Kodeks etyki studentów

Powróć

Kodeks etyki studentów

Powróć

Uchwała nr 7 z dnia 15 maja 2012 r. SENATU LUBELSKIEJ SZKOŁY WYZSZEJ W RYKACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA I ZATWIERDZENIA KODEKSU ETYKI STUDENTÓW LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH
§1
Na podstawie art. 202 ust. 5a Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Dziekana Wydziału Pedagogicznego przedstawił propozycję opracowaną przez samorząd studencki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach Kodeks etyki studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach
§2
Senat akceptuje przedstawioną propozycję i postanawia wprowadzić jej realizację od roku akademickiego 2012/2013.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania
Kodeks Etyki Studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach
My, studenci Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, świadomi wpływu nauki na kształtowanie osobowości młodych ludzi, światopoglądu i postaw społecznych wierzymy, iż niniejszy Kodeks posłuży do określenia zasad etycznych obowiązujących w środowisku studenckim. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich. Niniejszym deklarujemy, iż będziemy:
§1
 1. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej uczelni.
 2. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi obowiązującymi w naszym kręgu kulturowym.
§2
Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:
 1. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości.
 2. Szanować prawa i zwyczaje akademickie.
 3. Dbać o godność i honor studenta.
§3
 1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
 2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy.
§4
Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:
 1. Uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich.
 2. Wypełniać zobowiązania wobec uczelni w wyznaczonych terminach.
§5
Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.
§6
Działać dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek uczelni oraz szanować jej tradycje.
§7
 1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
 2. Odnosić się do pracowników uczelni z należnym im szacunkiem.
 3. §8
  Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej uczelni.
  §9
  Przestrzegać przepisów zawartych w obowiązującej ustawie o szkolnictwie wyższym, Statucie Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach i Regulaminie Studiów.
  §10
  Brać czynny udział, w miarę swoich możliwości i kwalifikacji w życiu akademickim, działając w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz agendach studenckich.
  §11
  Zdobywać i rozwijać wszelkie, związane ze swoim kierunkiem studiów, umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk i staży obowiązkowych oraz nie objętych planem studiów.
  §12
  Reagować w sposób adekwatny na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych studentów i pracowników uczelni.
  §13
  Uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach oraz w miarę możliwości aktywnie włączać się w ich realizację.
  §14
  Dołożyć wszelkich starań, aby wspierać pozostałych studentów w nauce oraz pomagać w dostosowaniu się do warunków życia akademickiego na uczelni.
  §15
  Mając na uwadze niezbywalną godność każdego człowieka, kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzegać zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.
  §16
  Wspierać działalność Samorządu Studentów jako głównego reprezentanta naszych interesów, zwracać się do niego we wszystkich kwestiach wymagających współdziałania z władzami uczelni i poszczególnych wydziałów.
  §17
  Oddawać należny szacunek, bez względu na wyznanie, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne oraz orientacje seksualną.
Uchwała nr 7 z dnia 15 maja 2012 r. SENATU LUBELSKIEJ SZKOŁY WYZSZEJ W RYKACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA I ZATWIERDZENIA KODEKSU ETYKI STUDENTÓW LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH
§1
Na podstawie art. 202 ust. 5a Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Dziekana Wydziału Pedagogicznego przedstawił propozycję opracowaną przez samorząd studencki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach Kodeks etyki studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach
§2
Senat akceptuje przedstawioną propozycję i postanawia wprowadzić jej realizację od roku akademickiego 2012/2013.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania
Kodeks Etyki Studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach
My, studenci Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, świadomi wpływu nauki na kształtowanie osobowości młodych ludzi, światopoglądu i postaw społecznych wierzymy, iż niniejszy Kodeks posłuży do określenia zasad etycznych obowiązujących w środowisku studenckim. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich. Niniejszym deklarujemy, iż będziemy:
§1
 1. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej uczelni.
 2. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi obowiązującymi w naszym kręgu kulturowym.
§2
Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:
 1. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości.
 2. Szanować prawa i zwyczaje akademickie.
 3. Dbać o godność i honor studenta.
§3
 1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
 2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy.
§4
Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:
 1. Uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich.
 2. Wypełniać zobowiązania wobec uczelni w wyznaczonych terminach.
§5
Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.
§6
Działać dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek uczelni oraz szanować jej tradycje.
§7
 1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
 2. Odnosić się do pracowników uczelni z należnym im szacunkiem.
 3. §8
  Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej uczelni.
  §9
  Przestrzegać przepisów zawartych w obowiązującej ustawie o szkolnictwie wyższym, Statucie Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach i Regulaminie Studiów.
  §10
  Brać czynny udział, w miarę swoich możliwości i kwalifikacji w życiu akademickim, działając w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz agendach studenckich.
  §11
  Zdobywać i rozwijać wszelkie, związane ze swoim kierunkiem studiów, umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk i staży obowiązkowych oraz nie objętych planem studiów.
  §12
  Reagować w sposób adekwatny na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych studentów i pracowników uczelni.
  §13
  Uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach oraz w miarę możliwości aktywnie włączać się w ich realizację.
  §14
  Dołożyć wszelkich starań, aby wspierać pozostałych studentów w nauce oraz pomagać w dostosowaniu się do warunków życia akademickiego na uczelni.
  §15
  Mając na uwadze niezbywalną godność każdego człowieka, kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzegać zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.
  §16
  Wspierać działalność Samorządu Studentów jako głównego reprezentanta naszych interesów, zwracać się do niego we wszystkich kwestiach wymagających współdziałania z władzami uczelni i poszczególnych wydziałów.
  §17
  Oddawać należny szacunek, bez względu na wyznanie, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne oraz orientacje seksualną.