§ 1.

1. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (LSW) – zwana dalej Uczelnią – działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr. 164. poz. 1365, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą;

b) Statutu Uczelni;

c) niniejszego regulaminu studiów.

2.Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wydanej 9 maja
1997 r. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych.

3. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym oraz studia podyplomowe:

4. Studia licencjackie trwają 3 lata – 6 semestrów;

5. studia podyplomowe realizowane są wg. odrębnego regulaminu studiów podyplomowych i trwają co najmniej dwa semestry.

6. Uczelnia może prowadzić różnego rodzaju kursy dokształcające.

7. Studia są prowadzone w języku polskim lub obcym.

§ 2.

1. Nauka w Uczelni jest odpłatna, a wykłady nie są otwarte.

2. Szczegółowe zasady pobierania opłat przez Uczelnię za usługi edukacyjne w tym ich wysokość, tryb, system ratalny określają:

3. Zarządzenia wydane przez rektora i kanclerza uczelni;

4. umowa zawarta między uczelnią a jej studentem w formie pisemnej.

5. Informacje o opłatach związanych ze studiowaniem oraz terminach ich uiszczania są podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej Uczelni.

§ 3.

1. Zasady i warunki przyjęcia w poczet studentów określają:

a) ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późnymi zmianami);

b) statut Uczelni;

c) senat Uczelni;

d) niniejszy „regulamin studiów”.

2. Szczegółowe warunki przyjęcia na studia corocznie określa rektor w porozumieniu z kanclerzem w drodze zarządzenia i po akceptacji założyciela podaje do publicznej wiadomości najpóźniej do 31 maja danego roku.

3. Przyjęcie w poczet studentów jest uzależnione od przedstawienia:

a) podania do rektora na druku określonym przez Uczelnię;

b) świadectwa dojrzałości w oryginale lub odpisie wydanym przez szkołę;

c) umowy z uczelnią na świadczenie usług edukacyjnych;

d) dowodu uiszczenia odpowiednich opłat określonych w umowie.

4. Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji Dziekana.

5. Zasady rekrutacji i jej wyniki są jawne.

6. Studia w uczelni mogą podjąć w drodze przeniesienia studenci z innych uczelni.

7. Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania przez studenta różnic programowych oraz semestr, na którym będą kontynuowane studia.

§ 4.

1. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego tekst określa statut Uczelni.

2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest zasadniczym dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.

3. Student obowiązany jest niezwłocznie powiadomić uczelnię o zmianie nazwiska, stanu cywilnego lub adresu zamieszkania.

4. W razie nie powiadomienia, pisma wysłane na ostatni adres i nazwisko, uważane są za doręczone.

5. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że student wyrazi na to zgodę na piśmie lub pozwalają na to właściwe przepisy prawa.

§ 5

1. Skreślenie z listy studentów następuje decyzją dziekana, od której przysługuje odwołanie do rektora w ciągu 14 dni. Decyzja rektora jest ostateczna.

2. Zwrot świadectwa dojrzałości następuje wyłącznie po skreśleniu z listy studentów lub po ukończeniu studiów.

3. Student ma prawo do zachowania indeksu.

Rozdział 2.   PRZEŁOŻENI STUDENTÓW

§ 6

1. Przełożonymi ogółu studentów w Uczelni są rektor i dziekan.

2. W sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dziekan.

3. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest rektor.

4.  Odwołania należy wnosić na piśmie w terminie 14 dni od uzyskania informacji o treści wydanej decyzji.

5. Decyzja rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.

§ 7.

1. Rektor kieruje procesem dydaktycznym i wychowawczym oraz koordynuje działalność naukowo-badawczą.

2. Bezpośrednim organizatorem procesu kształcenia jest dziekan.

3. Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat i grup studenckich oraz opiekunów praktyk.

Rozdział 3.   SAMORZĄD STUDENTÓW

§ 8.

1. Reprezentantem studentów wobec organów Uczelni i na zewnątrz jest samorząd studencki.

2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu samorządu studenckiego.

3. Regulamin samorządu studenckiego uchwala rada samorządu.

4. Radę samorządu stanowią starostowie grup dydaktycznych wybrani w jawnym i bezpośrednim głosowaniu przez ogół studentów.

5. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jego zgodności z ustawą i statutem przez senat Uczelni.

6. Samorząd studentów opracowuje i promuje kodeks etyki studenta Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.

7. Odpowiednie organy samorządu studentów są uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.

Rozdział 4.   PRAWA STUDENTA

§ 9.

