fbpx
Poznaj ofertę studiów podyplomowych LSW

Wpisowe tylko 50 zł

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne. Absolwent w specjalności BHP po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA: 
 1. Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 2. Zna metody eliminowania lub ograniczenia zagrożeń w procesie pracy i środowisku zawodowym. 
 3. Zna zasady oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 4. Ma wiedzę na temat zasad i metod przeprowadzania pomiarów poziomu czynników zagrożenia zawodowego. 
UMIEJĘTNOŚCI: 
 1. Rozumie i interpretuje przepisy dotyczące ochrony pracy oraz wykorzystuje je w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
 2. Formułuje propozycje działań prawno-organizacyjnych zgodnych z przepisami i zasadami BHP, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 3. Potrafi ocenić stan zagrożenia występujący w środowisku pracy oraz przyczyny i skutki wypadków występujących w pracy. 
 4. Ocenia rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełnienia wymagań bhp oraz ergonomii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 
 1. Przygotowany jest do pracy związanej z ochronną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. 
 2. Wykazuje gotowość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i przekazania strategicznej wiedzy zespołowi oraz społeczeństwu. 
 3. Potrafi współdziałać i współpracować w grupie oraz jest zdolny do przekonywania innych do swoich racji. 
 4. Szanuje i przestrzega procedury bhp. 
 5. Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 6. Prawidłowo identyfikuje i eliminuje zagrożenia związane z bhp. 
 7. Potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

BIOLOGIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych.
 2. Zna budowę, i zróżnicowanie funkcjonalne organizmów na poszczególnych poziomach organizacji.
 3. Rozumie, definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne organizmów prokariotycznych i eukariotycznych na poziomie molekularnym i komórkowym.
 4. Rozumie proces, mechanizmy i teorie ewolucji biologicznej.
 5. Zna różnorodność i biologię poszczególnych form życia.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Posługuje się specjalistycznym językiem naukowym w zakresie dyscyplin biologicznych.
 2. Potrafi wykonywać proste prace z wykorzystaniem materiału biologicznego.
 3. Umie gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje naukowe.
 4. Stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych.
 5. Wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Wykazuje gotowość wykorzystania języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.
 2. Planuje własną karierę zawodową lub naukową i rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i podnoszenia swoich kwalifikacji.
 3. Potrafi pracować w zespole, przyjmując różnorodne role i określać priorytety.
 4. Jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii.
 5. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biologicznych i zagrożeń w miejscu pracy oraz przestrzega przepisów BHP.
 6. Zna i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego. Rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym.
 7. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy lub formie zorganizowanego wolontariatu.

CHEMIA

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do nauczania w szkole przedmiotu ,,chemia’’ oraz osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Absolwent w specjalności chemia po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela chemii
 2. Zna podstawę programową z chemii
 3. Posiada wiedzę na temat środków ochrony indywidualnej w pracowni chemicznej.
 4. Ma wiedzę na temat zasad i metod przeprowadzania zajęć z przedmiotu chemia.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi zadbać o należyty stan sprzętu, odczynników chemicznych, porządek i ład miejsca pracy nauczyciela chemii.
 2. Potrafi przygotować oraz realizować plan dydaktyczny zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 3. Potrafi wzbogacać własny przedmiotowy warsztat pracy .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Planuje i wdraża działalność innowacyjną.
 2. Wspiera swoją postawą i działalnością pedagogiczną rozwój psychologicznofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania przedmiotowe.
 3. Potrafi rozpoznać potrzeby uczniów i udzielać im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
 4. Umie dostosować wymagania edukacyjne wobec ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Potrafi wspierać ucznia z trudnościami w nauce
 6. Umie przedstawić uczniom i ich rodzicom wymagania edukacyjne z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 7. Potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

