fbpx
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz monitorowania ich rozwoju. Ukończenie specjalności pozwoli lepiej diagnozować i analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych. Absolwent nabędzie umiejętności prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie: specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii), trudności w uczeniu się matematyki, korekty zaburzeń rozwoju ruchowego, zaburzeń rozwoju mowy i zaburzeń koncentracji uwagi komunikacji społecznej.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Środowiskowych domach opieki nad dzieckiem,
 • Środowiskowych ośrodkach opieki nad dzieckiem,
 • Świetlicach środowiskowych,
 • Warsztatach terapii zajęciowej,
 • Instytucjach wychowania przedszkolnego,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel wychowawca w świetlicach szkolnych i w internatach,
 • Nauczyciel wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • Nauczyciel pedagog w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24