Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności do pracy z jednostkami, rodzinami i środowiskiem społecznym. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Mają także możliwość rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych oraz problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Pomoc społeczno wychowawcza-rodzinie może podjąć pracę: 

 • W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na stanowisku pedagoga, wychowawcy, opiekuna.
 • W domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach, internatach, młodzieżowych domach kultury, zakładach leczniczych, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oraz uzależnionym, instytucjach profilaktyki społecznej.
 • W świetlicach i klubach środowiskowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym lub terapeutycznym.
 • W innych placówkach oświatowych świadczących opiekę, pomoc i wsparcie jednostkom oraz ich rodzinom.
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:

 1. Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki szkolnej, zna i rozumie jej podstawowe pojęcia, rozumie jej relacje z innymi subdyscyplinami pedagogicznymi i jej związki z innymi naukami humanistyczno-społecznymi;
 2. Zna i wykorzystuje terminologię z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, pomocy pedagogicznej;
 3. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego i kulturalnego oraz rozumie zachodzące między nimi relacje oraz wie, jak je wykorzystać do pomocy i aktywizacji osób i grup;
 4. Ma rozszerzoną wiedzę o metodach poznawania środowiska i diagnostyki pedagogicznej, w którym pracuje, wykonywania typowych zadań, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności animacyjnej i wspierającej;
 5. Potrafi zastosować różne podejścia teoretyczne przy obserwowaniu, analizowaniu i omawianiu sytuacji i zjawisk edukacyjnych i społecznych związanych z kształceniem, wychowaniem i działaniami animacyjnymi;
 6. Potrafi dokonać diagnozy sytuacji społeczno-wychowawczych i edukacyjnych oraz prawidłowo prognozuje ich dynamikę i skutki zastosowanych rozwiązań społeczno-wychowawczych;
 7. Potrafi samodzielnie pogłębiać i aktualizować wiedzę, rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie pracy animacyjnej i wychowawczej w różnych środowiskach;
 8. Potrafi samodzielnie i w zespole przygotowywać i wdrażać projekty animacyjne służące ponoszeniu, jakości pracy wychowawczej w rodzinie, instytucjach socjalizacyjnych i lokalnych oraz projekty edukacyjno-wychowawcze dla jednostek i grup w ramach systemu kształcenia;
 9. Zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 10. Ma uporządkowaną wiedzę na temat rodziny, ich filozoficznych, teologicznych, historycznych, społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i prawnych podstaw;
 11. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz rodziny;
 12. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, moralnym;
 13. Ma elementarną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu rodzinnego; celach, podstawach prawnych i administracyjnych w funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych ze służbą rodzinie;
 14. Ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących;
 15. Rozróżnia strukturę i zakres działania poszczególnych instytucji;
 16. Społecznych w wymiarze lokalnym;
 17. Rozróżnia strukturę i zakres działania poszczególnych instytucji;
 18. Społecznych w wymiarze lokalnym;
 19. Zna standardy postępowania pracownika socjalnego i umie w sposób praktyczny wykorzystywać zalecenia zawarte w kodeksie etycznym zawodu pracownika socjalnego.

Umiejętności:

 1. Potrafi analizować, interpretować oraz projektować strategie działań pedagogicznych.
 2. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.
 3. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk pedagogicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
 4. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy wynikającej z diagnozowania procesów i zjawisk społecznych w praktyce pracy socjalnej;
 5. Potrafi interpretować podstawowe ujęcia teoretyczne dotyczące rodziny i jej funkcjonowania ( prawidłowego i nieprawidłowego) w celu analizowania i projektowania strategii działań profilaktycznych wobec rodziny;
 6. Potrafi tworzyć rozwiązania konkretnych problemów dotyczących funkcjonowania rodziny i sporządzić prognozę przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki podejmowanych działań;
 7. Potrafi porównać różne definicje rodziny, porządkować klasyfikacje funkcji i objaśnić je.
 8. Potrafi łączyć funkcje rodziny z formami pomocy i wsparcia społecznego oraz sferami instytucjonalnymi.
 9. Umie przygotować program pomocy i wsparcia rodzinie zagrożonej w zależności od rodzaju dysfunkcji i dysfunkcji sprzężonych
 10. Potrafi interpretować i korzystać z aktów prawnych, ustaw i przepisów wykonawczych.
 11. Potrafi stworzyć rozwiązania dla lokalnych problemów socjalnych.
 12. Potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej, a także adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury dla potrzeb działalności zawodowej.

Kompetencje społeczne:

 1. Rozpoznaje aksjologiczne problemy pracy socjalnej w aspekcie etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności;
 2. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym (zawodowym działaniu, jako pracownik socjalny) do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej (w tym ma umiejętność rozwiązywania problemów etycznych).
 3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, jest otwarty na podjęcie profesjonalnych działań dotyczących rodzin dysfunkcyjnych.
 4. Jest kreatywny w projektowaniu i wdrażaniu profesjonalnych działań pedagogicznych( profilaktycznych i terapeutycznych) dotyczących różnych przejawów dysfunkcji rodziny.
 5. Troszczy się o rzetelność wiedzy na temat rodzaju oraz form pomocy i wsparcia rodzinie zagrożonej.
 6. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
 7. Czuje się odpowiedzialny wobec ludzi (rodzin), dla których podejmuje lub planuje wybrane działania wspierające, jest wrażliwy na problemy podopiecznych.
 8. Postępuje etycznie, zachowuje ostrożność w wyrażaniu swoich opinii.
 9. Przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej.
 10. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych.
 11. Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 12. Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, także w trudnych warunkach, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy.
 13. Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz działań podwładnych.
 14. Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 15. Ma świadomość ciągłości zmian otoczenia i pojawiania się nowych problemów.
 16. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych oraz wskazuje na źródła ich finansowania.
 17. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru wyznaczonych mu ról.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5