DORADZTWO SPOŁECZNE I ZAWODOWE

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak i również osób dorosłych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu poradnictwa, wykorzystuje je w wypowiedziach słownych i pisemnych.
 2. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego i pracy, wykorzystywać je w wypowiedziach słownych i pisemnych.
 3. Potrafi wymienić i opisać metody, techniki i narzędzia badań społecznych, potrafi sformułować problemy badawcze i krytycznie dobrać metody do ich rozwiązania.
 4. Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu organizacji pracy.
 5. Posiada podbudowaną teoretycznie wiedzą związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Wykazuje umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów współczesnego rynku pracy.
 2. Analizuje struktury organizacyjne na tle występujących zjawisk gospodarczych; analizuje przyczyny i przebieg procesów kierowania zespołem pracowniczym.
 3. Potrafi określić ryzyko i problemy towarzyszące podejmowaniu działań przedsiębiorczych, warunki ich realizacji, zaplanować właściwe działania oraz ocenić skutki ich podejmowania.
 4. Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.
 5. Potrafi samodzielnie dobrać techniki do problemu o charakterze zawodowym, w celu jego rozwiązania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
 2. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 3. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
 4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 5. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
 6. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.
 7. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzą socjologiczną z zakresu zagadnień związanych ze społecznym postrzeganiem, reagowaniem i zachowaniem się w sytuacji kryzysowej oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania sytuacjach kryzysowych. Absolwent w specjalności edukacja dla bezpieczeństwa po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna podstawy dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotu.
 2. Zna wpływ konfliktów społecznych, politycznych, religijnych i etnicznych na bezpieczeństwo we współczesnym świecie.
 3. Charakteryzuje obszary funkcjonowania polskich sił zbrojnych, policji państwowej, służb specjalnych, służb ratowniczych.
 4. Definiuje pojęcie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, rozumie jego zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Wykorzystuje podstawy pedagogiki i komunikacji interpersonalnej w przekazywaniu wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
 2. Analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.
 3. Posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów wynikających z zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.
 4. Ocenia bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego obecne we współczesnym środowisku życia człowieka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Jest przygotowany do pracy w placówkach pedagogicznych oraz pedagogiczno-wychowawczych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
 2. Dba o podejmowanie racjonalnych decyzji i budowę odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania w sytuacjach kryzysowych.
 3. Prawidłowo określa priorytety działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych.
 4. Przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne podejmowanych działań.
 5. Samodzielnie uzupełnia wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym.
 6. Ma świadomość znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii oraz z zakresu: bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego. Słuchacz nabywa rozszerzoną wiedzę z zakresu prawnych podstaw obronności, diagnozowania sytuacji trudnych i zagrożeń w życiu społeczno-politycznym na poziomie lokalnym i regionalnym oraz organizowania i udzielania pomocy w następstwie nagłych, nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych. Absolwent w specjalności edukacja dla bezpieczeństwa po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna podstawy dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotu.
 2. Zna wpływ konfliktów społecznych, politycznych, religijnych i etnicznych na bezpieczeństwo we współczesnym świecie.
 3. Charakteryzuje obszary funkcjonowania polskich sił zbrojnych, policji państwowej, służb specjalnych, służb ratowniczych.
 4. Definiuje pojęcie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, rozumie jego zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Wykorzystuje podstawy pedagogiki i komunikacji interpersonalnej w przekazywaniu wiedzy z zakresu edukacji obronnej.
 2. Analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu publicznemu i narodowemu.
 3. Posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów wynikających z zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i narodowego.
 4. Ocenia bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego i narodowego które obecne we współczesnym środowisku życia człowieka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Jest przygotowany do pracy w instytucjach zarządzania kryzysowego i obrony ludności oraz w zintegrowanych zespołach reagowania kryzysowego takich, jak: straż pożarna, PCK, policja, służby prewencji, służby porządkowe i wojsko.
 2. Dba o podejmowanie racjonalnych decyzji i budowę odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania w sytuacjach kryzysowych.
 3. Prawidłowo określa priorytety działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych.
 4. Przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne podejmowanych działań.
 5. Samodzielnie uzupełnia wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym.
 6. Ma świadomość znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

ETYKA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu etyka, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu. Absolwent w specjalności etyka po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w obszarach:

WIEDZA:
 1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk filozoficznych, obejmujących: logikę, ontologię, teorię poznania, aksjologię, estetykę, filozofię kultury.
 2. Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu metaetyki, współczesnej etyki filozoficznej, historii etyki i historii moralności, filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) oraz filozofii społecznej.
 3. Ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych, wartości etycznych i norm moralnych w sferze kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami.
 4. Ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Używa właściwych metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych, a w szczególności tekstów z zakresu etyki.
 2. Rozpoznaje i opisuje współczesne problemy i konflikty moralne, potrafi wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska i koncepcje.
 3. Rozumie i akceptuje różnorodność postaw i norm etycznych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów.
 4. Jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie.
 2. Jest otwarty na nowe teorii, idee i postawy, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.
 3. Potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 4. Rozpoznaje i potrafi wskazać standardowe procedury rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem.
 5. Uczestniczy w życiu kulturalnym i ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie.
 6. Przez refleksję etyczną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych.
 7. Skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań.

FIZYKA

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie metodyki nauczania fizyki w szkole. Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, zdobycie kwalifikacji merytorycznych do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich (ponadpodstawowych). Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna podstawowe prawa fizyki i teorie fizyczne, niezbędne do analizy zjawisk fizycznych oraz opisu wybranych układów fizycznych i tworzenia ich modeli.
 2. Zna prawa i teorie fizyczne z wybranych działów fizyki, będące podstawą programów nauczania w szkołach oraz metodologię prowadzenia badań fizycznych oraz wybrane metody pomiarowe wykorzystywane w nauce i technice.
 3. Ma wiedzę z zakresu dydaktyki fizyki, szczegółowej metodyki nauczania tych przedmiotów oraz działalności pedagogicznej oraz posiada doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy.
 4. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi analizować oraz rozwiązywać proste zadania i problemy fizyczne i techniczne w oparciu o zdobytą wiedzę oraz informacje pozyskane z literatury naukowo-technicznej , baz danych i innych źródeł.
 2. Potrafi planować i przeprowadzać pomiary, eksperymenty i symulacje komputerowe dotyczące wielkości i zjawisk fizycznych, opracowywać i interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski, w tym szacować niepewności wyników pomiarów mając świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości, i przedstawiać wyniki pomiarów w zrozumiały sposób.
 3. Potrafi stosować poznane metody i zasady fizyki do rozwiązywania typowych problemów z zakresu fizyki technicznej i zadań inżynierskich, a także formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy fizyczne.
 4. Potrafi użytkować podstawowe pakiety oprogramowania wspomagające pracę nauczyciela oraz używane do prezentacji wyników i analizy danych w dydaktyce.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i rozumie potrzebę ciągłego uczenia się.
 2. Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego.
 3. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
 4. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.
 5. Odpowiedzialnie pełni role zawodowe, w tym: przestrzeganie zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałość o dorobek i tradycje zawodu.

