fbpx

Nasza misja

W misji Lubelskiej Szkoły Wyższej, już w momencie jej powołania uwzględniano specyfikę rejonu oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek położonych na tzw. ,,ścianie wschodniej’’. Misją uczelni w tak małym mieście jest danie szansy uzyskania odpowiedniej, jakości wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy dotąd takiej szansy nie mieli.

Słowo od rektora

W całokształcie działalności, zawsze najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

Nasze władze

J.M.  REKTOR LSW
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. JASIŃSKI

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (Chemia i Technologia Nafty i Węgla) oraz Wydziału Nauk o Ziemi (Instytut Nauk Geologicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat i habilitacja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tytuł naukowy profesora z zakresu Nauk o Ziemi. Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia. Ukończona Polsko- Amerykańska Szkoła Biznesu oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Były członek Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Były rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Uprawnienia biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie „ocen oddziaływania na Środowisko” (nr 0001);Certyfikat eksperta w zakresie gospodarki odpadami nr 2006/018 (Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”).

Stanowiska kierownicze w wielu państwowych i prywatnych, naukowych i komercyjnych przedsięwzięciach, m.in.: prezes zarządu Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. Wrocław; dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii, KGHM Polska Miedź S.A;. właściciel firmy konsultingowej „AWJ Andrzej Jasiński” . Członek kilku Rad Nadzorczych w spółkach prywatnych oraz Skarbu Państwa.

Doradca Wicepremiera ,Ministra Gospodarki; doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; Przewodniczący Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska; Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”; Prezes Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych. Doradca w kilku firmach w zakresie geologii, górnictwa, technologii chemicznych i ochrony środowiska. Autor lub współautor ponad stu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji w kraju i zagranicą.

dr Rusłan Jakowyszyn

mgr Piotr Sochacki

Nasza kadra

Uzyskanie stopnia profesora nadzwyczajnego (belwederskiego) na podstawie pracy: K. Popielski (2008). “Psychologia egzystencji. Wartości w życiu”. Wyd. KUL. Lublin oraz całości dorobku naukowego. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii-tytuł nadano na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pdt.: Neotyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia.

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości. Główne dziedziny badań: diagnostyka pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne, psychologia osobowości oraz psychologia zdrowia. Autor wielu książek, licznych artykułów naukowych oraz wielu testów psychologicznych. Odbył kilka staży zagranicznych i wyjazdów naukowych. Należy do różnych towarzystw naukowych. Jest laureatem licznych wyróżnień państwowych i nagród. Pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich, rozpraw doktorskich oraz grantów naukowych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania-

tytuł rozprawy doktorskiej Psychologiczno-społeczne determinanty kształtowania świadomości imperialistycznego zagrożenia u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki – stopień nadany na podstawie cyklu publikacji poświęconego zagadnieniom związanym z analizą stanowisk pracy jako podstawową modelowania procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w uczelni zawodowej

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze psychologii i pedagogiki. Autor licznych artykułów naukowych i monografii. Organizator i współorganizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Praktyk z wieloletnim stażem pracy.

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Główne zainteresowania naukowe:

a. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, systemem wartości, a także szeroką problematyką dotyczącą samooceny młodzieży (jej kształtowaniem oraz konsekwencjami niskiej samooceny w postaci anoreksji, bigoreksji itp.).

b. Opieka i wychowanie dzieci osieroconych, opuszczonych i zaniedbanych przez

własnych rodziców;

c. Sylwetka nauczyciela – wychowawcy w kontekście jego pracy

wychowawczej;

Autorka i współautorka książek: Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum (2007), Rozwijaniekompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2013), Podstawy emisji głosu (2015),

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym (2009), Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydanie II uzupełnione i poprawione (2015),

Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli (2010, Wydanie II 2012, Wydanie III2015), Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej (2017).

Redagowała i współredagowała naukowo monografie:

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze (2011, 2012, 2015), Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się (2009, 2011),

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela (2011,2013),

Internet w psychologii – psychologia w Internecie (2011),

Wychowanie wobec wyzwań współczesności (2011),

Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur (2012),

Wychowawcza rola szkoły (2012). Autorka i współautorka ponad 60 artykułów naukowych. Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich. Recenzent wydawniczy 8 monografii, recenzent 2 przewodów habilitacyjnych, recenzent wielu artykułów w czasopismach punktowanych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka pedagogiki specjalnej i studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Adiunkt w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Pedagog, terapeuta, dyrektor w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Realizatorka licznych szkoleń we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Zainteresowania poznawcze: pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku i jego rodzinie (profilaktyka i terapia) oraz kwestia integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Autorka 30 publikacji naukowych. Promotor około 400 prac licencjackich i magisterskich.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Studia doktoranckie ukończone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł magistra uzyskany na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w “Inter-Edukacji” Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów rozwojowych młodzieży, środowiska rodzinnego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ukończenie licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu wyżej wymienionych zagadnień.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania.

