Polityka Prywatności

Powróć

Polityka Prywatności

Powróć

SPIS TREŚCI
 1. OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
  4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  5. Jakie przysługują Państwu prawa?
  6. Czy uczelnia wymaga podania danych osobowych do realizacji usług?
  7. Jak zabezpieczamy Państwa dane?
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH
  1. Definicje
  2. Przepisy ogólne
  3. Cele przetwarzania danych osobowych
  4. Przekazywanie danych
  5. Prawa użytkownika
  6. Pliki cookie, podmioty przetwarzające
  7. Przepisy końcowe
OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w witrynie lswryki.pl, jak również przekazywanych w toku procesu rekrutacji na studia oraz w toku realizacji kształcenia na studiach w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.

 2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, realizacji kształcenia na studiach, obsługi administracyjnej, prawnej, księgowo-rachunkowej, kadrowej związanej z realizacją Państwa rekrutacji na studia i kształcenia, jak również w celu obsługi wszelkich kontaktów i komunikacji pomiędzy Państwem a Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu poprawy jakości naszych usług, tworzenia zagregowanych analiz biznesowych, marketingowych i operacyjnych. Szczegółowy zakres celów przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci.

 3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach w zakresie obsługi administracyjnej, prawnej, księgowo-rachunkowej i kadrowej oraz podmiotów świadczących usługi IT na rzecz naszej uczelni, np. podmiotów dostarczających usługi obliczeniowe w chmurze, podmiotów dostarczających usługi infrastruktury technicznej magazynowania danych. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów zewnętrznych, gdy takie przekazanie jest wymagane przepisami prawa - w takich przypadkach możemy przekazywać Państwa dane np. do organów administracji państwowej. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom zewnętrznym, takim jak m.in. Google, Meta, TikTok, Mailgun, które posiadają swoje siedziby poza Unią Europejską. W takim przypadku możemy przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia, o którym mowa w Artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), np. standardowych klauzul ochrony. Każdorazowo dokładamy starań, aby przekazywane dane były anonimizowane lub pseudoanimizowane przed tranzytem. W szczególnych przypadkach, takich jak np. wymiany studenckie lub rekrutacje na studia w ramach punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych, możemy przekazywać Państwa dane do innych uczelni, instytucji lub organów. Szczegółowa lista podmiotów, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe znajduje się w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci.

 4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany od nas przepisami prawa, np. przepisów dotyczących księgowości oraz przepisów dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym. W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do realizacji umów pomiędzy Państwem a Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach oraz naszych celów przetwarzania danych osobowych.

 5. Jakie przysługują Państwu prawa?

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Szczegółowe prawa dotyczące przetwarzania danych znajdują się w sekcji V naszej polityki prywatności pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#prawa-uzytkownika oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, którego aktualny tekst znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC.

 6. Czy uczelnia wymaga podania danych osobowych do realizacji usług?

  Przekazanie do uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono wymagane przepisami prawa do realizacji procesu rekrutacji na studia oraz dalszej realizacji studiów.