GEOGRAFIA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowania merytoryczne do nauczania przedmiotu ,,geografia’’ oraz pogłębienie wiedzy z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, kartografii, geografii fizycznej, społeczno-gospodarczej, regionalnej, teledetekcji oraz dydaktyki geografii. Absolwent w specjalności geografia po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna teorie naukowe na temat charakteru i dynamiki procesów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i politycznych kształtujących środowisko Ziemi.
 2. Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań oraz konsekwencji przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.
 3. Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz poszczególnych jego komponentów.
 4. Opisuje złożone związki i zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny poszczególnych dziedzin geografii do interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społecznych, gospodarczych i politycznych.
 2. Analizuje i samodzielnie ocenia różne efekty działalności człowieka z zastosowaniem kryteriów ekologicznych oraz społeczno-ekonomicznych.
 3. Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji, krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je stosownie do zakładanego celu.
 4. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do formułowania sądów, opinii, prawidłowości, hipotez na temat różnych zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Jest świadomy konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji personalnych i zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, motywuje innych do pracy nad własnym rozwojem.
 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przeprowadza negocjacje w sytuacjach konfliktowych, proponuje optymalne rozwiązania.
 3. Propaguje wiedzę geograficzną, kreuje pozytywny wizerunek geografii jako dziedziny nauki i wiedzy mającej praktyczne zastosowanie.
 4. Potrafi planować własną pracę, ustala hierarchię wartości i działań w realizacji podejmowanych zadań.
 5. Sprawnie porusza się w przestrzeni prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku z organizacją swojej pracy badawczej i działalności zawodowej.
 6. Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy w ramach prowadzonych badań i działalności zawodowej.
 7. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

HISTORIA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowania merytoryczne do nauczania przedmiotu ,,historia’’ oraz pogłębienie wiedzy z zakresu historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Pozwala to słuchaczom studiów podyplomowych zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną odnośnie do głównych zagadnień politycznych, ustrojowych, administracyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych regionu, Polski i świata.
 2. Zna główne nurty i kierunki, tendencje rozwoju w zakresie rozwoju badań historycznych i społecznych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć historiografii.
 3. Ma wiedzę z zakresu kształtowania się mapy politycznej i etnicznej Europy i świata. Zna kolejne etapy procesu integracji europejskiej. Potrafi wskazać współczesne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze.
 4. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu: dydaktyki szczegółowej w poziomie szkoły podstawowej gimnazjum, historii wychowania, psychologii, pedagogiki i teorii wychowania, pomiaru dydaktycznego.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu historycznego.
 2. Poprawnie komunikuje się w mowie i w piśmie z zastosowaniem fachowej terminologii terminologię historycznej i społecznej.
 3. Formułuje samodzielne opinie i wnioski na temat kluczowych zagadnień z zakresu nauk historycznych. Identyfikuje i rozwiązuje problemy merytoryczne.
 4. Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem przyszłego zawodu nauczyciela z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk wchodzących w skład bloku specjalistycznego.
 5. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w praktyce. Umiejętnie tworzy konspekty i scenariusze lekcji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Posiada umiejętność pracy w zespole, przyjmując różne role.
 2. Sprawnie organizuje własną pracę, efektywnie planując i zarządzając czasem, krytycznie ocenia efekty swych działań. Wykazuje się przedsiębiorczością i umiejętnością samokształcenia.
 3. Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej (od czasu powstania społeczeństw po dzień dzisiejszy) w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie.
 4. Rozumie wartość zabytków kultury materialnej obecnych w otaczającym nas krajobrazie i upowszechnia wiedzę o potrzebie ich ochrony.
 5. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku społecznym. Wykazuje gotowość do podejmowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uczestnictwo w projektach społecznych i edukacyjnych, obywatelskich, kulturowych, oświatowych tworzonych na rzecz społeczności lokalnych.
 6. Promuje dziedzictwo kulturowe Polski i swojego regionu.
 7. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.

