Regulamin strony

Powróć

Regulamin strony

Powróć

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LSWRYKI.PL ORAZ POSOTAŁYCH APLIKACJI LSW
 1. DEFINICJE
  1. “Aplikacja LSW”: każdy program, aplikacja, witryna, strona i podstrona internetowa do której dostęp uzyskuje się w domenie internetowej “lswryki.pl” (url: https://lswryki.pl) lub subdomenie lswryki.pl (wildcard: *.lswryki.pl) za pośrednictwem przeglądarki internetowej w warstwie aplikacji protokołem komunikacyjnym HTTPS i portem 443.
  2. “Administrator”, “LSW”: administrator Aplikacji LSW.
  3. “Treść”: wszelkie dane zwracane użytkownikowi przez aplikacje LSW za pomocą interfejsu w przeglądarce internetowej, np. materiał tekstowy, tablica, uporządkowany lub nieuporządkowany ciąg znaków, kod techniczny, fotografia, ilustracja, materiał dźwiękowy, dokument, materiał audiowizualny.
  4. “Funkcjonalność”: element aplikacji LSW odpowiadający za wykonanie przez aplikację LSW pewnej czynności lub umożliwiający użytkownikowi wydanie polecenia (interakcję) aplikacji LSW do wykonania pewnej czynności.
  5. “Kandydat”: osoba, która wyraziła wolę podjęcia studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, poprzez przekazanie do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach swoich danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia.
  6. “Student”: osoba, która jest lub była studentem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  7. “Słuchacz”: osoba, która jest lub była słuchaczem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  8. “Użytkownik”: każda osoba korzystająca z aplikacji LSW, także każdy kandydat, student, słuchacz i absolwent, bez względu na to, czy korzysta z aplikacji LSW.
  9. “Polityka prywatności”: zbiór reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, dostępny pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci.
  10. “Profil elektroniczny”: Aplikacja LSW pod adresem https://profil.lswryki.pl dostępna dla użytkowników, kandydatów, studentów i słuchaczy, zawierająca interfejs dostępowy do administrowania sprawami studenta/słuchacza/kandydata/użytkownika na własną rękę, w odpowiednim zakresie.
 2. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Administratorem aplikacji LSW jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 112, funkcjonująca pod adresem ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki.
  2. Użytkowników korzystających z aplikacji LSW obowiązują zapisy niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
  3. Dla poprawnej funkcjonalności aplikacji LSW, użytkownik powinien korzystać z urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet w standardzie nie gorszym niż sieć 4G, wyposażonego w funkcjonujący system operacyjny Microsoft Windows 10 lub nowszą wersję tego systemu, lub MacOS 12 lub nowszą wersję tego systemu, lub Linux Ubuntu 20.04 lub nowszą wersję tego systemu, oraz funkcjonującą przeglądarkę internetową Microsoft Edge 97.0.1072.69 lub nowszą wersję tej przeglądarki, lub Firefox 102.0.1 lub nowszą wersję tej przeglądarki, lub Chrome 103 lub nowszą wersję tej przeglądarki, lub Safari 15.5 lub nowszą wersję tej przeglądarki, z zastrzeżeniem, że bez względu na wykorzystywaną przez użytkownika przeglądarkę internetową, musi ona mieć włączoną obsługę JavaScript. Urządzenie elektroniczne musi być wyposażone w urządzenie wskazujące umożliwiające interakcję z aplikacją LSW, np. w mysz komputerową lub ekran dotykowy, oraz w wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie treści z przeglądarki internetowej o szerokości ekranu nie mniejszej niż 375 pikseli i wysokości nie mniejszej niż 812 pikseli. Dla pełnej funkcjonalności aplikacji LSW może być wymagane urządzenie umożliwiające odsłuchanie treści dźwiękowych, np. powinno być wyposażone w funkcjonujący głośnik przetwarzający dane z przeglądarki internetowej urządzenia oraz umożliwiający przekazanie treści dźwiękowych do urządzenia i aplikacji LSW, np. powinno być wyposażone w funkcjonujący mikrofon umożliwiający przekazanie danych dźwiękowych fizycznie od użytkownika do przeglądarki internetowej i aplikacji LSW.
  4. LSW nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji LSW na urządzeniach niespełniających wymagań wskazanych w pkt. 3. niniejszej sekcji.
 3. FUNKCJONALNOŚĆ STRONY
  1. LSW za pośrednictwem aplikacji LSW udostępnia użytkownikom treści i funkcjonalności, które dzielą się na:
   1. treści i funkcjonalności ogólnodostępne,
   2. treści i funkcjonalności zastrzeżone.
  2. Treści i funkcjonalności publiczne obejmują ogół treści i funkcjonalności udostępnionych do domeny publicznej w taki sposób, aby dowolny użytkownik miał dostęp do tych treści w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie, z zastrzeżeniem pkt. 11 niniejszej sekcji, przy spełnieniu przez danego użytkownika warunków określonych w pkt. 3 sekcji I.
  3. Treści i funkcjonalności zastrzeżone obejmują:
   1. treści i funkcjonalności techniczne,
   2. treści i funkcjonalności administracyjne,
   3. treści i funkcjonalności warunkowe.
  4. Treści techniczne obejmują ogół treści zaplecza technicznego, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania, odczytywania, wyświetlania, zapisywania, wykonywania i wymazywania danych i treści w aplikacji LSW.
  5. Z uwagi na techniczny charakter treści i funkcjonalności technicznych, dostęp do tych treści i funkcjonalności ograniczony jest jedynie do użytkowników posiadających stosowne uprawnienia nadane przez administratora.
  6. Treści i funkcjonalności administracyjne obejmują ogół treści i funkcjonalności natury administracyjnej, dostępnych jedynie dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia nadane przez administratora.
  7. Treści i funkcjonalności warunkowe obejmują treści i funkcjonalności, które dostępne są jedynie dla użytkowników spełniających określone warunki, np. są zalogowani do aplikacji LSW lub wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez aplikację LSW pewnego rodzaju plików cookie.
  8. Funkcjonalności i treści w witrynie lswryki.pl mogą być personalizowane.
  9. Funkcjonalności i treści w witrynie lswryki.pl mogą obejmować funkcjonalności i treści reklamowe i marketingowe LSW, jak również stron trzecich, np. partnerów lub kontrahentów LSW.
  10. Funkcjonalności i treści w witrynie lswryki.pl mogą obejmować funkcjonalności i treści dostarczone przez podmioty trzecie.
 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
  1. Treści prezentowane w witrynach w aplikacjach LSW podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776).
  2. Prawa do treści i materiałów prezentowanych w aplikacjach LSW przysługują LSW lub stronom trzecim.
  3. Poprzez udostępnienie użytkownikom materiałów, treści i funkcjonalności w aplikacjach LSW, LSW nie przenosi, a użytkownik nie nabywa, ani nie uzyskuje żadnych praw ani licencji do tych treści, materiałów lub funkcjonalności.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobligowany jest korzystać z aplikacji LSW w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi, obyczajowymi oraz zapisami niniejszego regulaminu.
  2. Użytkownik ma obowiązek przechowywać wszelkie hasła i dane dostępowe do aplikacji LSW w sposób poufny, w szczególności nie udostępniać takich haseł i danych dostępowych innym osobom.
  3. Użytkownik może zezwolić LSW na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
  4. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem przez LSW danych osobowych opisane są w polityce prywatności.
  5. Użytkownik ma prawo odwołać się od zablokowania lub ograniczenia opisanego w pkt. 12 sekcji VI, dotyczącego danego adresu lub zakresu adresów IP, składając do administratora wniosek (z uzasadnieniem) o odblokowanie adresu IP. Do wniosku należy udokumentować tytuł prawny użytkownika do danego adresu IP. Administrator wydaje decyzję o odblokowaniu jeżeli uzna, że odblokowanie nie wpłynie na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa sieci LSW, aplikacji LSW, infrastruktury teleinformatycznej, programowej i sprzętowej LSW.
  6. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek, aby administrator nadał mu dostęp do aplikacji LSW, jeżeli znajduje się w państwie lub regionie geograficznym jak opisano w pkt. 12 sekcji VI. We wniosku należy zawrzeć statyczny adres IP, który ma zostać wpisany na białą listę. Administrator wydaje decyzję o nadaniu dostępu jeżeli uzna, że odblokowanie nie wpłynie na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa sieci LSW, aplikacji LSW, infrastruktury teleinformatycznej, programowej i sprzętowej LSW.
 6. ZABRONIONE OPERACJE I CZYNNOŚCI
  1. Korzystając z aplikacji LSW użytkownik zgadza się nie korzystać z żadnych metod, urządzeń lub oprogramowania, które mogłoby narazić na szkodę sieci LSW, aplikacje LSW lub użytkowników aplikacji LSW, studentów, słuchaczy lub kandydatów, w tym w szczególności zabrania się:
   1. Uzyskiwania dostępu i dostępu do treści zastrzeżonych przez użytkownika, który nie posiada do takich treści stosownego uprawnienia, bez względu na sposób uzyskania takiego dostępu.