Student ma prawo do

1. Poszanowania jego godności przez każdego członka społeczności akademickiej;

2. Wszechstronnego rozwoju osobowości;

3. Zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań;

4. Korzystania z infrastruktury dydaktycznej i bazy socjalnej, oraz pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracji uczelni;

5. Udziału w pracach samorządu studenckiego i innych organizacjach studenckich;

6. Udziału w pracach kół naukowych , zespołach artystycznych i sportowych;

7. Ubiegania się o pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce oraz zapomóg;

8. biegania się o urlop;

10. Oceny procesu dydaktycznego.

§ 10.

1. Student może na swój wniosek zmienić formę studiów, kierunek i specjalność studiów. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania zaakceptowanego przez senat.

2. Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, może za zgodą dziekana wydziału przyjmującego studiować poza swoim kierunkiem podstawowym i specjalnością na innych kierunkach i specjalnościach, zarówno w LSW jak i w innych Uczelniach.

3. Studenci kształcący się według indywidualnego planu studiów i programu nauczania mogą równolegle studiować na innym kierunku zgodnym z zainteresowaniami studenta. Zaliczenie zajęć odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Studenci ci korzystają wówczas ze zniżki w opłacie czesnego.

4. Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce, sporcie i w dziedzinach artystycznych mogą być przedstawieni do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 11.

Prawa studenta wygasają:

1. Z dniem uprawomocnienia się decyzji rektora o skreśleniu z listy studentów;

2. Z dniem złożenia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem ważności legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów.

Rozdział 5.   OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 12.

Do obowiązków studenta należy:

1. Postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem studiów, oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Uczelni w tym z Kodeksem Etyki Studenta;

2. Pełne wykorzystanie stwarzanych przez Uczelnię możliwości kształcenia;

3. Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe zaliczanie przedmiotów;

4. Dbanie o dobre imię Uczelni i godne jej reprezentowanie;

5. Poszanowanie godności wszystkich członków społeczności akademickiej;

6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego współdziałania;

7. Troska o należyty własny wygląd zewnętrzny;

8. Przestrzeganie przepisów zapewniających bezpieczeństwo i porządek w Uczelni oraz dbanie o mienie, estetykę i higienę pomieszczeń;

9. Terminowe wnoszenie opłat przewidzianych w umowie zawartej między Uczelnią i studentem.

10. Niezwłoczne powiadomienie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i danych teleadresowych (adres, e-mail, nr telefonu), a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej; skutki zaniechania tego obowiązku obciążają studenta.

11. Bezzwłoczne pisemne powiadomienie dziekana o rezygnacji ze studiów.

§ 13.

1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną powołaną przez rektora lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

2. Komisja dyscyplinarna rozpatruje sprawy studentów na wniosek dziekana lub osoby pokrzywdzonej.

3. Stosownie do przewinienia student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, statucie Uczelni i regulaminie komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej powoływanych z pośród nauczycieli i studentów na okres kadencji.

Rozdział 6. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 14.

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.

2. Szczegółową organizację roku akademickiego i termin rozpoczęcia zajęć ustala corocznie rektor w drodze zarządzenia, określając w nim:

a) termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z terminami ich zaliczenia;

b) czas trwania i terminy sesji egzaminacyjnych,

3. Harmonogramy zajęć ogłaszane są na stronach internetowych Uczelni oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

4. Szczegółową organizację roku akademickiego dla wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych przez wydział określa dziekan po zasięgnięciu opinii samorządu studentów i z zachowaniem zasad ustalonych przez rektora. Powinna być ona ogłoszona nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego – na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń.

5. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. dni lub godziny rektorskie.

§ 15.

1. Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami i standardami kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.

2. Opisy efektów i standardów kształcenia dla kierunków studiów uchwala senat Uczelni.

3. Program studiów określa w szczególności sposób realizacji założonych efektów kształcenia w postaci treści kształcenia na danym kierunku lub specjalności, formę realizacji poszczególnych przedmiotów, liczbę punktów ECTS związanych z realizacją przedmiotów, warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu oraz liczbę punktów i inne wymogi dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

4. Studia odbywają się wg planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez senat.

5. Plan studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danej specjalności. W planie umieszcza się również obowiązujące rygory dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów oraz określa niezbędną liczbę punktów Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS.

6. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przypisywaną wszystkim przedmiotom, będącym integralną częścią planu studiów i programu nauczania, które kończą się zaliczeniem przedmiotu lub egzaminem.

7. Liczba punktów ECTS, jaką musi uzyskać student wynosi 30 w poszczególnych semestrach, 60 wciągu roku. Uzyskana ocena końcowa z przedmiotu nie ma wpływu na wysokość tej liczby.

8. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Praktyki stanowią integralną część programu studiów.

10. Zasady i przebieg praktyk określają „Zasady organizacji praktyk studenckich”.

11. Warunki zwalniania z praktyk studenckich określa senat Uczelni.

12. W celu zaliczenia praktyki student składa do opiekuna praktyk następującą dokumentację:

a) potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej wystawione przez organizatora praktyki,

b) sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej,

c) dziennik praktyk.

13. Zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy lub umiejętności oraz zaliczanie zajęć mogą być prowadzone w języku obcym. W języku obcym może być napisana praca dyplomowa i przeprowadzony egzamin dyplomowy. Obowiązkowe zajęcia w języku obcym są uwidocznione w planie studiów.

14. Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w macierzystej lub innej uczelni odbywa się na zasadzie stosowania systemu punktów ECTS.

15. Program studiów może przewidywać możliwość realizacji zajęć ogólnouczelnianych oraz fakultatywnych przedmiotów w innej jednostce Uczelni, a także innej Uczelni, w tym zagranicznej, na podstawie umów zawartych przez Uczelnię.

16. Podejmując rozstrzygnięcie o przeniesieniu osiągnięć, dziekan uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo w innej Uczelni w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w programie kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje.

17. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych na innym wydziale Uczelni albo po za Uczelnią – w tym w Uczelniach zagranicznych – jest stwierdzenie przez dziekana wydziału przyjmującego studenta zbieżności uzyskanych efektów kształcenia oraz uzyskanie nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru.

§ 16.

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów i uzyskanie w danym semestrze wymaganej ilości punktów ECTS.

3. Zaliczenie semestru letniego oraz zimowego odbywa się w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

4. Organizację i tryb zaliczenia semestru lub roku ustala dziekan w oparciu o obowiązujące plany studiów i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.

§ 17.

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia potwierdzonych pozytywnym wynikiem kolokwium zaliczeniowego lub innej formy weryfikacji nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności oraz kompetencji społecznych określonych w karcie przedmiotu ( sylabusie ).

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych i pozytywna ocena z prac kontrolnych objętych tymi zajęciami. Szczegółowe formy i zasady zaliczania zajęć dydaktycznych są określone w kartach przedmiotów ( sylabusach ).

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu.

4. Egzamin lub zaliczenie przeprowadza wykładający dany przedmiot w terminach sesji zaliczeniowo – egzaminacyjnej. W wyjątkowych wypadkach dziekan może wyznaczyć inny termin lub upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego nauczyciela akademickiego z danego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminy i zaliczenia podlegają wpisowi do:

a) protokołów zaliczenia przedmiotu;

b) kart okresowych osiągnięć studenta;

c) indeksu studenta.

5. Wyniki zaliczenia przedmiotu lub egzaminu są ogłaszane studentom najpóźniej 14-go dnia, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie przedmiotu lub egzamin. Dotyczy to również sesji poprawkowej.

6. W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia przedmiotu lub egzaminu egzaminator, na wniosek studenta, udostępnia do wglądu pracę będącą podstawą otrzymanej przez niego oceny. Zasadę tę stosuje się również do innych prac podlegających ocenie w trakcie studiów.

7. Nie zgłoszenie się na egzamin lub zaliczenie w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie przez dziekana oceny niedostatecznej.

8. Usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu przedmiotu lub egzaminie student wnosi w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 7 dni po terminie zaliczenia przedmiotu lub egzaminu. Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności dziekan podejmuje niezwłocznie.

9. Szczegółowe wymagania w zakresie dotyczącym zajęć i zaliczenia przedmiotu, ustala nauczyciel akademicki i podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

10. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów i po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w danym semestrze, nie później jednak niż w ostatnim dniu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, student składa w dziekanacie indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta w celu uzyskania wpisu na kolejny semestr.

11. Student, który w powyższym terminie nie spełni określonych wyżej wymogów, może uzyskać brakujące zaliczenia i złożyć egzaminy w sesji poprawkowej.

§ 18.

1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.

2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbyć się wcześniej niż po czternastu dniach.