INFORMATYKA W SZKOLE

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Studia umożliwiają nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkole. Kwalifikacje te pozwolą nauczycielowi na prawidłowe prowadzenie lekcji z przedmiotów: Informatyka, Technologia Informacyjna. Umożliwią również włączenie informatyki i technologii informacyjnej do nauczania przedmiotów, które są związane z jego podstawowymi kwalifikacjami oraz wykorzystać wiedzę ogólnotechniczną do nauczania tych przedmiotów. Absolwent w specjalności edukacja informatyczna w szkole po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej rozumie jej miejsce w tworzonym społeczeństwie informacyjnym oraz opartym na wiedzy.
 2. Posiada wiedzę w zakresie specyfiki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (poziomy kształcenia 1-4), zna cele i treści kształcenia informatycznego w szkołach, metody ich realizacji oraz kontroli i oceny efektów pracy uczniów.
 3. Dysponuje wiedzą w zakresie architektury systemów komputerowych, wybranych środowisk programistycznych, terminologii informatycznych oraz z zakresu systemów informatycznych.
 4. Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i organizowania informacji, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia stron internetowych, zna zasady kolekcjonowania i bezpiecznego przechowywania danych.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych).
 2. Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację multimedialną, wykorzystując wybrane programy graficzne i multimedialne, tworzyć i modyfikować obiekty graficzne praz pakiety multimedialne, umie przetwarzać i organizować dane wykorzystując wybrane programy pakietu biurowego.
 3. Umie zbudować prosty system bazodanowy, potrafi korzystać z usług internetowych oraz stosować technologie internetowe do tworzenia oprogramowania.
 4. Posiada umiejętność samodzielnego administrowania i konfigurowania systemu operacyjnego oraz urządzeń zarządzanych przez ten system.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Rozwijanie dorobku zawodu nauczyciela informatyki, wykazanie kreatywności i innowacyjności niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informatycznym.
 2. Przestrzegania prawa, w tym praw autorskich oraz dbania o rzetelność wykonywanych badań w zakresie informatyki i technologii informacyjnych, świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.
 3. Określenia priorytetów służących do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 4. Systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.
 5. Stosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

JĘZYK POLSKI

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu ,,język polski’’ oraz pogłębienie wiedzy z zakresu nauki o języku, literaturze i kulturze oraz zdobycie umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych, umożliwiających samodzielną realizację programu nauczania, opracowywania własnych metod i korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Absolwent w specjalności język polski po ukończenia studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna dydaktykę i metodykę języka polskiego.
 2. Zna zasady oceniania uczniów.
 3. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania — uczenia się.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 2. Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 3. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego
 2. Diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów uzdolnionych, niedostosowanych społecznie)
 3. Realizuje procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 4. Projektuje, realizuje i ewaluuje programy nauczania języka polskiego
 5. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
 6. Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

MATEMATYKA

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki . Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania przedmiotu ,,matematyka’’ na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki.
 2. Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki.
 3. Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcia istotności założeń.
 4. Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawnie rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.
 2. Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne.
 3. Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych.
 4. umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.
 5. Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
 2. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.
 3. Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań.
 4. Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 5. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
 6. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
 7. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.

MUZYKA

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie merytoryczne i metodyczne słuchaczy do nauczania w szkole przedmiotu ,,muzyka’’ oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć muzycznych w szkołach różnego typu oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna podstawową terminologię i posiada ogólną wiedzę z zakresu muzyki.
 2. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach dyscyplin właściwych dla muzyki z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami nauk humanistycznych.
 3. Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii muzyki powszechnej i historii polskiej tradycji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regionalnych.
 4. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki nauczania przedmiotu „muzyka”.
 5. Ma podstawową wiedzę o instytucjach muzycznych oraz orientację we współczesnym życiu artystycznym.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworów muzycznych różnych epok z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 2. Posiada umiejętność charakteryzowania muzyki poszczególnych okresów historycznych oraz stylów i gatunków muzycznych; orientuje się w twórczości najważniejszych kompozytorów.
 3. Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie muzyki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
 4. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu odczytania systemów zapisu muzyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania się zawodowego i zdobywania umiejętności.
 2. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach zbiorowych (instytucje muzyczne, zespoły badawcze i inne grupy).
 3. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z badaniami muzykologicznymi.
 4. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.
 5. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie europejskiego i polskiego dziedzictwa muzycznego.
 6. Uczestniczy w życiu muzycznym i różnych jego formach (koncerty, przedstawienia operowe, występy zespołów folklorystycznych, spotkania z artystami, warsztaty muzyczne).