   2. Nieuprawnionych prób uzyskania dostępu do treści zastrzeżonych.
   3. Nieuprawnionego odczytu lub prób odczytu treści zastrzeżonych.
   4. Nieuprawnionego wprowadzenia, wgrania lub wstrzyknięcia (injection), jak również prób wprowadzenia, wgrania lub wstrzyknięcia danych, treści lub innych materiałów, w tym plików, do sieci LSW, aplikacji LSW, ich infrastruktury teleinformatycznej, sprzętowej i programowej, jak również do sieci i infrastruktury teleinformatycznej, sprzętowej i programowej LSW.
   5. Nieuprawnionej modyfikacji lub próby modyfikacji danych, treści lub innych materiałów, w tym plików, w aplikacjach LSW.
   6. Nieuprawnionego wymazania lub próby wymazania danych, treści lub innych materiałów, w tym plików, w aplikacjach LSW.
   7. Nieuprawnionego wymazania lub próby wymazania aplikacji LSW.
   8. Nieuprawnionego przeniesienia lub próby przeniesienia aplikacji LSW oraz danych i treści w nich zawartych.
   9. Nieuprawnionego rozszerzenia lub zmniejszenia uprawnień dostępu do treści i funkcji w aplikacjach LSW innym użytkownikom.
   10. Nieuprawnionego wydruku lub utrwalenia treści technicznych lub administracyjnych z aplikacji LSW.
   11. Nieuprawnionego eksportu lub próby eksportu treści technicznych lub administracyjnych z aplikacji LSW.
   12. Nieuprawnionego importu lub próby importu treści do aplikacji LSW.
   13. Nieuprawnionej zmiany lub próby zmiany lub wpłynięcia na sieć, infrastrukturę lub architekturę techniczną, teleinformatyczną, programową lub sprzętową aplikacji LSW.
   14. Omijania zabezpieczeń aplikacji LSW i sieci, do których należą.
   15. Wykonywania lub prób wykonywania działań i czynności mających na celu lub mogących skutkować ułomnością, destabilizacją lub obniżeniem wydajności aplikacji LSW, jak również ich infrastruktury teleinformatycznej, urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, lub skutkujących lub mogących skutkować ograniczeniem dostępu do tych witryn innym użytkownikom.
   16. Wprowadzania lub wstrzykiwania (injection) aplikacji LSW jakichkolwiek form złośliwego oprogramowania, w tym wykazującego cechy koni trojańskich, cancelbot-ów, bomb czasowych, bomb logicznych, tzw. robaków, uszkodzonych plików oraz jakiegokolwiek innego, podobnego oprogramowania lub kodu, posiadającego podobny, złośliwy charakter mający na celu lub mogący skutkować czynnościami wskazanymi w lit. a-n oraz q-s pkt. 1. niniejszej sekcji.
   17. Wstrzykiwania lub prób wstrzykiwania do aplikacji LSW jakichkolwiek form kodu posiadającego cechy lub z użyciem metod sql injection, shell injection, xss injection, csrf injection.
   18. Wykorzystywania metod brute force w witrynach w aplikacjach LSW.
   19. Nawiązywania połączeń z aplikacjami LSW z użyciem metod odmowy dostępu, rozproszonej odmowy dostępu, spoofingu oraz innych metod mających na celu destabilizację systemu informatycznego aplikacji lub złamanie zabezpieczeń tej aplikacji lub jej sieci.
   20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej sekcji zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553).
   21. W przypadku nadużyć opisanych w niniejszej sekcji lub w przypadku uporczywych lub wyrafinowanych prób przeprowadzenia takich nadużyć przez użytkownika, LSW może zlecić wykonanie audytu bezpieczeństwa podmiotowi zewnętrznemu, mając na uwadze art. 267 §5 aktu wskazanego w lit. t pkt. 1. niniejszej sekcji.
   22. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i straty wywołane wykonanymi przez niego czynnościami i próbami wykonania czynności opisanych w niniejszej sekcji.
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI LSW
  1. LSW może udostępniać w aplikacjach LSW dowolne treści i funkcjonalności, także treści i funkcjonalności należące do lub dostarczane przez strony trzecie.
