Nasza misja

W misji Lubelskiej Szkoły Wyższej, już w momencie jej powołania uwzględniano specyfikę rejonu oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek położonych na tzw. ,,ścianie wschodniej’’. Misją uczelni w tak małym mieście jest danie szansy uzyskania odpowiedniej, jakości wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy dotąd takiej szansy nie mieli.

Wydawnictwo

Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Wyższej stanowi integralną jednostkę uczelnianą, która zajmuje się publikacją książek, raportów z badań prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz recenzowanego czasopisma naukowego.

Słowo od rektora

W całokształcie działalności, zawsze najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

Nasze władze

J.M.  REKTOR LSW
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. JASIŃSKI

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (Chemia i Technologia Nafty i Węgla) oraz Wydziału Nauk o Ziemi (Instytut Nauk Geologicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat i habilitacja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tytuł naukowy profesora z zakresu Nauk o Ziemi. Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia. Ukończona Polsko- Amerykańska Szkoła Biznesu oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Były członek Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Były rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Uprawnienia biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie „ocen oddziaływania na Środowisko” (nr 0001);Certyfikat eksperta w zakresie gospodarki odpadami nr 2006/018 (Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”).

Stanowiska kierownicze w wielu państwowych i prywatnych, naukowych i komercyjnych przedsięwzięciach, m.in.: prezes zarządu Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. Wrocław; dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii, KGHM Polska Miedź S.A;. właściciel firmy konsultingowej „AWJ Andrzej Jasiński” . Członek kilku Rad Nadzorczych w spółkach prywatnych oraz Skarbu Państwa.

Doradca Wicepremiera ,Ministra Gospodarki; doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; Przewodniczący Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska; Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”; Prezes Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych. Doradca w kilku firmach w zakresie geologii, górnictwa, technologii chemicznych i ochrony środowiska. Autor lub współautor ponad stu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji w kraju i zagranicą.

dr Rusłan Jakowyszyn

Doktor nauk pedagogicznych, posiadacz supplement to diploma of Doctor of Philisophy, Ph. D. Autor ponad 55 publikacji, z których 33 artykuły zostały opublikowane w wiodących czasopismach fachowych, 3 monografii oraz 3 prac dydaktyczno-metodycznych, których główne spektrum tematyczne obejmuje pedagogikę rodziny, religii, wychowania młodzieży oraz analizę kultury społeczeństwa. Pracę dyplomową pod tytułem „System wychowania moralnego uczniów szkół ogólnokształcących w Galicji (lata 1850-1900)”, napisaną pod opieką profesora doktora habilitowanego Anatola Wychruszcza obronił w 2005 r. przed specjalistyczną Radą Uczoną Przykarpackiego Uniewrsytetu imienia Wasyla Stefanyka.

W szkolnictwie wyższym obecny od 2001 r., kiedy rozpoczął pracę w Katedrze Języków Słowiańskich i Literatury Powszechnej Tarnopolskiej Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Edukacji Pedagogicznej, najpierw jako wykładowca, później jako starszy wykładowca. Od 2006 r. obejmował stanowisko kierownika Katedry Nauk Humanistycznych Tarnopolskiej Wyższej Szkoły Technologii Informacyjnych i Społecznych w Tarnopolu. Od 2009 r. zatrudniony jako docent (adiunkt) w Katedrze Pracy Społecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego. W 2011 r. podjął pracę na Wyższej Obwodowej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieńcu na stanowisku adiunkta w Katedrze pedagogiki ogólnej i socjalnej. Od 2013 r. obecny na Polskich uczelniach – w roku akademickim 2013/2014 rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki na Wyższej Szkoly Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy” w Poznaniu, następnie zatrudniony m.in. we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.

Od 2001 r. w szkolnictwie wyższym Tarnopolszczyzny nauczał takich przedmiotów jak „Język polski”, „Pedagogika”, „Literatura powszechna”, „Socjologia”, „Historia kultury”, „Historia pedagogiki”, „Pedagogika socjalna”.

Obecnie naucza w Polsce przedmiotów „Pedagogika ogólna”, „Historia pedagogiki”, „Teoria wychowania”, „Pedagogika społeczna”, „Pedeutologia”, „Polityka społeczna”, „Dydaktyka”, „Współczesne systemy pedagogiczne”, „Pedagogika pracy”, „Socjologia wychowania” i innych.

mgr inż. Waldemar Krawczyk

Nasza kadra

Uzyskanie stopnia profesora nadzwyczajnego (belwederskiego) na podstawie pracy: K. Popielski (2008). „Psychologia egzystencji. Wartości w życiu”. Wyd. KUL. Lublin oraz całości dorobku naukowego. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii-tytuł nadano na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pdt.: Neotyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia.

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości. Główne dziedziny badań: diagnostyka pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne, psychologia osobowości oraz psychologia zdrowia. Autor wielu książek, licznych artykułów naukowych oraz wielu testów psychologicznych. Odbył kilka staży zagranicznych i wyjazdów naukowych. Należy do różnych towarzystw naukowych. Jest laureatem licznych wyróżnień państwowych i nagród. Pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich, rozpraw doktorskich oraz grantów naukowych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania-

tytuł rozprawy doktorskiej Psychologiczno-społeczne determinanty kształtowania świadomości imperialistycznego zagrożenia u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki – stopień nadany na podstawie cyklu publikacji poświęconego zagadnieniom związanym z analizą stanowisk pracy jako podstawową modelowania procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w uczelni zawodowej

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze psychologii i pedagogiki. Autor licznych artykułów naukowych i monografii. Organizator i współorganizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Praktyk z wieloletnim stażem pracy.

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Główne zainteresowania naukowe:

a. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, systemem wartości, a także szeroką problematyką dotyczącą samooceny młodzieży (jej kształtowaniem oraz konsekwencjami niskiej samooceny w postaci anoreksji, bigoreksji itp.).

b. Opieka i wychowanie dzieci osieroconych, opuszczonych i zaniedbanych przez

własnych rodziców;

c. Sylwetka nauczyciela – wychowawcy w kontekście jego pracy

wychowawczej;

Autorka i współautorka książek: Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum (2007), Rozwijaniekompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2013), Podstawy emisji głosu (2015),

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym (2009), Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydanie II uzupełnione i poprawione (2015),

Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli (2010, Wydanie II 2012, Wydanie III2015), Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej (2017).

Redagowała i współredagowała naukowo monografie:

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze (2011, 2012, 2015), Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się (2009, 2011),

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela (2011,2013),

Internet w psychologii – psychologia w Internecie (2011),

Wychowanie wobec wyzwań współczesności (2011),

Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur (2012),

Wychowawcza rola szkoły (2012). Autorka i współautorka ponad 60 artykułów naukowych. Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich. Recenzent wydawniczy 8 monografii, recenzent 2 przewodów habilitacyjnych, recenzent wielu artykułów w czasopismach punktowanych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka pedagogiki specjalnej i studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Adiunkt w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Pedagog, terapeuta, dyrektor w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Realizatorka licznych szkoleń we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Zainteresowania poznawcze: pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku i jego rodzinie (profilaktyka i terapia) oraz kwestia integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Autorka 30 publikacji naukowych. Promotor około 400 prac licencjackich i magisterskich.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Studia doktoranckie ukończone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł magistra uzyskany na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w „Inter-Edukacji” Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów rozwojowych młodzieży, środowiska rodzinnego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ukończenie licznych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu wyżej wymienionych zagadnień.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania.

Prowadzone badania i publikacje koncentrują się w obszarze pedagogiki, psychologii społecznej i pedagogiki pracy. Organizator wielu konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Autor licznych publikacji naukowych, współredaktor książek. Praktyk z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Lwowskim na kierunku filologia angielska.

Treść Elementu

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie nauk humanistycznych – historia

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy ,,Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarza pracownika – podmiotu leczniczego przy wykonywaniu jego obowiązków”. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa medycznego.

Doktor nauk pedagogicznych w specjalności pedagogika ogólna i historia pedagogiki.

Zainteresowania naukowe realizowane są w dziedzinie historii pedagogiki, zagadnień wychowawczych (wychowanie moralno-religijne), kształtowania osobowości nauczyciela (pdeutologia), problemów społecznych (pedagogika społeczna, polityka społeczna). Wyniki badań z tej problematyki zostały ujawnione przez naukowe publikacje, udziały w konferencjach (referaty, wystąpienia), współautorstwo w napisaniu naukowych prac zbiorowych, wydanie własnych rozpraw badawczych,  przeprowadzenie sondaży, wywiadów.

Studia magisterskie na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach w zakresie elektroniki, specjalność: automatyka.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie-Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku Edukacja obronna.

Studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku prawo.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Ukończone kursy:instruktora kulturystyki, instruktora pływania,instruktora piłki nożnej

Zainteresowania naukowe: trening siłowy i jego wpływ na człowieka.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika- specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne

Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie pedagogiki- na specjalności pedagogika szkolna.

Zainteresowania naukowe: pedagogika, psychologia i logopedia, a szczególnie terapia logopedyczna alalii, afazji oraz opóźnionego rozwoju mowy. A także profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci, w tym praca logopedy w zespołach do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Logopeda z 37 letnim stażem pracy, przez kilkanaście lat prowadziła swój gabinet logoped., pracowała z dziećmi specjalnej troski w Polskim Stowarzyszeniu z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
Dorobek naukowy :opracowania materiałów na prowadzone liczne szkolenia dla nauczycieli w trakcie 39 letniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach, materiały na szkolenia w PCDZN w Puławach oraz opracowania materiałów dla studentów i słuchaczy LSW w Rykach. Opracowuję także programy terapeutyczne dla potrzeb terapii chorych z afazją oraz dzieci specjalnej troski. Wszystkie dotyczą tematyki logopedycznej. Opublikowana praca w Zeszytach Naukowych 10/2010 n.t. Wprowadzenie do logopedii. Wydane przez LSW w Rykach.
Nagrody, odznaczenia: nagroda Kuratora Oświaty, liczne nagrody Starosty Ryckiego, Srebrny Krzyż Zasługi,Medal KEN oraz Złoty Medal Za Długoletnią Służbę.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej.

Wykładowca w LSW ( metodyka edukacji polonistycznej i metodyka edukacji matematyczno- przyrodniczej), wykładowca w WSGE im.A. Gasperi w Józefowie o/ Ryki ( edukacja matematyczna z metodyką, edukacja przyrodnicza z metodyką )., nauczyciel edukacji przedszkolnej w ZPO w Bobrownikach.  Autorka poezji: dla dorosłych-„Odcienie miłości”, dla dzieci ” Klinika zwierząt”. zainteresowania naukowe: edukacja wczesnoszkolna w systemie oświaty.

Studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Studia magisterskie w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie pedagogiki ogólnej

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie w zakresie pedagogiki obronnej i bezpieczeństwa publicznego.
Studia magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz szereg studiów podyplomowych, m.in. studia podyplomowe w zakresie: Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja. Interesuje się niedostosowaniem społecznym; pracuje jako Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Udziela pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej poprzez rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych i psychologicznych.
Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku –wychowanie fizyczne.
Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: filologia polska.
Studia magisterskie Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie na kierunku pedagogika na specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną.

Podstawy prawne