyki studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach

§ 2

         Senat akceptuje przedstawioną propozycję i postanawia wprowadzić jej realizację od roku akademickiego 2012/2013.

§ 3

         Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania

Przewodniczący Senatu LSW

Kodeks Etyki Studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach

My, studenci Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, świadomi wpływu nauki na kształtowanie osobowości młodych ludzi, światopoglądu i postaw społecznych wierzymy, iż niniejszy Kodeks posłuży do określenia zasad etycznych obowiązujących w środowisku studenckim.

Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich.

Niniejszym deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej uczelni.

2. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi obowiązującymi
w naszym kręgu kulturowym.

§ 2

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości.

2. Szanować prawa i zwyczaje akademickie.

3. Dbać o godność i honor studenta.

§ 3

1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.

2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

1. Uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe
i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich.

2. Wypełniać zobowiązania wobec uczelni w wyznaczonych terminach.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Działać dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.

2. Odnosić się do pracowników uczelni z należnym im szacunkiem.

§ 8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej uczelni.

§ 9

Przestrzegać przepisów zawartych w obowiązującej ustawie o szkolnictwie wyższym, Statucie Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach i Regulaminie Studiów.

§ 10

Brać czynny udział, w miarę swoich możliwości i kwalifikacji w życiu akademickim, działając w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz agendach studenckich.

§ 11

Zdobywać i rozwijać wszelkie, związane ze swoim kierunkiem studiów, umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk i staży obowiązkowych oraz nie objętych planem studiów.

§ 12

Reagować w sposób adekwatny na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych studentów
i pracowników uczelni.

§ 13

Uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach oraz w miarę możliwości aktywnie włączać się w ich realizację.

§ 14

Dołożyć wszelkich starań, aby wspierać pozostałych studentów w nauce oraz pomagać
w dostosowaniu się do warunków życia akademickiego na uczelni.

§ 15

Mając na uwadze niezbywalną godność każdego człowieka, kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzegać zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§ 16

Wspierać działalność Samorządu Studentów jako głównego reprezentanta naszych interesów, zwracać się do niego we wszystkich kwestiach wymagających współdziałania
z władzami uczelni i poszczególnych wydziałów.

§ 17

Oddawać należny szacunek, bez względu na wyznanie, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne oraz orientacje seksualną.