Poznaj ofertę studiów podyplomowych LSW
Dla nauczycieli:
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Geografii.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania etyki.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Geografii.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Geografii.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania historii.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania informatyki.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania języka polskiego.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Geografii.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Muzyki.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Plastyki.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania przedsiębiorczości.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym są adresowane dla nauczycieli lub osób mających ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zamierzających rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o przygotowanie do nauczania – prowadzenia Zajęć Technicznych jako kolejnego przedmiotu.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Wiedzy o społeczeństwie jako kolejnego przedmiotu.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania wiedzy o kulturze.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania wychowania do życia w rodzinie.

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do nauczania i przygotowują do nauczania kolejnych przedmiotów w szkołach i w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników.

Studia nadają skierowane są do osób pracujących w działach personalnych i kadrowych oraz osób planujących związać swoje ścieżki zawodowe z tą gałęzią zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem.
Terapeutyka:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, jak również do udzielania wsparcia i pomocy podopiecznym i ich rodzinom.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z aktywnością plastyczną z dziećmi, uczniami i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, uczniami i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wychowaniu.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do terapii pedagogicznej oraz pracy z dziećmi z wadami wymowy.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, uczniami i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli im na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Wzbogacą swoje kwalifikacje edukacyjne i psychopedagogiczne, co pozwoli im na nowoczesne podejście do problemu niepełnosprawności.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania diagnozy oraz tworzenia planu terapeutycznego indywidualnego dla każdego pacjenta. Słuchacz poznaje różne metody terapeutyczne oraz nabędywa umiejętności do przygotowania i prowadzenia zajęć.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z niepełnosprawnymi.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z diagnozą zespołu Aspergera.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi z autyzmem oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze zdiazgnozowanym autyzmem.
Oświata:
Słuchacz wykształcony w zakresie tej specjalności posiada umiejętności pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami wykazującymi deficyty w przystosowaniu społecznym oraz pracy resocjalizacyjnej z przestępcami. Umiejętności te obejmują pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Ponadto studia te przygotowują specjalistów do poradnictwa i wsparcia rodzin w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających problemy wychowawcze.

Miejsca pracy to ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, zakłady karne, wychowawcy, poradnie wychowawczo-zawodowe, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, poradnie pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów, jakie napotyka szeroko rozumiana pomoc społeczna oraz przekazanie im wiedzy niezbędnej do poszerzenia kompetencji w obszarze zarządzania instytucjami pomocy społecznej.
Studia nadają kwalifikacje do pracy na stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach szkolnych, internatach, bursach, świetlicach socjoterapeutycznych, pogotowiu opiekuńczym, domach dziecka, na stanowisku pedagoga szkoły.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego diagnozowania zagrożeń i zasobów społeczności lokalnych.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie miał przygotowanie w zakresie wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę, oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów, jakie napotykają placówki oświatowe we współczesnym świecie oraz przekazanie im wiedzy niezbędnej do poszerzenia kompetencji w obszarze zarządzania instytucjami z sektora oświaty.
Specjalistyczne:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze specjalisty ds. BHP oraz podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w departamentach BHP. Studia umożliwiają praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Absolwent nabywa umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu BHP, kursów, szkoleń.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bibliotece szkolnej, bibliotece publicznej, pedagogicznej oraz bibliotece szkoły wyższej.
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnego doradcy zawodowego, wyposażonego w kompendium wiedzy zawodoznawczej. Słuchacz nabędzie umiejętności doradcze, stanie się zainspirowany do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Miejsca pracy to: szkoły, poradnie wychowawczo-zawodowe, biura pośrednictwa pracy.
Słuchacz studiów podyplomowych Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych będzie wyróżniał się ogólną wiedzą socjologiczną z zakresu zagadnień związanych ze społecznym postrzeganiem, reagowaniem i zachowaniem się w sytuacji kryzysowej oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent uzyska kwalifikacje predysponujące go do podjęcia pracy w wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego, instytucjach samorządowych różnego szczebla, jednostkach państwowej straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju, w strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych w szczególności na stanowiskach menedżerów sytuacji kryzysowych, analityków danych w sytuacjach ekstremalnych, specjalistów w zakresie planowania cywilnego, doradców w sztabach kryzysowych i administracji każdego szczebla, inspektorów ds. monitorowania zagrożeń, wykładowców edukacji dla bezpieczeństwa.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do stawiania klinicznej diagnozy psychologicznej, wskazywania i planowania postepowania terapeutycznego lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnoza pacjenta oraz stosowania psychologicznych metod leczenia i rehabilitacji.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników.

Studia nadają skierowane są do osób pracujących w działach personalnych i kadrowych oraz osób planujących związać swoje ścieżki zawodowe z tą gałęzią zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem.
Opłaty:
Jedna specjalność

2900 zł

  • płatność jednorazowa
  • lub w wygodnych ratach

Wpisowe tylko 50 zł

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24