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze pedagogiki, psychologii społecznej i pedagogiki pracy. Organizator wielu konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Autor licznych publikacji naukowych, współredaktor książek. Praktyk z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Lwowskim na kierunku filologia angielska.

Treść Elementu

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie nauk humanistycznych – historia

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy ,,Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza pracownika – podmiotu leczniczego przy wykonywaniu jego obowiązków”. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa medycznego.

Doktor nauk pedagogicznych w specjalności pedagogika ogólna i historia pedagogiki.

Zainteresowania naukowe realizowane są w dziedzinie historii pedagogiki, zagadnień wychowawczych (wychowanie moralno-religijne), kształtowania osobowości nauczyciela (pdeutologia), problemów społecznych (pedagogika społeczna, polityka społeczna). Wyniki badań z tej problematyki zostały ujawnione przez naukowe publikacje, udziały w konferencjach (referaty, wystąpienia), współautorstwo w napisaniu naukowych prac zbiorowych, wydanie własnych rozpraw badawczych,  przeprowadzenie sondaży, wywiadów.

Studia magisterskie na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach w zakresie elektroniki, specjalność: automatyka.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie-Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku Edukacja obronna.

Studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku prawo.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Ukończone kursy:instruktora kulturystyki, instruktora pływania,instruktora piłki nożnej

Zainteresowania naukowe: trening siłowy i jego wpływ na człowieka.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika- specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne

Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie pedagogiki- na specjalności pedagogika szkolna.

Zainteresowania naukowe: pedagogika, psychologia i logopedia, a szczególnie terapia logopedyczna alalii, afazji oraz opóźnionego rozwoju mowy. A także profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci, w tym praca logopedy w zespołach do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Logopeda z 37 letnim stażem pracy, przez kilkanaście lat prowadziła swój gabinet logoped., pracowała z dziećmi specjalnej troski w Polskim Stowarzyszeniu z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
Dorobek naukowy :opracowania materiałów na prowadzone liczne szkolenia dla nauczycieli w trakcie 39 letniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, materiały na szkolenia w PCDZN w Puławach oraz opracowania materiałów dla studentów i słuchaczy LSW w Rykach. Opracowuję także programy terapeutyczne dla potrzeb terapii chorych z afazją oraz dzieci specjalnej troski. Wszystkie dotyczą tematyki logopedycznej. Opublikowana praca w Zeszytach Naukowych 10/2010 n.t. Wprowadzenie do logopedii. Wydane przez LSW w Rykach.
Nagrody, odznaczenia: nagroda Kuratora Oświaty, liczne nagrody Starosty Ryckiego, Srebrny Krzyż Zasługi,Medal KEN oraz Złoty Medal Za Długoletnią Służbę.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej.

Wykładowca w LSW ( metodyka edukacji polonistycznej i metodyka edukacji matematyczno- przyrodniczej), wykładowca w WSGE im.A. Gasperi w Józefowie o/ Ryki ( edukacja matematyczna z metodyką, edukacja przyrodnicza z metodyką )., nauczyciel edukacji przedszkolnej w ZPO w Bobrownikach.  Autorka poezji: dla dorosłych-“Odcienie miłości”, dla dzieci ” Klinika zwierząt”. zainteresowania naukowe: edukacja wczesnoszkolna w systemie oświaty.

Studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Studia magisterskie w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie pedagogiki ogólnej

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie w zakresie pedagogiki obronnej i bezpieczeństwa publicznego.
Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz szereg studiów podyplomowych, m.in. studia podyplomowe w zakresie: Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja. Interesuje się niedostosowaniem społecznym; pracuje jako Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Udziela pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej poprzez rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych i psychologicznych.
Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku –wychowanie fizyczne.
Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: filologia polska.
Studia magisterskie Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika na specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną.

Podstawy prawne