NIEDOSTOSWANIE SPOŁECZNE I RESOCJALIZACJA

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie osób zajmujących się resocjalizacją i adaptacją społeczną jednostek nieprzystosowanych, ponadto studia te przygotowują specjalistów do poradnictwa i wsparcia rodzin w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających problemy wychowawcze. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna pojęcie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz jej miejsce w dziedzinie nauk pedagogicznych.
 2. Zna organizację działań resocjalizacyjnych w Polsce oraz kompetencje procesu resocjalizacyjnego.
 3. Zna symptomy oraz przyczyny nieprzystosowania społecznego.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi określić symptomy nieprzystosowania społecznego.
 2. Potrafi przyczyny niedostosowania społecznego.
 3. Potrafi rozróżnić psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji.
 4. Potrafi definiować i klasyfikować pojęcia i kategorie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Potrafi pracować zarówno w grupie jak i indywidualnie.
 2. Posiada umiejętność pracy z osobami wykazującymi deficyty w przystosowanie społecznym oraz pracy z resocjalizacyjnej z przestępcami.
 3. Potrafi pracować z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi.
 4. Udziela porad i wspiera rodziny w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających problemy wychowawcze.
 5. Potrafi wspierać ucznia z nieprzystosowaniem społecznym
 6. Posiada kompetencje do pracy w ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, poradniach wychowawczo-zawodowych i poradniach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku: pedagog, wychowawca. Słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych oraz sprawowania opieki nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca podwórkowa). Absolwent w po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Scharakteryzuje podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczej: opieka, pomoc, wsparcie społeczne, wspomaganie, proces opiekuńczo-wychowawczy.
 2. Opisze środowiska wychowawcze rodzinnych i instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, ich istotę oraz procesy w nich zachodzące.
 3. Zna podstawowe zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w pedagogice oraz opisze metody, techniki i wybrane narzędzia ich realizacji.
 4. Zna podstawowe zasady projektowania i prowadzenia działań z zakresu terapii pedagogicznej.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Dokona analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych, istotnych z punktu widzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej, w tym różnych sytuacji opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych.
 2. Dokona analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych w kontekście zapotrzebowania na działalność profilaktyczną.
 3. Zorganizuje działania pozwalające na realizację wyznaczonych celów w zakresie terapii pedagogicznej.
 4. Komunikuje się posługując się terminologią pedagogiczną z profesjonalistami oraz osobami niebędącymi specjalistami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Posiada świadomość znaczenia wiedzy pedagogicznej w rozwoju środowisk opiekuńczo- wychowawczych.
 2. Posiada przekonanie o konieczności zachowań profesjonalnych wynikających z prowadzonej działalności opiekuńczej, edukacyjnej i terapeutycznej.
 3. Posiada przekonanie o konieczności przestrzegania norm i przepisów prawnych w działalności pedagogicznej.
 4. Dostrzega moralne i etyczne problemy wynikające z prowadzenia własnej i innych działalności opiekuńczo-wychowawczej i pomocowej.
 5. Posiada świadomość swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz konieczności ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 6. Posiada przekonanie o konieczności współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról.

PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA Z REWALIDACJĄ

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i również w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Słuchacz wzbogaca swoje kwalifikacje edukacyjne i psychopedagogiczne, co pozwala mu na nowoczesne podejście do problemu niepełnosprawności. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna metodykę pracy terapeutycznej z uczniem.
 2. Ma elementarną wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.
 3. Posiada wiedzę dotyczącą wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju. mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi przygotować zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Potrafi konstruować plany terapeutyczne: okresowe, roczne i inne.
 3. Potrafi dobrać metody pracy terapeutycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Prowadzi działania edukacyjne, profilaktyczne – spotkania dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.
 2. Student kształtuje umiejętności wejścia w teren placówek wychowawczo-rewalidacyjnych
 3. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
 4. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
 5. Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne
 6. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.

PLASTYKA

Celem studiów jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród uczestników studiów. Słuchacz zapoznaje się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym mu podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki. Absolwent w specjalności Plastyka po ukończenia studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna dydaktykę i metodykę plastyki.
 2. Zna zasady oceniania twórczości uczniów.
 3. Zna różnorodne technik plastyczne.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Prawidłowo czyta teksty kultury.
 2. Właściwie organizuje wystawy.
 3. Projektuje warsztaty artystyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie nauczania plastyki
 2. Diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów uzdolnionych, niedostosowanych społecznie
 3. Realizuje procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej i artystyczne
 4. Projektuje, realizuje i ewaluuje programy nauczania plastyk
 5. Sprawnie posługuje się współczesnymi technologiami informacyjnymi i multimediami, w tym kształtowania umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych
 6. Podejmuje współprace ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego kulturalnego.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji, przygotowanie pedagogiczne słuchaczy do pracy nauczycielskiej. Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne łączą konieczność uwzględniania prawa oświatowego w tym zakresie i standardów kształcenia nauczycieli z nowoczesnym ujęciem kształcenia i wychowania. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania, niezbędną do pracy nauczyciela we współczesnej szkole.
 2. Zna i rozumie podstawowe zależności warunkujące skuteczność procesu nauczania – uczenia się.
 3. Zna współczesne idee i koncepcje edukacji pozwalające w sposób holistyczny projektować własną pracę na poziomie jednostki lekcyjnej, działu programu lub programu nauczania własnego przedmiotu.
 4. Zna czynniki wpływające na efektywność procesu edukacyjnego.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Zna i stosuje podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki szczegółowej, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży i psychologii społecznej do konstruowania właściwych relacji między nauczycielem, uczniami i rodzicami.
 2. W praktyce potrafi stosować wiedzę z zakresu projektowania dydaktycznego do kreatywnego planowania własnej pracy.
 3. Ma podstawową wiedzę o sposobie formułowania i realizacji celów edukacyjnych zarówno ogólnych jak i w postaci operacyjnej, niezbędnych do formułowania wymagań edukacyjnych.
 4. Zna podstawowe uwarunkowania efektywności procesu nauczania – uczenia się z uwzględnieniem dysfunkcji w nauczaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Ma świadomość roli społecznej nauczyciela i rozumie potrzebę bycia autorytetem moralnym dla uczniów.
 2. Stanowi wsparcie dla rodziców w procesie wychowania.
 3. Jest przekonany o znaczeniu wiedzy merytorycznej w rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego predyspozycjami psychofizycznymi.
 4. Potrafi współdziałać w grupie w zakresie podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów.
 5. Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 6. Wykazuje zrozumienie dla uczniów mającym trudności w rozwoju intelektualnym czy moralnym i stara się zapobiegać trudnym sytuacjom w procesie ich rozwoju. Wspiera w rozwoju uczniów z dysfunkcjami.

TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako przedmiotu. Słuchacze uzyskują potrzebną wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotu oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto słuchacze są przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Posiada wiedzę z dydaktyki zajęć technicznych – dobrych praktyk stosowanych w nauczaniu tego przedmiotu.
 2. Zna zasady działania wybranych urządzeń technicznych.
 3. Potrafi określać możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od ich właściwości.
 4. Zna zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym.
 5. Ma ugruntowaną wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi zaplanować praktyczne działania techniczne o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy.
 2. Posiada umiejętność obsługi i regulacji wybranych urządzeń technicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w dydaktyce zajęć technicznych.
 4. Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych na zajęciach technicznych.
 5. Potrafi zapisać proste rozwiązanie techniczne w formie graficznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Potrafi być elastyczny, kreatywny, potrafiący skutecznie planować zamierzenia i projekty.
 2. Jest przygotowany do kierowania pracą uczniów.
 3. Potrafi zdobyć potrzebne informacje, porządkować i opracować je z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej.
 4. Potrafi pracować w zespole i zajmować w niej różne role, demonstrując umiejętności słuchania i prowadzenia dyskusji oraz przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy.

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie słuchaczy w zakresie terapii pedagogicznej z integracją sensorycznej w teorii i praktyce. Studia przygotowują słuchacza do prowadzenia diagnozy, terapii, zajęć korekcyjnych oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka. Absolwent po ukończenia studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Posiada elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach; zna mechanizmy i obszary społecznego wykluczenia; ma wiedzę na temat poradnictwa dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania.
 2. Posiada elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń; zna specyfikę komunikowania się osób z różnymi formami i stopniami zaburzeń rozwoju oraz psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania; zna podstawowe elementy diagnostyki istniejących nieprawidłowości rozwojowych i/lub funkcjonalnych(szczególnie w obszarze funkcjonowania psychofizycznego i/lub społecznego).
 3. Posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów życia osób z zaburzeniami w rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania, w tym problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowa
 2. Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń psychicznych i społecznych; korzysta z diagnozy psychologicznej dla potrzeb nauczania, wychowania, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji.
 3. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 1. Docenia znaczenie pedagogiki i psychologii dla uczenia się i prawidłowego funkcjonowania osoby z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania w społeczeństwie w okresie całego życia takiej osoby.
 2. Posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
 3. Jest wrażliwy na potrzeby osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania, uznaje ich autonomię i podmiotowość; rozumie istotę i potrzebę integracji człowieka wykazującego odstępstwa od ogólnie przyjętych norm; prezentuje postawy pro integracyjne; docenia znacznie procesów normalizacyjnych w środowisku osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania.
 4. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; rozumie i respektuje dylematy etyczne i moralne związane z pracą pedagoga. Absolwent odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy; projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LOGOPEDIĄ