 7. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

  Bezpieczeństwo danych osobowych stanowi jeden z najwyższych priorytetów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych uczelnia stosuje m.in. sprawdzone i nowoczesne usługi i rozwiązania bezpieczeństwa sieci i infrastruktury teleinformatycznej, a na dostawców usług teleinformatycznych wybierane są wyłącznie renomowane firmy. Ponadto, w zakresie danych osobowych utrwalonych na nośnikach znajdujących się w gmachu uczelni stosowane są m.in. polityka uprawnień dostępowych oraz monitoring wizyjny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH
 1. DEFINICJE
  1. “Aplikacja LSW”: każdy program, aplikacja, witryna, strona i podstrona internetowa do której dostęp uzyskuje się w domenie internetowej “lswryki.pl” (url: https://lswryki.pl) lub subdomenie lswryki.pl (wildcard: *.lswryki.pl) za pośrednictwem przeglądarki internetowej w warstwie aplikacji protokołem komunikacyjnym HTTPS i portem 443.
  2. “Administrator”, “LSW”: administrator Aplikacji LSW oraz administrator danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  3. “Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016.
  4. “Standardowe klauzule umowne”: Zabezpieczenia, o których mowa w Artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  5. “Polityka prywatności”: niniejszy dokument zawierający zbiór reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  6. “Kandydat”: osoba, która wyraziła wolę podjęcia studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, poprzez przekazanie do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach swoich danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia.
  7. “Student”: osoba, która jest lub była studentem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  8. “Słuchacz”: osoba, która jest lub była słuchaczem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  9. “Użytkownik”: każda osoba korzystająca z aplikacji LSW, także każdy kandydat, student, słuchacz i absolwent, bez względu na to, czy korzysta z aplikacji LSW.
  10. “Profil elektroniczny”: Aplikacja LSW pod adresem https://profil.lswryki.pl dostępna dla użytkowników, kandydatów, studentów i słuchaczy, zawierająca interfejs dostępowy do administrowania sprawami studenta/słuchacza/kandydata/użytkownika na własną rękę, w odpowiednim zakresie.
 2. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Administratorem aplikacji LSW oraz administratorem danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.
  2. Dane do kontaktu w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w LSW to: Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki, adres e-mail: [email protected].
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W toku korzystania przez użytkownika z aplikacji LSW, LSW może gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika.
  2. LSW może gromadzić i przetwarzać dane osobowe oraz inne dane o użytkownikach aplikacji LSW, jak również dane osobowe i inne dane o studentach, kandydatach i słuchaczach przekazane do LSW w inny sposób niż przez aplikacje LSW, w celu:
   1. Obsługi realizacji procesu rekrutacyjnego kandydatów na studia.
   2. Obsługi realizacji procesu studiów studentów i słuchaczy.
   3. Dostarczania treści dydaktycznych i nauczania studentów i słuchaczy.
   4. Tworzenia zagregowanych analiz i statystyk biznesowych, behawioralnych i operacyjnych.
   5. Poprawy funkcjonowania aplikacji LSW.
   6. Poprawy jakości usług.
   7. Zapewnienia bezpieczeństwa sieci i danych.
   8. Dostarczania treści marketingowych i reklamowych, także poza aplikacjami LSW, po uzyskaniu zgody użytkownika.
  3. Dane osobowe gromadzone przez LSW mogą być gromadzone w systemach komputerowych i infrastrukturze informatycznej LSW lub jej partnerów lub w formie wydruków z systemów informatycznych.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH
  1. LSW może przekazywać dane osobowe użytkownika:
   1. Podmiotom wskazanym w sekcji V niniejszej polityki prywatności.
   2. Podmiotom trzecim współpracującym z LSW w zakresie obsługi prawnej, księgowej, rachunkowej oraz/lub podatkowej na rzecz LSW.
   3. Urzędom, sądom i innym organom, w przypadku, gdy takie przekazanie wymagane jest prawem.
   4. W każdym innym przypadku, gdy takie przekazanie wymagane jest prawem.
  2. LSW może przetwarzać i przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim, urzędom, sądom lub innym organom w przypadku, gdy:
   1. Przetworzenie lub przekazanie danych jest niezbędne do wykonania na rzecz użytkownika usługi lub realizacji celów wskazanych w sekcji III niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom, o których mowa w ppkt. a., ppkt. b. pkt. 1. niniejszej sekcji IV.
   2. Przetworzenie lub przekazanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LSW. W takim przypadku, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom, o których mowa w ppkt. b., ppkt. c., ppkt. d. pkt. 1. niniejszej sekcji IV.
  3. Dane osobowe użytkownika są gromadzone oraz przetwarzane przez LSW na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Wykaz podmiotów trzecich wskazanych w ppkt. b. pkt. 1 niniejszej sekcji IV. dostępny jest w dziekanacie uczelni oraz u Administratora.
  5. LSW gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, przepisami prawa o szkolnictwie wyższym oraz przez okres wymagany do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 sekcji III. niniejszej polityki prywatności.
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma prawo żądać od LSW niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych oraz/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących jego osoby, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej sekcji.
  2. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym, przez co rozumie się usunięcie lub wymazanie danych użytkownika zgromadzonych przez LSW, w przypadku, gdy:
   1. Dane osobowe użytkownika, które zgromadziła LSW, nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
   2. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez LSW oraz nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania, w szczególności podstawa wskazana w ppkt. b. pkt. 2. sekcji IV niniejszej polityki prywatności.
   3. Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania oraz nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
   4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  3. Użytkownik ma prawo żądać od LSW ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych dotyczących jego osoby, które zostały zgromadzone przez LSW (na okres pozwalający LSW sprawdzić poprawność tych danych).
   2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, LSW nie potrzebuje już danych osobowych użytkownika w celu przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (na okres wymagany do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LSW są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika).
  4. Użytkownik ma prawo otrzymać od LSW zgromadzone przez nią dane osobowe dotyczące jego osoby w formacie elektronicznym, o ile prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.
  5. Użytkownik ma prawo żądać, aby LSW przekazała zgromadzone przez nią dane osobowe dotyczące jego osoby innemu administratorowi danych, o ile prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zostały zgromadzone oraz/lub są przetwarzane przez LSW.
  7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane zgromadzone oraz/lub przetworzone przez LSW naruszają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  8. W odniesieniu do niektórych danych, LSW udostępnia użytkownikowi dostęp do aplikacji LSW, za pomocą której użytkownik może dokonać zmian i sprostowań swoich danych osobowych.
  9. LSW może żądać od użytkownika udowodnienia lub udokumentowania podstawy aktualizacji niektórych danych osobowych (np. w przypadku aktualizacji nazwiska: okazania oryginału odpisu aktu stanu cywilnego).
  10. LSW może żądać od użytkownika udowodnienia lub udokumentowania podstawy aktualizacji niektórych danych osobowych (np. w przypadku aktualizacji nazwiska: okazania oryginału odpisu aktu stanu cywilnego).
  11. Szczególne prawa użytkownika reguluje Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 6. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności okaże się nieważny lub nieaktualny, pozostałe jej zapisy pozostają w mocy.
  2. LSW udostępnia aktualną wersję niniejszej polityki prywatności pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci.
  3. LSW może modyfikować i uaktualniać niniejszą politykę prywatności w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody użytkownika.
  4. LSW informuje użytkownika o zmianach i aktualizacjach niniejszej polityki prywatności w formie komunikatu zwracanego w profilu elektronicznym po zalogowaniu użytkownika do profilu elektronicznego, co najmniej 7 dni przed wejściem w życie danej zmiany lub aktualizacji. Po upływie 7 dni od umieszczenia komunikatu, LSW traktuje, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowaną/zmienioną wersją polityki prywatności.
  5. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2022 roku.
  6. Nazwy użyte w nagłówkach sekcji w niniejszej polityce prywatności mają charakter pomocniczy oraz nie powinny być interpretowane jako jej integralna część.
SPIS TREŚCI
 1. OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
  4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  5. Jakie przysługują Państwu prawa?
  6. Czy uczelnia wymaga podania danych osobowych do realizacji usług?
  7. Jak zabezpieczamy Państwa dane?
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH
  1. Definicje
  2. Przepisy ogólne
  3. Cele przetwarzania danych osobowych
  4. Przekazywanie danych
  5. Prawa użytkownika
  6. Pliki cookie, podmioty przetwarzające
  7. Przepisy końcowe
OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w witrynie lswryki.pl, jak również przekazywanych w toku procesu rekrutacji na studia oraz w toku realizacji kształcenia na studiach w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.

 2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, realizacji kształcenia na studiach, obsługi administracyjnej, prawnej, księgowo-rachunkowej, kadrowej związanej z realizacją Państwa rekrutacji na studia i kształcenia, jak również w celu obsługi wszelkich kontaktów i komunikacji pomiędzy Państwem a Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu poprawy jakości naszych usług, tworzenia zagregowanych analiz biznesowych, marketingowych i operacyjnych. Szczegółowy zakres celów przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci.

 3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach w zakresie obsługi administracyjnej, prawnej, księgowo-rachunkowej i kadrowej oraz podmiotów świadczących usługi IT na rzecz naszej uczelni, np. podmiotów dostarczających usługi obliczeniowe w chmurze, podmiotów dostarczających usługi infrastruktury technicznej magazynowania danych. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów zewnętrznych, gdy takie przekazanie jest wymagane przepisami prawa - w takich przypadkach możemy przekazywać Państwa dane np. do organów administracji państwowej. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom zewnętrznym, takim jak m.in. Google, Meta, TikTok, Mailgun, które posiadają swoje siedziby poza Unią Europejską. W takim przypadku możemy przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia, o którym mowa w Artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), np. standardowych klauzul ochrony. Każdorazowo dokładamy starań, aby przekazywane dane były anonimizowane lub pseudoanimizowane przed tranzytem. W szczególnych przypadkach, takich jak np. wymiany studenckie lub rekrutacje na studia w ramach punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych, możemy przekazywać Państwa dane do innych uczelni, instytucji lub organów. Szczegółowa lista podmiotów, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe znajduje się w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci.

 4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany od nas przepisami prawa, np. przepisów dotyczących księgowości oraz przepisów dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym. W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do realizacji umów pomiędzy Państwem a Lubelską Szkołą Wyższą w Rykach oraz naszych celów przetwarzania danych osobowych.

 5. Jakie przysługują Państwu prawa?

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Szczegółowe prawa dotyczące przetwarzania danych znajdują się w sekcji V naszej polityki prywatności pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci#prawa-uzytkownika oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, którego aktualny tekst znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC.

 6. Czy uczelnia wymaga podania danych osobowych do realizacji usług?

  Przekazanie do uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono wymagane przepisami prawa do realizacji procesu rekrutacji na studia oraz dalszej realizacji studiów.