  2. LSW może w dowolnym dla siebie czasie i miejscu aktualizować, dodawać, modyfikować i usuwać treści i funkcjonalności aplikacjach LSW.
  3. LSW może nadawać, odbierać, ograniczać i rozszerzać użytkownikom uprawnienia według własnego uznania.
  4. LSW dokłada starań, aby zabezpieczyć aplikacje LSW przed nieuprawnionymi czynnościami użytkowników. Poziom zabezpieczeń może się różnić ze względu na treści i funkcjonalności umieszczone w poszczególnych aplikacjach LSW w zbiorze subdomen i podstron.
  5. LSW może gromadzić dane o aktywności użytkownika w aplikacjach LSW, w tym dane osobowe, z użyciem specjalistycznego oprogramowania i rozwiązań technicznych, w tym także należącego do stron trzecich, w tym także plików cookie, zgodnie z zapisami polityki prywatności.
  6. Aplikacje LSW mogą wykorzystywać pliki cookie zgodnie z zapisami polityki prywatności.
  7. Wykaz plików cookie wykorzystywanych w aplikacjach LSW znajduje się w polityce prywatności.
  8. LSW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty i straty związane z korzystaniem z aplikacji LSW przez użytkownika, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem przez niego z sieci Internet.
  9. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub funkcjonowanie systemów informatycznych po stronie użytkownika, w tym nieprawidłowe działanie lub funkcjonowanie urządzeń elektronicznych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, usług internetowych oraz usług poczty elektronicznej, skutkujących nieprawidłowym funkcjonowaniem aplikacji LSW.
  10. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji LSW wynikające z przestępstwa popełnionego przeciwko LSW i jej sieciom i infrastrukturze teleinformatycznej, programowej i sprzętowej oraz przeciwko aplikacjom LSW i jej sieciom.
  11. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji LSW wynikłe z winy dostawców dostępu do Internetu, providerów internetowych, providerów usług obliczeniowych, providerów usług serwerowych, providerów usług w cloud computing, dostawców poczty elektronicznej, dostawców CDN, dostawców rozwiązań cache oraz z winy innych stron trzecich, jak również wynikłe wskutek działania siły wyższej, np. wskutek działania żywiołów (np. pożar, zalanie), protestów, strajków, aktów terroru lub wojny.
  12. LSW może ograniczyć lub zablokować dostęp do niektórych treści i funkcjonalności aplikacji LSW, w tym także treści i funkcjonalności publicznych, jak również zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich aplikacji LSW użytkownikom znajdującym się w pewnych rejonach geograficznych lub państwach, jak również użytkownikom wykorzystującym pewne adresy lub zakresy adresów IP, jeżeli jest to uzasadnione zapewnieniem bezpieczeństwa aplikacji LSW i jej użytkowników, kandydatów, studentów, słuchaczy, sieci LSW i jej infrastruktury teleinformatycznej, programowej i sprzętowej, jak również danych.
  13. LSW może ograniczać lub blokować dostęp jak opisano w pkt. 12 niniejszej sekcji doraźnie, na krótki okres, jak również prewencyjnie, na dłuższy okres, lub trwale.
  14. LSW nie ma obowiązku informować użytkownika o dokonaniu zablokowania lub ograniczenia opisanego w pkt. 12 niniejszej sekcji, które dotyczą jego osoby lub innych osób.
  15. Ze względów bezpieczeństwa sieci i danych, LSW blokuje dostęp do aplikacji LSW z użyciem sieci TOR.
  16. Wykaz wszystkich rejonów geograficznych i państw objętych blokadami i ograniczeniami dostępu do aplikacji LSW dostępny jest u administratora i udostępniany jest na wniosek.
 8. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszego regulaminu okaże się nieważny lub nieaktualny, pozostałe zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
  2. LSW udostępnia aktualną wersję niniejszego regulaminu pod adresem https://lswryki.pl/regulamin-strony.
  3. LSW może modyfikować i uaktualniać niniejszy regulamin w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody użytkownika.
  4. LSW informuje użytkownika o zmianach i aktualizacjach niniejszego regulaminu w formie komunikatu zwracanego w profilu elektronicznym po zalogowaniu użytkownika do profilu elektronicznego, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie danej zmiany lub aktualizacji. Po upływie 14 dni od umieszczenia komunikatu, LSW traktuje, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowaną/zmienioną wersją regulaminu.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2022 r.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę LSW.
  7. Nazwy użyte w nagłówkach sekcji w niniejszym regulaminie mają charakter pomocniczy oraz nie powinny być interpretowane jako jego integralna część.
REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LSWRYKI.PL ORAZ POSOTAŁYCH APLIKACJI LSW
 1. DEFINICJE
  1. “Aplikacja LSW”: każdy program, aplikacja, witryna, strona i podstrona internetowa do której dostęp uzyskuje się w domenie internetowej “lswryki.pl” (url: https://lswryki.pl) lub subdomenie lswryki.pl (wildcard: *.lswryki.pl) za pośrednictwem przeglądarki internetowej w warstwie aplikacji protokołem komunikacyjnym HTTPS i portem 443.
  2. “Administrator”, “LSW”: administrator Aplikacji LSW.
  3. “Treść”: wszelkie dane zwracane użytkownikowi przez aplikacje LSW za pomocą interfejsu w przeglądarce internetowej, np. materiał tekstowy, tablica, uporządkowany lub nieuporządkowany ciąg znaków, kod techniczny, fotografia, ilustracja, materiał dźwiękowy, dokument, materiał audiowizualny.
  4. “Funkcjonalność”: element aplikacji LSW odpowiadający za wykonanie przez aplikację LSW pewnej czynności lub umożliwiający użytkownikowi wydanie polecenia (interakcję) aplikacji LSW do wykonania pewnej czynności.
  5. “Kandydat”: osoba, która wyraziła wolę podjęcia studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, poprzez przekazanie do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach swoich danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia.
  6. “Student”: osoba, która jest lub była studentem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  7. “Słuchacz”: osoba, która jest lub była słuchaczem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  8. “Użytkownik”: każda osoba korzystająca z aplikacji LSW, także każdy kandydat, student, słuchacz i absolwent, bez względu na to, czy korzysta z aplikacji LSW.
  9. “Polityka prywatności”: zbiór reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, dostępny pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci.
  10. “Profil elektroniczny”: Aplikacja LSW pod adresem https://profil.lswryki.pl dostępna dla użytkowników, kandydatów, studentów i słuchaczy, zawierająca interfejs dostępowy do administrowania sprawami studenta/słuchacza/kandydata/użytkownika na własną rękę, w odpowiednim zakresie.
 2. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Administratorem aplikacji LSW jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 112, funkcjonująca pod adresem ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki.
  2. Użytkowników korzystających z aplikacji LSW obowiązują zapisy niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
  3. Dla poprawnej funkcjonalności aplikacji LSW, użytkownik powinien korzystać z urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet w standardzie nie gorszym niż sieć 4G, wyposażonego w funkcjonujący system operacyjny Microsoft Windows 10 lub nowszą wersję tego systemu, lub MacOS 12 lub nowszą wersję tego systemu, lub Linux Ubuntu 20.04 lub nowszą wersję tego systemu, oraz funkcjonującą przeglądarkę internetową Microsoft Edge 97.0.1072.69 lub nowszą wersję tej przeglądarki, lub Firefox 102.0.1 lub nowszą wersję tej przeglądarki, lub Chrome 103 lub nowszą wersję tej przeglądarki, lub Safari 15.5 lub nowszą wersję tej przeglądarki, z zastrzeżeniem, że bez względu na wykorzystywaną przez użytkownika przeglądarkę internetową, musi ona mieć włączoną obsługę JavaScript. Urządzenie elektroniczne musi być wyposażone w urządzenie wskazujące umożliwiające interakcję z aplikacją LSW, np. w mysz komputerową lub ekran dotykowy, oraz w wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie treści z przeglądarki internetowej o szerokości ekranu nie mniejszej niż 375 pikseli i wysokości nie mniejszej niż 812 pikseli. Dla pełnej funkcjonalności aplikacji LSW może być wymagane urządzenie umożliwiające odsłuchanie treści dźwiękowych, np. powinno być wyposażone w funkcjonujący głośnik przetwarzający dane z przeglądarki internetowej urządzenia oraz umożliwiający przekazanie treści dźwiękowych do urządzenia i aplikacji LSW, np. powinno być wyposażone w funkcjonujący mikrofon umożliwiający przekazanie danych dźwiękowych fizycznie od użytkownika do przeglądarki internetowej i aplikacji LSW.
  4. LSW nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji LSW na urządzeniach niespełniających wymagań wskazanych w pkt. 3. niniejszej sekcji.
 3. FUNKCJONALNOŚĆ STRONY
  1. LSW za pośrednictwem aplikacji LSW udostępnia użytkownikom treści i funkcjonalności, które dzielą się na:
   1. treści i funkcjonalności ogólnodostępne,
   2. treści i funkcjonalności zastrzeżone.
