STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 zalecane jest składanie wniosków o stypendia drogą elektroniczną. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów LSW.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SKŁADANIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z:

 1. Komunikatem Rektora nr 4: Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia.
 2. Procedurą składania wniosków o stypendium.
 3. Regulamin zasad przyznawania stypendium socjalnego o zwięszkonej wysokości.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne o zwiększonej wysokości.

PRÓG DOCHODOWY pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów w wysokości 1051,70 zł. określa Komunikat rektora nr 7 Próg dochodowy ubiegających sie o stypendia socjalne.

UWAGA:!

SZCZEGÓLNIE UZASADNIONY PRZYPADEK

Student może ubiegać się o stypendium socjalne o zwiększonej wysokości na warunkach I zasadach przyjętych dla stypendium socjalnego w normalnej wysokości z zastrzeżeniem:

 1. Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 2. Przyjmuje się, iż szczególnie uzasadniony przypadek to:

  1. Sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych.

  2. Zdarzenia występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości (W. Maciejko, P. Zaborniak. Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Warszawa 2008, s. 202).

  3. Sytuacja studenta stanowiąca podstawę do ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości powinna być odpowiednio udokumentowana.

  4. W przypadku zmiany sytuacji życiowej lub materialnej na skutek uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, powodującej ustanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, wypłata stypendium zostaje wstrzymana.

  5. Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dziekanatu oraz ponownego złożenia wniosku.

  6. Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego składa się w dziekanacie.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE:

Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne.

Komisja Stypendialna, może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU?

Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium socjalne w zwiększonej wysokości zawiera:

Zachęcamy do zapoznania się z informacją: FAQ – Najczęściej zadawane pytania o świadczenia.