§ 19.

1. Na uzasadniony wniosek studenta w przypadku zastrzeżeń co do formy zaliczania lub co do bezstronności przy wystawianiu oceny lub na wniosek nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z określonego przedmiotu, dziekan może wyznaczyć komisyjne zaliczenie lub komisyjny egzamin dla studenta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego.

2. Wniosek o komisyjne zaliczenie lub komisyjny egzamin zainteresowany student bądź nauczyciel akademicki winien złożyć w ciągu trzech dni od daty egzaminu poprawkowego lub odmowy udzielenia zaliczenia.

3. Egzamin lub zaliczenie komisyjne powinno odbyć się niezwłocznie po złożeniu wniosku w formie ustnej.

4. Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład, której wchodzą:

a) dziekan, jako przewodniczący;

b) egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia;

c) drugi nauczyciel akademicki z zakresu objętego egzaminem bądź zaliczeniem, lub nauczyciel akademicki z przedmiotu pokrewnego;

d) na wniosek studenta, w charakterze obserwatora, przedstawiciel samorządu studenckiego.

5. W razie negatywnego wyniku egzaminu komisyjnego studentowi nie przysługuje prawo do wpisu warunkowego, w takim przypadku dziekan podejmuje decyzję o powtórzeniu semestru lub skreśleniu z listy studentów.

6. Decyzja komisji w sprawie zaliczenia zajęć lub złożenia egzaminu jest ostateczna.

§ 20.

1. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen oraz następujące jej oznaczenia:

a) bardzo dobra – bdb – 5,0;

b) dobra plus- db+ – 4,5;

c) dobra – db – 4,0;

d) dostateczna plus – dst+  – 3,5;

e) dostateczna – dst – 3,0;

f) niedostateczna -ndst – 2,0;

g) zaliczono – zal;

2. Zasady i kryteria przyznawania oceny określa prowadzący przedmiot i ogłasza je w systemie Wirtualny Dziekanat oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.

§ 21.

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

a)    niepodjęcia studiów;

b)   rezygnacji ze studiów w formie pisemnej;

c)    nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

d)    ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

a)    stwierdzenia braku postępów w nauce;

b)    nie uzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

c)    nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Od decyzji dziekana o skreśleniu studentowi przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 22.

1. W przypadku braku zaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów w semestrze dopuszcza się możliwość wpisu warunkowego na kolejny semestr. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dziekana, istnieje możliwość dokonania wpisu warunkowego w odniesieniu do trzech przedmiotów.

2. Podanie o przyznanie wpisu warunkowego wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć student składa w terminie 14 dni od zakończenia egzaminacyjnej sesji poprawkowej.

3. Termin i formę zaliczenia przedmiotów ustala dziekan.

4. Warunkowy wpis można uzyskać nie więcej niż dwa razy w okresie studiów.

5. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną na egzaminie poprawkowym lub nie uzyskał komisyjnego zaliczenia nie może zostać warunkowo wpisany na następny semestr.

§ 23.

1. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie semestru.

2. Student, który powtarza semestr jest zobowiązany uzyskać zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów.

3. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów może wznowić naukę bez powtarzania semestru na tym samym kierunku i specjalności lub – w wyjątkowych przypadkach – na specjalności pokrewnej, nie później niż w ciągu najbliższego roku. W indywidualnych przypadkach decyzję podejmuje dziekan.

§ 24.

1. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów w według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala rektor.

2. W ramach Indywidualnego Planu Studiów i Programu Nauczania (zwanego dalej „IPS”), zapewnia się studentowi szczególną opiekę dydaktyczno – naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia poprzez ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3. Ustalenie IPS polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zamianie przedmiotów w ramach danego kierunku studiów z uwzględnieniem kryterium kształcenia określonych w przepisach prawa.

4. O IPS może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów, a jego średnia ze studiów jest wyższa niż 4,51 oraz student w związku sytuacją zdrowotną i zawodową niezależnie od średniej (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych).

5. Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu IPS i wyznaczeniu opiekuna naukowego i określa szczegółowe warunki odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

6. Opiekunem naukowym może być pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny, posiadający, co najmniej stopień doktora.

7. Przed rozpoczęciem semestru student ubiegający się o IPS przedkłada dziekanowi następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie IPS wraz z uzasadnieniem,

b) propozycje zmian w planie studiów i programie nauczania oraz terminów zaliczeń przedmiotów i egzaminów,

c) zgodę przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się opieki naukowej wraz z opinią o programie IPS.