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z logopedią w placówkach oświatowych, jak również do pracy z osobami mającymi trudności w uczeniu się (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Absolwent w specjalności terapia pedagogiczna z logopedią po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna znaczenie logopedii w systemie nauk; powiązania logopedii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza z naukami językoznawczymi, pedagogicznymi i naukami o zdrowiu; wybrane fakty i zjawiska, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych wynikających z programu kształcenia.
 2. Zna specyfikę trudności w nauce czytania i pisania, a także metody pracy z uczniami mającymi problemy dyslektyczne, dysgraficzne i dysortograficzne.
 3. Zna etapy i procesy w rozwoju mowy dziecka.
 4. Zna szczegółową budowę i funkcję narządów głosu i mowy oraz słuchu i równowagi, a także przyczyny i skutki ich zaburzeń w aspekcie głosu i mowy.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać rozpoznania logopedycznego, zaprojektować i zrealizować program terapii logopedycznej z wykorzystaniem różnorodnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
 2. Potrafi w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia logopedyczne z młodzieżą i dziećmi; także dokonać wstępnego rozpoznania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować odpowiednie metody pracy z nimi.
 3. Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.
 4. Potrafi określić zadania logopedii ogólnej i logopedii specjalistycznych oraz kompetencje logopedy w obrębie poszczególnych specjalności.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Krytycznie ocenia różnego rodzaju komunikaty, np. opinie rodziców, pedagogów, psychologów, informacji uzyskiwanych od osób, z którymi prowadzi terapię itd.
 2. Wypełniania zobowiązania społeczne, związane z pracą logopedy; inspiruje i organizuje działalności profilaktyczne i terapeutyczne na rzecz osób z problemami logopedycznymi, np. w przedszkolach, szkołach, domach dziecka czy domach opieki społecznej.
 3. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania oceny własnych kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu logopedii, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, a także zasięgania opinii ekspertów z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa; umie określić, kiedy skierować pacjenta do odpowiednich specjalistów i czyni to w miarę potrzeby.
 4. Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli logopedy, dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb społecznych, rozwijania dorobku zawodu logopedy; przestrzegania etosu terapeuty oraz zasad etyki zawodowej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Studia pozwalają słuchaczowi na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki, ponadto słuchacz znacząco udoskonala swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. znajomość zagadnienia integralnego rozwoju człowieka w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. znajomość metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, dostrzeganie prawidłowości i przyczyn zakłóceń w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 4. znajomość założeń, koncepcji, obowiązków i metod pracy nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
 3. umiejętność diagnozowania, pozwalająca na rozpoznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej.
 4. umiejętność zaprojektowania planu pracy terapeutyczno-edukacyjnej/program pracy terapeutycznej/rewalidacyjnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając złożoność i specyfikę potrzeb konkretnego dziecka.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego.
 2. Gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.
 3. Otwartość na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną.
 4. świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. umiejętność animowania i motywowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pracy nad rozwojem, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
 6. umiejętność motywowania osób z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i społecznej.
 7. umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań.

WIEDZA O KULTURZE

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z przedmiotu ,,wiedza o kulturze’’ w placówkach oświatowych, a także przygotowanie słuchaczy do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna i właściwie stosuje podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności.
 2. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo.
 3. Zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej.
 4. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalność.
 2. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 3. Potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
 2. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego rozwoju.
 3. Ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej.
 4. Korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych. W trakcie realizowanego programu kształcenia słuchacze poruszają się w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia z zakresu państwa i prawa.
 2. Posiada uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z zakresu historii społecznej i politycznej Polski XX wieku.
 3. Dostrzega i rozumie wpływ wydarzeń i procesów społecznych zachodzących w XX wieku w sferze życia społecznego na aktualną sytuację.
 4. Definiuje podstawowe prawa i kategorie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem gospodarki, zna metody i narzędzia, przy pomocy których opisuje i tłumaczy istotę mechanizmu rynkowego.
 5. Zna główne założenia systemu edukacji i obowiązki nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi dobierać optymalne metody kształcenia, wykorzystać i przygotować własne środki dydaktyczne.
 2. Potrafi formułować oraz uzasadniać własne opinie na temat wybranych zagadnień społecznych z zakresu historii Polski i świata XX-XXI w.
 3. Potrafi określić szczegółowe cele kształcenia poszczególnych typów lekcji oraz formułować zasady nauczania.
 4. Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
 2. Umie współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej rożne role.
 3. Ma świadomość konieczności wypracowania warsztatu pracy nauczyciela.
 4. Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach dotyczących problemów współczesnego świata przyjmując i szanując odmienne od własnych poglądy.
 5. Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.
 6. Docenia rolę tradycji i dziedzictwa kulturowego swego regionu i kraju oraz popularyzuje tę wiedzę rozumiejąc znaczenie dla budowania współczesnej tożsamości regionalnej.
 7. Kształtuje postawę aktywną, świadomą złożoności funkcjonowania współczesnych państw oraz współodpowiedzialności za sposób kreowania relacji jednostka-państwo.

