Kursy doskonalące dla oświaty
Psychologiczno-interpersonalne umiejętności nauczyciela

Szkolenia psychologiczno-intepersonalne pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i umiejętności Twojej kadry w dziedzinach jego umiejętności interpersonalnych.

Psychologiczno-interpersonalne umiejętności nauczyciela​
Cele kursu:
1. Zapoznanie uczestników z definicją konfliktu.
2. Wyposażenie uczestników w wiadomości dotyczące sposobu rozwiązywania konfliktów.
3. Poznanie i nauczenie uczestników sposobów na rozwiązywanie konfliktu.
4. Poznanie barier psychologicznych utrudniających konstruktywne rozwiązywanie konfliktu.
5. Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą specyfiki mediacji oraz jej przebiegu.
6. Wiedza roli mediatora w procesie mediacji.
7. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia mediacji rówieśniczych.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Cele kursu:
1. Formy agresji i przemocy szkolnej.
2. Wpływ grupy rówieśniczej a wpływ środowiska szkolnego.
3. Czynniki związane z organizacją nauczania.
4. Jak rozpoznać ofiary i sprawców przemocy.
5. Przeciwdziałanie przemocy – rola wychowawcy.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Cele kursu:
1. Co to są za umiejętności interpersonalne i intrapersonalne?
2. Jakie są uwarunkowania umiejętności interpersonalnych?
3. Co zrobić aby podnieść poziom swoich umiejętności interpersonalnych?
4. Z czym mamy największe problemy w umiejętnościach interpersonalnych?
5. Postawy wychowawcze nauczycieli.
6. Specyfika uczniów – umiejętność diagnozowania i różnicowania.
7. Praca z uczniem na terenie szkoły, klasy i w kontakcie indywidualnym.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Cele kursu:
1. Poznanie czynników wpływających na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń.
2. Umiejetność prowadzenia wywiadu, oceny i diagnozy w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
3. Typy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, umiejętność ich klasyfikowania oraz zastosowania w pracy z dzieckiem.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Cele kursu:
1. Zapoznanie z nowa regulacjami prawnymi w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi.
2. Poznanie wybranych metod terapeutycznych dla ucznia ze specjalnościami potrzebami edukacyjnymi.
3. Umiejętność Pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczebność grupy: 10-25 osób
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.
Odpłatność: 50,00 zł.
Dokumenty

Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając tutaj.

Pobierz kartę zamówienia dla grupy zorganizowanej klikając tutaj.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 2