  2. Treści i funkcjonalności publiczne obejmują ogół treści i funkcjonalności udostępnionych do domeny publicznej w taki sposób, aby dowolny użytkownik miał dostęp do tych treści w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie, z zastrzeżeniem pkt. 11 niniejszej sekcji, przy spełnieniu przez danego użytkownika warunków określonych w pkt. 3 sekcji I.
  3. Treści i funkcjonalności zastrzeżone obejmują:
   1. treści i funkcjonalności techniczne,
   2. treści i funkcjonalności administracyjne,
   3. treści i funkcjonalności warunkowe.
  4. Treści techniczne obejmują ogół treści zaplecza technicznego, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania, odczytywania, wyświetlania, zapisywania, wykonywania i wymazywania danych i treści w aplikacji LSW.
  5. Z uwagi na techniczny charakter treści i funkcjonalności technicznych, dostęp do tych treści i funkcjonalności ograniczony jest jedynie do użytkowników posiadających stosowne uprawnienia nadane przez administratora.
  6. Treści i funkcjonalności administracyjne obejmują ogół treści i funkcjonalności natury administracyjnej, dostępnych jedynie dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia nadane przez administratora.
  7. Treści i funkcjonalności warunkowe obejmują treści i funkcjonalności, które dostępne są jedynie dla użytkowników spełniających określone warunki, np. są zalogowani do aplikacji LSW lub wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez aplikację LSW pewnego rodzaju plików cookie.
  8. Funkcjonalności i treści w witrynie lswryki.pl mogą być personalizowane.
  9. Funkcjonalności i treści w witrynie lswryki.pl mogą obejmować funkcjonalności i treści reklamowe i marketingowe LSW, jak również stron trzecich, np. partnerów lub kontrahentów LSW.
  10. Funkcjonalności i treści w witrynie lswryki.pl mogą obejmować funkcjonalności i treści dostarczone przez podmioty trzecie.
 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
  1. Treści prezentowane w witrynach w aplikacjach LSW podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776).
  2. Prawa do treści i materiałów prezentowanych w aplikacjach LSW przysługują LSW lub stronom trzecim.
  3. Poprzez udostępnienie użytkownikom materiałów, treści i funkcjonalności w aplikacjach LSW, LSW nie przenosi, a użytkownik nie nabywa, ani nie uzyskuje żadnych praw ani licencji do tych treści, materiałów lub funkcjonalności.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobligowany jest korzystać z aplikacji LSW w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi, obyczajowymi oraz zapisami niniejszego regulaminu.
  2. Użytkownik ma obowiązek przechowywać wszelkie hasła i dane dostępowe do aplikacji LSW w sposób poufny, w szczególności nie udostępniać takich haseł i danych dostępowych innym osobom.
  3. Użytkownik może zezwolić LSW na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
  4. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem przez LSW danych osobowych opisane są w polityce prywatności.
  5. Użytkownik ma prawo odwołać się od zablokowania lub ograniczenia opisanego w pkt. 12 sekcji VI, dotyczącego danego adresu lub zakresu adresów IP, składając do administratora wniosek (z uzasadnieniem) o odblokowanie adresu IP. Do wniosku należy udokumentować tytuł prawny użytkownika do danego adresu IP. Administrator wydaje decyzję o odblokowaniu jeżeli uzna, że odblokowanie nie wpłynie na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa sieci LSW, aplikacji LSW, infrastruktury teleinformatycznej, programowej i sprzętowej LSW.
  6. Użytkownik ma prawo złożyć wniosek, aby administrator nadał mu dostęp do aplikacji LSW, jeżeli znajduje się w państwie lub regionie geograficznym jak opisano w pkt. 12 sekcji VI. We wniosku należy zawrzeć statyczny adres IP, który ma zostać wpisany na białą listę. Administrator wydaje decyzję o nadaniu dostępu jeżeli uzna, że odblokowanie nie wpłynie na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa sieci LSW, aplikacji LSW, infrastruktury teleinformatycznej, programowej i sprzętowej LSW.
 6. ZABRONIONE OPERACJE I CZYNNOŚCI
  1. Korzystając z aplikacji LSW użytkownik zgadza się nie korzystać z żadnych metod, urządzeń lub oprogramowania, które mogłoby narazić na szkodę sieci LSW, aplikacje LSW lub użytkowników aplikacji LSW, studentów, słuchaczy lub kandydatów, w tym w szczególności zabrania się:
   1. Uzyskiwania dostępu i dostępu do treści zastrzeżonych przez użytkownika, który nie posiada do takich treści stosownego uprawnienia, bez względu na sposób uzyskania takiego dostępu.