WSPOMAGANIE ROZWOJU, EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z autyzmem oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze zdiagnozowanym autyzmem, jak i również do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Zakres przygotowania na studiach podyplomowych uwzględnia stopnie niepełnosprawności intelektualnej w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna przyczyny powstawania i rozwoju autyzmu i zespołu Aspergera.
 2. Zna podstawy psychiatrii i neurologii.
 3. Zna przyczyny powstawania i rozwoju autyzmu i zespołu Aspergera.
 4. Zna zasady terapii i rehabilitacji.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi klasyfikować i diagnozować osoby ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 2. Potrafi dobrać metody terapeutyczne oraz metody nauczania i wychowania.
 3. Potrafi konstruować programy.
 4. Posiada umiejętności w zakresie rewalidacji indywidualnej, fizjoterapii i treningu umiejętności społecznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Posiada kompetencje w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
 2. Posiada świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną.
 4. Motywuje osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznymi.
 5. Potrafi wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
 6. Posiada kompetencje do pracy w przedszkolach, wszystkich typach szkół oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy metodycznej i merytorycznej z zakresu podstaw antropologii małżeństwa i rodziny, poradnictwa rodzinnego, psychologii rodziny, metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego. Zdobyta przez słuchacza wiedza przyczynia się również do zwiększenia efektywnego sposobu kształcenia i prowadzenia pracy wychowawczej. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
 2. Zna podstawową terminologię filozofii, nauk prawnych, nauk teologicznych, pedagogiki, psychologii i socjologii.
 3. Ma podstawową wiedzę na temat naturalnych metod planowania rodziny.
 4. Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne (w tym zwłaszcza małżeństwo i rodzinę) i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.
 5. Ma podstawową wiedzę na temat biologicznych podstaw rozwoju człowieka, a zwłaszcza z zakresu problematyki seksualności i prokreacji.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych wiążących się z funkcjonowaniem rodziny.
 2. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg oraz prognozować konkretne procesy i zjawiska społeczne wiążące się z funkcjonowaniem rodziny.
 3. Potrafi korzystać z naturalnych metod planowania rodziny i rozwiązywać typowe zadania związane z ich stosowaniem.
 4. Potrafi prawidłowo komunikować się, zwłaszcza w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem rodziny, oraz rozpoznawać typowe zakłócenia komunikacji międzyosobowej.
 5. Potrafi udzielić typową poradę, głównie o charakterze informacyjnym lub wspierającym, dotyczącą trudności i zaburzeń życia rodzinnego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Rozumie stałą konieczność wszechstronnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz formacji duchowo-moralnej.
 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 3. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 4. Ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów.
 5. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza moralne, związane z życiem indywidualnym i społecznym.
 6. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.
 7. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do zajmowania stanowiska dyrektora / kierownika placówki oświatowej oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem: wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji i zarządzania placówkami oświatowo-wychowawczymi.
 2. Posiada wiedzę dotyczącą ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju placówek oświatowych.
 3. Zna zasady i cele wykorzystania kontroli oraz nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu placówką oświatową.
 4. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań procesu planowania i kierowania placówką oświatową.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi skutecznie planować, kierować i administrować placówkami oświatowym.
 2. Potrafi zaplanować budżet placówki, identyfikować i wykorzystywać szanse związane z pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania działalności.
 3. Potrafi zastosować wiedzę z obszaru prawa oświatowego, prawa pracy do kierowania placówką oświatową.
 4. Potrafi w sposób skuteczny komunikować się z otoczeniem społecznym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej, ekonomicznej i prawniczej w kształtowaniu i rozwijaniu prawidłowych więzi w środowisku społecznym.
 2. Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
 3. Posiada świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.
 4. Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności kierowania zespołem i placówką oświatową.
 5. Reaguje na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
 6. Prawidłowo określa priorytety działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Samodzielnie uzupełnia wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchacza w wiedze oraz umiejętności potrzebnych do zajmowania kierowniczych stanowisk w pionach personalnych, jak również osób które zamierzają w przyszłości zajmować się strukturą pracowników w przedsiębiorstwach, menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych. Absolwent po ukończeniu studiów osiąga wymierne efekty kształcenia w trzech obszarach:

WIEDZA:
 1. Zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi wskazać główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi i ich teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne.
 2. Zna i rozumie rolę oraz zadania podmiotów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i poza nią (pracowników, kierowników, związków zawodowych, doradców personalnych, agencji doradztwa personalnego, innych instytucji rynku pracy).
 3. Zna wybrane metody i narzędzia stosowane w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą.
 4. Zna podstawy prawa pracy, potrafi wskazać normy prawne regulujące stosunki pracownik pracodawca.
 5. Zna wybrane metody realizacji funkcji personalnej we współczesnej organizacji, potrafi opisać przemiany funkcji personalnej.
UMIEJĘTNOŚCI:
 1. Potrafi zdefiniować warunki, jakie powinien spełniać system ocen pracowniczych, umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika szeregowego i menedżera.
 2. Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarządzania oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych.
 3. Umie zastosować metodykę rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych w planowaniu szkoleń w organizacji.
 4. Potrafi posłużyć się metodyką planowania ścieżek kariery w organizacji.
 5. Potrafi zastosować dorobek wybranych koncepcji w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów organizacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 1. Ma świadomość konieczności przestrzegania standardów etycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 2. Rozumie sprzeczności interesów jednostek i grup w organizacji, potrafi zastosować techniki negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych w organizacji.
 3. Jest świadomy znaczenia kultury organizacyjnej i systemu społecznego organizacji w budowie i realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
 4. Rozumie potrzeby pracowników w okresie adaptacji do wymagań środowiska pracy, rozpoznaje ich specyficzne potrzeby i wskazuje sposoby realizacji tych potrzeb.
 5. Potrafi wskazać bariery komunikacji interpersonalnej w organizacji.
 6. Potrafi pracować w zespole zadaniowym zorientowanym na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych w przygotowanych 30 specjalnościach na rok akademicki 2019/2020:
Jedna specjalność

od 2500 zł

 • płatność jednorazowa
 • lub w wygodnych ratach

Wpisowe tylko 50 zł

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24