8. Dziekan może cofnąć decyzję o przyznaniu IPS w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych poniżej przyczyn:

a) negatywnej opinii opiekuna naukowego,

b) wyraźnego pogorszenia wyników w nauce,

c) nie realizowania programu w ustalonych terminach.

§ 25.

1. Studiowanie na innym kierunku lub specjalności w LSW wymaga wniesienia przez studenta dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej przez założyciela. Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku lub specjalności w razie nie wypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

2. Student innej uczelni, po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, może ubiegać się o przeniesienie do uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

3. Dziekan podejmując decyzję o przyjęciu studenta na Uczelnię określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic programowych, wynikających z planów studiów i programów nauczania.

§ 26.

1. Student może otrzymać na własną prośbę urlop w przypadkach: długotrwałej choroby, ważnych okoliczności losowych, wyjazdu studenta w celach szkoleniowych, urodzenia dziecka lub opieki nad nim a także innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Urlop semestralny student może otrzymać dwukrotnie w ciągu trwania studiów a roczny jeden raz. Warunkiem ubiegania się o urlop długoterminowy jest zaliczenie przynajmniej pierwszego semestru.

3. Urlopu udziela dziekan na pisemną prośbę studenta.

4. Urlop wpisuje się do indeksu studenta, podając przyczynę jego udzielenia.

5. Urlop nie może być udzielony za okres poprzedniego semestru lub roku akademickiego.

6. Student winien ubiegać się o udzielenie mu urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Przyczyną urlopu nie może być brak postępów w nauce studenta.

7. W przypadku udzielenia urlopu krótkoterminowego, zasady zaliczania opuszczonych przez studenta zajęć ustala dziekan. Student studiujący na dwóch specjalnościach może wystąpić o udzielenie mu urlopu na obie specjalności jednocześnie lub tylko na jedną z nich.

8. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.

9. Urlop może być długoterminowy w wymiarze roku akademickiego i krótkoterminowy w wymiarze do semestru.

10. Niezgłoszenie się studenta do wpisu na kolejny rok studiów po powrocie z urlopu od zajęć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze uważa się za niepodjęcie studiów i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Rozdział 7. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 27.

1. Studia kończy wykonanie pracy dyplomowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego (promotora) posiadającego tytuł lub stopień naukowy.

2. Na wniosek studenta, po akceptacji przez dotychczasowego i nowego promotora, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę promotora.

3. Pracę dyplomową student przygotowuje indywidualnie.

4. Tematy prac dyplomowych winny być zgodne z kierunkiem i specjalnością studiów.

5. Tematy prac zatwierdza rektor na wniosek dziekana.

6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez dziekana. W przypadku rozbieżności w ocenie o dopuszczeniu do egzaminu decyduje dziekan, który zasięga opinii drugiego recenzenta.

§ 28.

1. Studenci zobowiązani są złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 maja, na studiach kończących się semestrem letnim.

2. Jeżeli student w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem złoży wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane programem nauczania i planami studiów, a nie przedstawi pracy dyplomowej do 30 września – podlega skreśleniu z listy studentów.

3. Student, o którym mowa w ust. 2., który uzyskał 180 punktów ECTS może – na jego wniosek – zostać ponownie wpisany na listę studentów i może przystąpić do egzaminu dyplomowego po złożeniu pracy dyplomowej, najpóźniej w ciągu najbliższego roku akademickiego.

§ 29.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych programem
studiów oraz uzyskanie w sumie 180 punktów ECTS;

b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

2. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia pracy dyplomowej.

3. W skład, powoływanej zarządzeniem rektora na wniosek dziekana, komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wchodzą co najmniej:

a) dziekan lub prodziekan, jako przewodniczący;

b) promotor;

4. Dziekan może powierzyć przewodniczenie komisji egzaminu dyplomowego
nauczycielowi akademickiemu mającemu co najmniej stopień doktora.

§ 30.

1. Zakres i tryb egzaminu dyplomowego ustala rektor – na wniosek dziekana.

2. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:

a) uzyskane oceny – średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez studenta w ciągu całego okresu studiów;

3. wynik studiów stanowi sumę:

a) ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń z całych studiów;

b) ¼ oceny z pracy dyplomowej;

c) ¼ oceny z egzaminu dyplomowego;

4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczną ocenę wyrównaną do pełnej, według zasady:

a) do 3,50 – dostateczna;

b) powyżej 4,50 – bardzo dobra.

5. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

§ 31.

1. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie lub uzyskania oceny niedostatecznej, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, który jest ostateczny.

2. Z chwilą upływu ostatecznego terminu lub nie złożenia egzaminu dyplomowego po raz drugi, student traci prawa studenckie a dziekan skreśla go z listy studentów.

§ 32.

1. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy licencjat i ma prawo do zachowania indeksu oraz legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów.

§ 33.

1. Na wniosek studenta albo promotora dziekan wydziału może podjąć decyzję o przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego.

2.Dziekan zawiadamia o przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego ogłaszając ten fakt w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni, o miejscu i terminie jego przeprowadzenia.

3. W ogłoszeniu należy podać nazwisko studenta składającego egzamin a także tytuł bronionej pracy.

4. W otwartym egzaminie dyplomowym, oprócz studenta składającego egzamin oraz komisji egzaminacyjnej mogą prać udział inni studenci, pracownicy Uczelni, oraz osoby nie będące studentami i pracownikami Uczelni.

5. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędącymi członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach komisji w części niejawnej oceniającej egzamin.

Rozdział 8. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB STUDENTÓW BĘDĄCYCH
OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI  

§ 34

1. Organizacja i realizacja procesu dydaktycznego w Uczelni jest, w miarę możliwości dostosowana do zapotrzebowań studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

2. Organy Uczelni zobowiązane są do umożliwienia studentom niepełnosprawnym realizacji planu studiów i programu kształcenia biorąc pod uwagę indywidualny stopień i charakter niepełnosprawności jak również charakterystykę danego kierunku studiów.

3. Gdy z powodu swojej niepełnosprawności student nie może w sposób bezpośredni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:

a) wyrazić zgodę na zwiększenie liczby dopuszczalnych nieobecności studenta;

b) wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy;

c( ustalić indywidualną organizację studiów.

4. Dziekan przy uwzględnieniu rodzaju niepełnosprawności może także zezwolić na udział:

a) udział w zajęciach osób trzecich w szczególności występujących w charakterze tłumacza języka migowego, stenotypisty, asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo i niewidomej.

b) korzystanie przez studenta niemogącego samodzielnie sporządzać notatek, z urządzeń technicznych audiowizualnych i rejestrujących, umożliwiających mu pełne uczestnictwo w zajęciach.

5. Student niepełnosprawny, któremu umożliwiono korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, ma obowiązek złożyć pisemną deklarację o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystywaniu ich tylko na użytek prywatny.

6. Dziekan na wniosek niepełnosprawnego studenta przy uwzględnieniu jego niepełnosprawności może dokonać zmiany sposobu składania egzaminów i zaliczeń. W tym celu może wyrazić zgodę na:

a) wydłużenie czasu trwania danego egzaminu;

b) zastosowanie w trakcie przeprowadzania egzaminu alternatywnej formy zapisu;

c) zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną i na odwrót;

d) zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu

e) uczestnictwo w egzaminie tłumacza języka migowego, stenopisty, asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowej i niewidomej. (Osoby te powinny mieć zgodę dziekana na uczestnictwo w egzaminie lub w zaliczeniu).

Rozdział 9.NAGRODY

§ 35

1. Rektor ustala rodzaje i warunki przyznawania nagród rektorskich za wybitne wyniki w nauce, a także w działalności kulturalnej, sportowej i społecznej.

Rozdział 10.PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36.

1. Student rezygnujący z kontynuowania studiów zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji. W przypadku braku ww. oświadczenia następuje skreślenie z listy studentów.

§ 37.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i znajduje zastosowanie do studentów, którzy:

a) rozpoczynają studia od roku akademickiego 2015/2016,

b) rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015 po przyjęciu do wiadomości poprzez system Wirtualny Dziekanat.

2. Studentom, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Uczelnią w terminie do 30 września 2015r. Po upływie tego terminu uznaje się, że Regulamin został przyjęty do akceptującej wiadomości.

3. Wznowienie studiów może nastąpić tylko na nowych zasadach. W takiej sytuacji dziekan Uczelni wyrażając zgodę na wznowienie studiów określa efekty kształcenia uzyskane na dotychczasowych studiach.

4. Traci moc regulamin studiów wprowadzony 1.10.2012r.

§ 38.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.).