Pedagogika pracy z elementami zarządzania zasobami ludzkimi

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnego pedagoga pracy i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Student otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji–przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. 

 

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Animacja społeczna i rozwój lokalny’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Pedagogika pracy może podjąć pracę: 

 • W zakładach pracy na stanowisku: pedagoga pracy, doradcy personalnego, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rekrutacji i selekcji pracowników, a także analityka pracy oraz konsultanta ds. kariery zawodowej.
 • W agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, akademickich biurach karier w charakterze: doradcy zawodowego, konsultanta ds. kariery, specjalisty ds. rekrutacji pracowników.
 • W instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery w charakterze organizatora różnych form edukacyjnych kierowanych do osób dorosłych, ich popularyzacji, projektowania i organizacji w charakterze: specjalisty ds. szkolenia.
 • W placówkach oświatowych (szkołach, poradniach pedagogicznych, internatach.
 • W Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
 • W ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, oraz jako specjalisty ds. szkolenia oraz specjalisty ds. upowszechniania i organizowania pracy kulturalno- oświatowej.
 • I wielu innych.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:

 1. Ma wiedzę na temat procesu wychowania przez pracę i do pracy, kształcenia i wychowania przedzawodowego, struktury i zadań kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 2. Ma wiedzę dotyczącą wybranych aspektów humanizacji pracy;
 3. Posiada podstawy wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej z zakresu pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego; zna przedmiot, cele i zadania badawcze pedagogiki pracy;
 4. Posiada podstawową wiedzę o problemach edukacji zawodowej, rozwoju zawodowego oraz o współczesnych formach zatrudnienia, zna problemy rynku pracy (bezrobocie), umie wskazać prawidłowości rozwoju zawodowego, zna wybrane teorie rozwoju zawodowego człowieka,
 5. Posiada wiedzę o cechach, dyspozycjach i uwarunkowaniach funkcjonowania zawodowego jednostki;
 6. Posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychicznym, społecznym, w szczególności dotyczącą prognozowania przydatności zawodowej, doradztwa zawodowego, andragogiki i współczesnych systemów oświatowych, działalności poradniczej wobec osób wymagających wsparcia w trudnych problemach życiowych wieku dorosłego;
 7. Ma wiedzę na temat kompetencji (cech psychologicznych, wiedzy i umiejętności), w tym talentów i mocnych stron pracowników;
 8. Zna i interpretuje podstawowe normy prawne i obyczajowe regulujące zasobami ludzkimi w organizacjach w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach;
 9. Ma podstawową wiedzę o zasobach ludzkich w organizacji i roli menedżera w funkcjonowaniu i kierowaniu organizacjami;

Umiejętności:

 1. Potrafi prawidłowo identyfikować, analizować i interpretować elementy procesu wychowania przez pracę do pracy stanowiące integralną część kształcenia przedzawodowego, zawodowego i ustawicznego.
 2. Potrafi prawidłowo wyjaśniać zjawiska i relacje zachodzące w procesie pracy, z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju zawodowego człowiek.
 3. Posiada pogłębioną umiejętność pisemnej i ustnej analizy zagadnień obejmujących obszary pedagogiki pracy, na podstawie źródeł literaturowych i doświadczeń indywidualnych.
 4. Posiada umiejętność formułowania oceny i uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień relacji wychowanie-praca-pracownik z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych dyscyplin związanych z pedagogiką pracy.
 5. Posiada umiejętność zarządzania własną karierą zawodową (w sposób przemyślany kieruje jej rozwojem).
 6. Potrafi wskazać cechy właściwe pracy zawodowej, gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji na rynku pracy oraz stanu edukacji zawodowej, umie zredagować potrzebne w poszukiwaniu zatrudnienia dokumenty, takie jak CV, list motywacyjny.
 7. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, nazywania, rejestrowania i monitorowania informacji na temat problemów edukacyjno – społecznych.
 8. Posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali globalnej.
 9. Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin (nauki ekonomiczne, humanistyczne, społeczne, prawne) w celu innowacyjnych rozwiązań problemów z zarządzania zasobami ludzkimi;
 10. Posiada umiejętności projektowania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach.
 11. Posiada umiejętność inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim;
 12. Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki oraz z obszaru innych nauk społecznych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
 13. Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktycznych realizowanej specjalności;

Kompetencje społeczne:

 1. Ma świadomość potrzeby nieustannego pogłębiania wiedzy i umiejętności warunkujących prawidłowy rozwój zawodowy i osobisty, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania pracy w kategoriach wartości;
 2. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych;
 3. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w stosunku do siebie i innych;
 4. Ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej odpowiedzialności za prowadzone działanie na stanowiskach pracy
 5. Potrafi określić i rozwiązać problemy związane z wykorzystaniem zawodu;
 6. Posiada podstawowe kompetencje w dziedzinie edukacji przedzawodowej, pozawodowej, zawodowej oraz ustawicznej
 7. Posiada pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie specjalności;
 8. Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, samodoskonalenia, podejmowania różnych ról związanych z rynkiem pracy i placówkami oświatowymi, w tym dla dorosłych, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania problemów edukacyjno- społecznych w skali lokalnej i makrospołecznej;
 9. Komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazuje wiedzę osobom niebędącym specjalistami z zarządzania zasobami ludzkimi (w języku ojczystym i obcym);
 10. Zna i respektuje zasady etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, potrafi brać odpowiedzialność przed podwładnymi oraz przed społeczeństwem za realizowane zadania, także w sytuacjach kryzysowych;
 11. Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy niezbędnych do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 12. Jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 13. Wykazuje zdolność do formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych;
 14. Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych;
 15. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5