STYPENDIUM SOCJALNE

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 zalecane jest składanie wniosków o stypendia drogą elektroniczną. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów LSW.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SKŁADANIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z:

 1. Komunikatem Rektora nr 4: Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia.
 2. Procedurą składania wniosków o stypendium.
 3. Regulamin zasad przyznawania stypendium socjalne.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne.

    PRÓG DOCHODOWY pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów w wysokości 1051,70 zł. określa Komunikat rektora nr 7 Próg dochodowy ubiegających sie o stypendia socjalne.

    INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE:

    Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

    Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne.

    Komisja Stypendialna, może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

    O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU?

    Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium socjalne zawiera:

     Zachęcamy do zapoznania się z informacją: FAQ – Najczęściej zadawane pytania o świadczenia.