fbpx
Logopedia i terapia pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia adresowane są do osób zainteresowanych odróżnianiem zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy od normy językowej, określaniem etiologii wybranych zaburzeń mowy, diagnozowaniem i klasyfikowaniem różnych zaburzeń mowy, ocenianiem poziomu rozwoju mowy, prognozowaniem rozwoju zaburzenia mowy, organizowaniem działań profilaktycznych, stymulowaniem rozwoju mowy, który jest opóźniony lub został zahamowany, opanowaniem różnych programów, metod i technik terapeutycznych, opanowaniem zasad emisji i higieny głosu, prowadzeniem doradztwa w zakresie komunikacji językowej dla rodziców/opiekunów/nauczycieli dzieci z zaburzeniami mowy, programowaniem jednostki metodycznej zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, stymulowaniem rozwoju psychoruchowego dziecka, usprawnianiem zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, wyrównywaniem braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych w zakresie czytania, pisania oraz rozwiązywania problemów matematycznych na poziomie elementarnym, organizowaniem działań mających na celu eliminowanie emocjonalnych i społecznych ujemnych skutków niepowodzeń szkolnych, prowadzeniem doradztwa dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju psychoruchowego oraz metod pracy wspierających nabywanie umiejętności czytania, pisania i rozwiązywania problemów matematycznych na poziomie elementarnym, wczesnym rozpoznawaniem możliwości wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Logopedia i terapia pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Logopedia i terapia pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’’ ” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Przedszkolach,
 • Szkołach podstawowych,
 • Placówkach wychowania przedszkolnego,
 • Placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • Gimnazjach,
 • Zasadniczych szkołach zawodowych,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Socjoterapia i terapia pedagogiczna” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Logopeda
 • Nauczyciel-specjalista,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24