Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Najważniejszymi celami realizowanymi w ramach poszczególnych modułów kształcenia jest wyposażenie studentów w teoretyczne i metodyczne podstawy przygotowujące do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej wychowanków przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. Studia przygotowują do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym.
Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Profilaktyka społeczna i resocjalizacja’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • W placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych,
 • W policji, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • W organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym,
 • W stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • W innych instytucjach rządowych i pozarządowych,
Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia absolwent:

Wiedza:
 1. Zna terminologię używaną w pedagogice społecznej, resocjalizacji, polityce społecznej i pracy socjalnej. 
 2. Ma wiedzę o metodyce wykonywania programów profilaktycznych do zastosowania w różnych środowiskach, metodach wychowawczych stosowanych w resocjalizacji.
 3. Rozumie podstawowe terminy, definicje, kwestie związane z istotą, typami oraz mechanizmami rozwoju uzależnień.
 4. Posiada wiedzę na temat znaczenia norm społecznych oraz konieczności ich ochrony dla ograniczenia zjawiska uzależnień.
 5. Dysponuje wiedzą na temat społecznych, moralnych, ekonomicznych i zdrowotnych konsekwencji rozwoju uzależnień.
 6. Charakteryzuje podstawowe założenia legislacyjne i organizacyjne instytucji resocjalizacyjnych.
 7. Identyfikuje instytucje resocjalizacyjne i przyporządkowuje im przedmiot i podmiot ich działalności statutowej.
 8. Rozróżnia specyfikę resocjalizacji osób dorosłych od resocjalizacji nieletnich i argumentuje swoje sądy w tym zakresie.
 9. Posługuje się pojęciami z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej umieszczając je w kontekście praktycznym związanym z tworzeniem programów resocjalizacyjnych;
 10. Zna zasady konstruowania programów resocjalizacyjnych.
 11. Nazywa i definiuje różnorodne instytucje zajmujące się resocjalizacją nieletnich;
 12. Zna sposoby działania i wyjaśnia efekty oddziaływań.
 13. Tłumaczy i charakteryzuje innowacyjne projekty pracy w ośrodkach resocjalizacyjnych na podstawie treści źródłowych i własnych doświadczeń.
Umiejętności:
 1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, (patologii społecznej) analizuje ich powiązania z rożnymi obszarami działalności pedagogicznej (profilaktyka).
 2. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z działalnością na rzecz konstruowania programów profilaktycznych, wprowadzania innowacji pedagogicznych w działalności resocjalizacyjnej.
 3. Potrafi zinterpretować poszczególne typy najczęściej występujących uzależnień.
 4. Potrafi zinterpretować sygnały (fakty) świadczące o występowaniu kluczowych uzależnień oraz rozumie konsekwencje ich rozwoju.
 5. Umie rozpoznać zachowania uzależnieniowe (narkotyki i dopalacze).
 6. Ustala kryteria podjęcia działalności resocjalizacyjnej wobec określonego podmiotu;
 7. Ma umiejętności dostosowywania odpowiednich aktów prawnych i właściwego interpretowania sytuacji społecznej osób zagrożonych patologiami społecznymi planowaniem oraz realizacją procesu resocjalizacyjnego.
 8. Potrafi skonstruować projekt programu resocjalizacji.
 9. Potrafi analizować problemy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i projektowania działań praktycznych.
Kompetencje społeczne:
 1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego rozwoju osobistego.
 2. Posiada kompetencje do podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym (konstruowania programów profilaktycznych, eksperymenty resocjalizacyjne).
 3. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach organizacyjnych i instytucjach realizujących działania pedagogiczne (szkoła, środowisko lokalne, placówki resocjalizacyjne) na rzecz realizacji lokalnych programów profilaktycznych, jak i indywidualnych i grupowych nowatorskich metod.
 4. Ma świadomość nieustannego podnoszenia wiedzy w obszarze patologii społecznych oraz pojawiania się coraz to nowych przejawów zachowań dewiacyjnych (ryzykownych).
 5. Jest świadomy o konieczności zachowania się profesjonalnie i z zachowaniem etyki w obszarze pracy z osobami uzależnionymi.
 6. Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na temat resocjalizacji i jej skuteczności.
 7. Dyskutuje i zachowuje otwartość na społeczne uwarunkowania procesów resocjalizacji.
 8. Jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w aspekcie działań resocjalizacyjnych.
 9. Potrafi kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołu odpowiedzialnego za konstruowanie programów resocjalizacji.
 10. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w pedagogice resocjalizacyjnej.
 11. Posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego kreowania metod pracy w instytucjach resocjalizacyjnych.
 12. Jest zorientowany na osiągnięcie celu w pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, jest wrażliwy na obojętność wobec problemów społecznych a w szczególności wobec demoralizacji nieletnich.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 5