   2. Nieuprawnionych prób uzyskania dostępu do treści zastrzeżonych.
   3. Nieuprawnionego odczytu lub prób odczytu treści zastrzeżonych.
   4. Nieuprawnionego wprowadzenia, wgrania lub wstrzyknięcia (injection), jak również prób wprowadzenia, wgrania lub wstrzyknięcia danych, treści lub innych materiałów, w tym plików, do sieci LSW, aplikacji LSW, ich infrastruktury teleinformatycznej, sprzętowej i programowej, jak również do sieci i infrastruktury teleinformatycznej, sprzętowej i programowej LSW.
   5. Nieuprawnionej modyfikacji lub próby modyfikacji danych, treści lub innych materiałów, w tym plików, w aplikacjach LSW.
   6. Nieuprawnionego wymazania lub próby wymazania danych, treści lub innych materiałów, w tym plików, w aplikacjach LSW.
   7. Nieuprawnionego wymazania lub próby wymazania aplikacji LSW.
   8. Nieuprawnionego przeniesienia lub próby przeniesienia aplikacji LSW oraz danych i treści w nich zawartych.
   9. Nieuprawnionego rozszerzenia lub zmniejszenia uprawnień dostępu do treści i funkcji w aplikacjach LSW innym użytkownikom.
   10. Nieuprawnionego wydruku lub utrwalenia treści technicznych lub administracyjnych z aplikacji LSW.
   11. Nieuprawnionego eksportu lub próby eksportu treści technicznych lub administracyjnych z aplikacji LSW.
   12. Nieuprawnionego importu lub próby importu treści do aplikacji LSW.
   13. Nieuprawnionej zmiany lub próby zmiany lub wpłynięcia na sieć, infrastrukturę lub architekturę techniczną, teleinformatyczną, programową lub sprzętową aplikacji LSW.
   14. Omijania zabezpieczeń aplikacji LSW i sieci, do których należą.
   15. Wykonywania lub prób wykonywania działań i czynności mających na celu lub mogących skutkować ułomnością, destabilizacją lub obniżeniem wydajności aplikacji LSW, jak również ich infrastruktury teleinformatycznej, urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, lub skutkujących lub mogących skutkować ograniczeniem dostępu do tych witryn innym użytkownikom.
   16. Wprowadzania lub wstrzykiwania (injection) aplikacji LSW jakichkolwiek form złośliwego oprogramowania, w tym wykazującego cechy koni trojańskich, cancelbot-ów, bomb czasowych, bomb logicznych, tzw. robaków, uszkodzonych plików oraz jakiegokolwiek innego, podobnego oprogramowania lub kodu, posiadającego podobny, złośliwy charakter mający na celu lub mogący skutkować czynnościami wskazanymi w lit. a-n oraz q-s pkt. 1. niniejszej sekcji.
   17. Wstrzykiwania lub prób wstrzykiwania do aplikacji LSW jakichkolwiek form kodu posiadającego cechy lub z użyciem metod sql injection, shell injection, xss injection, csrf injection.
   18. Wykorzystywania metod brute force w witrynach w aplikacjach LSW.
   19. Nawiązywania połączeń z aplikacjami LSW z użyciem metod odmowy dostępu, rozproszonej odmowy dostępu, spoofingu oraz innych metod mających na celu destabilizację systemu informatycznego aplikacji lub złamanie zabezpieczeń tej aplikacji lub jej sieci.
   20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej sekcji zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553).
   21. W przypadku nadużyć opisanych w niniejszej sekcji lub w przypadku uporczywych lub wyrafinowanych prób przeprowadzenia takich nadużyć przez użytkownika, LSW może zlecić wykonanie audytu bezpieczeństwa podmiotowi zewnętrznemu, mając na uwadze art. 267 §5 aktu wskazanego w lit. t pkt. 1. niniejszej sekcji.
   22. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i straty wywołane wykonanymi przez niego czynnościami i próbami wykonania czynności opisanych w niniejszej sekcji.
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI LSW
  1. LSW może udostępniać w aplikacjach LSW dowolne treści i funkcjonalności, także treści i funkcjonalności należące do lub dostarczane przez strony trzecie.
  2. LSW może w dowolnym dla siebie czasie i miejscu aktualizować, dodawać, modyfikować i usuwać treści i funkcjonalności aplikacjach LSW.
