Pomoc materialna 2019/2020

Wnioski o stypendia należy składać w dziekanacie uczelni.

Termin składania wniosków do dnia 31 października 2019 r.

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2019 roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 roku 2.715zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna:

– Art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) – w przypadku przyznawania stypendium socjalnego,

– § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad , trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów pożyczek studenckich(Dz. U. z 2017 r. poz. 1905) – w przypadku przyznawania kredytu studenckiego.

Dokumenty do pobrania: