Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

Celem studiów licencjackich ,,Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową’’ jest zdobycie właściwego przygotowania teoretycznego i praktycznego z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistycznych treści kształcenia służących rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych. Student w czasie studiów jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi oraz z młodzieżą.

Informacje formalne

Studia „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową” to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową może podjąć pracę:

 • W ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach na stanowisku nauczyciela-pedagoga.
 • W ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach na stanowisku nauczyciela-pedagoga.
 • W placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej).
 • W placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent

Wiedza:

 1. Posiada podstawową wiedzę o dziecku, jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu opiekuńczo- wychowawczego nad dzieckiem osieroconym, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji opiekuńczo- wychowawczych.
 3. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności opiekuńczo- wychowawczej.
 4. Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice opiekuńczej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
 5. Zna najważniejsze, tradycyjne i współczesne systemy pedagogiczne, rozumie historyczne i kulturowe uwarunkowania.
 6. Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży.
 7. Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
 8. Wymienia podstawową terminologię z zakresu psychologii rozwojowej.
 9. Wymienia podstawowe założenia procesów rozwojowych w aspekcie procesów biologicznych, psychologicznych i społecznych.
 10. Nazywa i opisuje stadia rozwoju w aspekcie socjalizacji jednostki oraz prawidłowych więzi społecznych.
 11. Opisuje proces komunikowania się w relacjach rówieśniczych i z dorosłymi.
 12. Wskazuje uwarunkowania procesów opieki i wychowania oraz podmiotów korzystających z tych aspektów działalności pedagogicznej.
 13. Identyfikuje wpływ różnych środowisk na procesy kształcenia i wychowania.
 14. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach i instytucjach społecznych.
 15. Opisuje struktury społeczne i instytucje pomocowe oraz oświatowe.
 16. Opisuje środowiska rodziny, szkoły, i innych instytucji opiekuńczo-wychowawczych.
 17. Wskazuje najistotniejsze nurty pedagogiki opiekuńczej.
 18. Opisuje system opieki i wychowania oraz edukacji, jego cele, funkcjonowanie, omawia bezpieczeństwo pracy w instytucjach pomocowych;

Umiejętności:

 1. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
 2. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.
 3. Potrafi analizować i interpretować problemy wychowawcze, opiekuńcze i pomocowe.
 4. Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie.
 5. Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
 6. Analizuje zachowania i reakcje jednostki na różnych etapach rozwojowych.
 7. Potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczno-psychologiczną do interpretowania problemów rozwojowych, oraz diagnozowania i projektowania oddziaływań profilaktycznych, opiekuńczych i terapeutycznych.
 8. Generuje rozwiązania konkretnych problemów w aspekcie trudności rozwojowych.
 9. Dostrzega i prawidłowo interpretuje zjawiska społeczne rozmaitej natury w powiązaniu z wybranym obszarem działalności pedagogicznej.
 10. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki rodziny do analizowania problemów społecznych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w praktyce pedagogicznej.
 11. Potrafi diagnozować, prognozować oraz projektować działania profilaktyczne, opiekuńcze i terapeutyczne.
 12. Podejmuje praktyczne działania pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z różnych środowisk i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 13. Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z diagnozowaniem, projektowaniem działań opiekuńczych i wychowawczych..
 14. Potrafi analizować trudne zjawiska i sytuacje w obszarze opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Kompetencje społeczne:

 1. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, jest aktywny podczas zajęć;
 3. Prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.
 4. Deklaruje potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia umiejętności.
 5. Wykazuje zaangażowanie w rozwiązywanie dostrzeganych problemów dziecka i rodziców poprzez wskazanie odpowiednich form pomocy.
 6. Podejmuje dyskusję na temat działań zespołowych i indywidualnych w zakresie udzielania uczniom specjalistycznej pomocy.
 7. Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.
 8. Utrzymuje i dąży do rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 9. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
 10. Potrafi współdziałać w grupie.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5