  3. LSW może nadawać, odbierać, ograniczać i rozszerzać użytkownikom uprawnienia według własnego uznania.
  4. LSW dokłada starań, aby zabezpieczyć aplikacje LSW przed nieuprawnionymi czynnościami użytkowników. Poziom zabezpieczeń może się różnić ze względu na treści i funkcjonalności umieszczone w poszczególnych aplikacjach LSW w zbiorze subdomen i podstron.
  5. LSW może gromadzić dane o aktywności użytkownika w aplikacjach LSW, w tym dane osobowe, z użyciem specjalistycznego oprogramowania i rozwiązań technicznych, w tym także należącego do stron trzecich, w tym także plików cookie, zgodnie z zapisami polityki prywatności.
  6. Aplikacje LSW mogą wykorzystywać pliki cookie zgodnie z zapisami polityki prywatności.
  7. Wykaz plików cookie wykorzystywanych w aplikacjach LSW znajduje się w polityce prywatności.
  8. LSW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty i straty związane z korzystaniem z aplikacji LSW przez użytkownika, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem przez niego z sieci Internet.
  9. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub funkcjonowanie systemów informatycznych po stronie użytkownika, w tym nieprawidłowe działanie lub funkcjonowanie urządzeń elektronicznych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, usług internetowych oraz usług poczty elektronicznej, skutkujących nieprawidłowym funkcjonowaniem aplikacji LSW.
  10. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji LSW wynikające z przestępstwa popełnionego przeciwko LSW i jej sieciom i infrastrukturze teleinformatycznej, programowej i sprzętowej oraz przeciwko aplikacjom LSW i jej sieciom.
  11. LSW nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji LSW wynikłe z winy dostawców dostępu do Internetu, providerów internetowych, providerów usług obliczeniowych, providerów usług serwerowych, providerów usług w cloud computing, dostawców poczty elektronicznej, dostawców CDN, dostawców rozwiązań cache oraz z winy innych stron trzecich, jak również wynikłe wskutek działania siły wyższej, np. wskutek działania żywiołów (np. pożar, zalanie), protestów, strajków, aktów terroru lub wojny.
  12. LSW może ograniczyć lub zablokować dostęp do niektórych treści i funkcjonalności aplikacji LSW, w tym także treści i funkcjonalności publicznych, jak również zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich aplikacji LSW użytkownikom znajdującym się w pewnych rejonach geograficznych lub państwach, jak również użytkownikom wykorzystującym pewne adresy lub zakresy adresów IP, jeżeli jest to uzasadnione zapewnieniem bezpieczeństwa aplikacji LSW i jej użytkowników, kandydatów, studentów, słuchaczy, sieci LSW i jej infrastruktury teleinformatycznej, programowej i sprzętowej, jak również danych.
  13. LSW może ograniczać lub blokować dostęp jak opisano w pkt. 12 niniejszej sekcji doraźnie, na krótki okres, jak również prewencyjnie, na dłuższy okres, lub trwale.
  14. LSW nie ma obowiązku informować użytkownika o dokonaniu zablokowania lub ograniczenia opisanego w pkt. 12 niniejszej sekcji, które dotyczą jego osoby lub innych osób.
  15. Ze względów bezpieczeństwa sieci i danych, LSW blokuje dostęp do aplikacji LSW z użyciem sieci TOR.
  16. Wykaz wszystkich rejonów geograficznych i państw objętych blokadami i ograniczeniami dostępu do aplikacji LSW dostępny jest u administratora i udostępniany jest na wniosek.
 8. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszego regulaminu okaże się nieważny lub nieaktualny, pozostałe zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
  2. LSW udostępnia aktualną wersję niniejszego regulaminu pod adresem https://lswryki.pl/regulamin-strony.
  3. LSW może modyfikować i uaktualniać niniejszy regulamin w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody użytkownika.
  4. LSW informuje użytkownika o zmianach i aktualizacjach niniejszego regulaminu w formie komunikatu zwracanego w profilu elektronicznym po zalogowaniu użytkownika do profilu elektronicznego, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie danej zmiany lub aktualizacji. Po upływie 14 dni od umieszczenia komunikatu, LSW traktuje, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowaną/zmienioną wersją regulaminu.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2022 r.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę LSW.
  7. Nazwy użyte w nagłówkach sekcji w niniejszym regulaminie mają charakter pomocniczy oraz nie powinny być interpretowane jako jego integralna część.