Pedagogika rewalidacyjna

Celem studiów jest zapoznanie studenta z aktualnymi trendami w podejściu do niepełnosprawności, wyeksponowanie społecznych aspektów rehabilitacji, takich jak: idea integracji i normalizacji życia osób niepełnosprawnych, podmiotowości, autonomii, samorealizacji, wprowadzenie w praktyczne zagadnienia rehabilitacji, kształcenia i wychowania jednostek z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przygotowuje pedagogów do współorganizowania i prowadzenia kształcenia, udzielania wsparcia i terapii osób z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych oraz organizacjach pozarządowych. 

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Animacja społeczna i rozwój lokalny’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Pedagogika rewalidacyjna może podjąć pracę: 

 • W żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • W ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • W centrach pomocy rodzinie.
 • W ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • W ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • W fundacjach i organizacjach na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • W poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • I wielu innych.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:

 1. Potrafi wyjaśnić interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej, jej elementarną terminologię i opisać niezbędne warunki skuteczności podejmowanych działań w pracy z pacjentem i osobą niepełnosprawną.
 2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych.
 3. Rozróżnienia podstawowe stopnie upośledzenia umysłowego.
 4. Potrafi omówić specyfikę rozwoju jednostek z różnymi rodzajami deficytów i niepełnosprawności oraz wskazać możliwości pracy rewalidacyjnej adekwatnie do rodzajów odchyleń od normy.
 5. Definiuje pojęcia: niepełnosprawność, rehabilitacja, rewalidacja, norma, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność motoryczna, dysfunkcje słuchu, dysfunkcje wzroku, zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne.
 6. Objaśnia przyczyny niepełnosprawności, niedostosowania społecznego.
 7. Opisuje strukturę pedagogiki specjalnej i powiązania z medycyną i psychologią.
 8. Opisuje problemy rodziny w wychowywaniu dziecka z niepełnosprawnością.
 9. Opisuje ograniczenia osób z dysfunkcjami różnego rodzaju (intelekt, słuch, wzrok, motoryka, mowa) w funkcjonowaniu społecznym.
 10. Opisuje obszary aktywności twórczej i sportowej osób niepełnosprawnych.
 11. Charakteryzuje terapie stosowane w pedagogice specjalnej.
 12. Wie jak zapewnić bezpieczeństwo osobom niepełnosprawnym (motorycznie, wzrokowo itp.) w instytucjach, w których przebywają, kształcą się i pracują osoby niepełnosprawne.
 13. Ma elementarną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania systemu kształcenia specjalnego uczniów z wadą słuchu.
 14. Ma podstawową wiedzę o specyficznych trudnościach zdolnych uczniów z wadą słuchu w wymiarze dydaktycznym, psychospołecznym i ich uwarunkowaniach.
 15. Ma elementarną wiedzę o metodyce nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 16. Posiada wiedzą teoretyczną z zakresu surdopedagogiki oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej.

Umiejętności:

 1. Planuje i wdraża odpowiednie formy postępowania terapeutyczno- wychowawczego wspomagające proces rewalidacyjny osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie.
 2. Potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe problemy psychopedagogiczne osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie.
 3. Potrafi poradzić sobie z problemami pedagogicznymi w trakcie kształcenia osób niepełnosprawnych.
 4. Opisuje diagnozowanie niepełnosprawności i niedostosowania społecznego na potrzeby działań rewalidacyjnych.
 5. Potrafi dokonywać obserwacji zjawisk społecznych w obszarze pedagogiki specjalnej, posiada umiejętność ich rozumienia i interpretowania.
 6. Potrafi łączyć i wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i dyscyplin pokrewnych w celu analizowania i interpretacji problemów kształcenia, wychowania, rehabilitacji, terapii, wsparcia i resocjalizacji.
 7. Umie analizować i oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk w realizacji zadań związanych z działalnością terapeutyczną, rehabilitacyjną i resocjalizacyjną, edukacyjną, opiekuńczą i pomocową.
 8. Posługuje się elementarną wiedzą teoretyczną w celu interpretacji i projektowania strategii wspierania w pedagogice specjalnej, tworzy sposoby skutecznego rozwiązywania problemów, potrafi odpowiednio przewidywać konsekwencje planowanej działalności.
 9. Posiada praktyczne umiejętności planowania i organizowania warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z wadą słuchu.
 10. Potrafi diagnozować i poprawnie formułować zadania do pracy korekcyjno-kompensacyjnej, stosownie do występujących deficytów lub zaburzeń; monitoruje efekty pracy terapeutycznej i w razie potrzeby dokonuje bieżącej korekty.
 11. Potrafi zaplanować optymalne działania korekcyjno-kompensacyjne, z uwzględnieniem najbardziej skutecznych metod..
 12. Porównuje zakres działania instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, pomocowych ukierunkowanych na pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i niedostosowaną społecznie.
 13. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i organizacji warsztatu pracy dydaktyczno- wychowawczej w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

Kompetencje społeczne:

 1. Wykazuje gotowość do samokształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.
 2. Analizuje poziom swej wiedzy w kontaktach z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie.
 3. Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny swych kompetencji, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, posiada zdolność wyznaczania kierunków swojej autokreacji.
 4. Doskonali własne umiejętności w praktyce działań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.
 5. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność i cechuje się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań zawodowych.
 6. Jest przekonany o sensowności i znaczeniu profesjonalnych działań wspierających i uwzględnia potrzebę ich podejmowania w środowisku społecznym.
 7. Potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę w celu analizowania, interpretowania problemów dydaktyczno-wychowawczych z udziałem uczniów z wadą słuchu oraz projektowania strategii działań terapeutyczno-pedagogicznych podejmowanych przez nauczyciela w celu ich rozwiązywania.
 8. Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań edukacyjno-wychowawczych.
 9. Przestrzega właściwych relacji z pacjentem, z rodziną pacjenta, z najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.
 10. Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu rozszerzenia kompetencji.
 11. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów z uszkodzonym słuchem.
 12. Postrzega relacje między dobranymi metodami, a efektami działań terapeutycznych. Jest otwarty i zorientowany na bieżące zmiany i treści bieżące w publikacjach zwartych i artykułach.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5