 7. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

  Bezpieczeństwo danych osobowych stanowi jeden z najwyższych priorytetów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych uczelnia stosuje m.in. sprawdzone i nowoczesne usługi i rozwiązania bezpieczeństwa sieci i infrastruktury teleinformatycznej, a na dostawców usług teleinformatycznych wybierane są wyłącznie renomowane firmy. Ponadto, w zakresie danych osobowych utrwalonych na nośnikach znajdujących się w gmachu uczelni stosowane są m.in. polityka uprawnień dostępowych oraz monitoring wizyjny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RYKACH
 1. DEFINICJE
  1. “Aplikacja LSW”: każdy program, aplikacja, witryna, strona i podstrona internetowa do której dostęp uzyskuje się w domenie internetowej “lswryki.pl” (url: https://lswryki.pl) lub subdomenie lswryki.pl (wildcard: *.lswryki.pl) za pośrednictwem przeglądarki internetowej w warstwie aplikacji protokołem komunikacyjnym HTTPS i portem 443.
  2. “Administrator”, “LSW”: administrator Aplikacji LSW oraz administrator danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  3. “Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016.
  4. “Standardowe klauzule umowne”: Zabezpieczenia, o których mowa w Artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  5. “Polityka prywatności”: niniejszy dokument zawierający zbiór reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  6. “Kandydat”: osoba, która wyraziła wolę podjęcia studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, poprzez przekazanie do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach swoich danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia.
  7. “Student”: osoba, która jest lub była studentem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  8. “Słuchacz”: osoba, która jest lub była słuchaczem Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
  9. “Użytkownik”: każda osoba korzystająca z aplikacji LSW, także każdy kandydat, student, słuchacz i absolwent, bez względu na to, czy korzysta z aplikacji LSW.
  10. “Profil elektroniczny”: Aplikacja LSW pod adresem https://profil.lswryki.pl dostępna dla użytkowników, kandydatów, studentów i słuchaczy, zawierająca interfejs dostępowy do administrowania sprawami studenta/słuchacza/kandydata/użytkownika na własną rękę, w odpowiednim zakresie.
 2. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Administratorem aplikacji LSW oraz administratorem danych osobowych przekazywanych do Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.
  2. Dane do kontaktu w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w LSW to: Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki, adres e-mail: [email protected].
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W toku korzystania przez użytkownika z aplikacji LSW, LSW może gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika.
  2. LSW może gromadzić i przetwarzać dane osobowe oraz inne dane o użytkownikach aplikacji LSW, jak również dane osobowe i inne dane o studentach, kandydatach i słuchaczach przekazane do LSW w inny sposób niż przez aplikacje LSW, w celu:
   1. Obsługi realizacji procesu rekrutacyjnego kandydatów na studia.
   2. Obsługi realizacji procesu studiów studentów i słuchaczy.
   3. Dostarczania treści dydaktycznych i nauczania studentów i słuchaczy.
   4. Tworzenia zagregowanych analiz i statystyk biznesowych, behawioralnych i operacyjnych.
   5. Poprawy funkcjonowania aplikacji LSW.
   6. Poprawy jakości usług.
   7. Zapewnienia bezpieczeństwa sieci i danych.
   8. Dostarczania treści marketingowych i reklamowych, także poza aplikacjami LSW, po uzyskaniu zgody użytkownika.
  3. Dane osobowe gromadzone przez LSW mogą być gromadzone w systemach komputerowych i infrastrukturze informatycznej LSW lub jej partnerów lub w formie wydruków z systemów informatycznych.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH
  1. LSW może przekazywać dane osobowe użytkownika:
   1. Podmiotom wskazanym w sekcji V niniejszej polityki prywatności.
   2. Podmiotom trzecim współpracującym z LSW w zakresie obsługi prawnej, księgowej, rachunkowej oraz/lub podatkowej na rzecz LSW.
   3. Urzędom, sądom i innym organom, w przypadku, gdy takie przekazanie wymagane jest prawem.
   4. W każdym innym przypadku, gdy takie przekazanie wymagane jest prawem.
  2. LSW może przetwarzać i przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim, urzędom, sądom lub innym organom w przypadku, gdy:
   1. Przetworzenie lub przekazanie danych jest niezbędne do wykonania na rzecz użytkownika usługi lub realizacji celów wskazanych w sekcji III niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom, o których mowa w ppkt. a., ppkt. b. pkt. 1. niniejszej sekcji IV.
   2. Przetworzenie lub przekazanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LSW. W takim przypadku, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom, o których mowa w ppkt. b., ppkt. c., ppkt. d. pkt. 1. niniejszej sekcji IV.
  3. Dane osobowe użytkownika są gromadzone oraz przetwarzane przez LSW na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Wykaz podmiotów trzecich wskazanych w ppkt. b. pkt. 1 niniejszej sekcji IV. dostępny jest w dziekanacie uczelni oraz u Administratora.
  5. LSW gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, przepisami prawa o szkolnictwie wyższym oraz przez okres wymagany do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 sekcji III. niniejszej polityki prywatności.
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma prawo żądać od LSW niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych oraz/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących jego osoby, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej sekcji.
  2. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym, przez co rozumie się usunięcie lub wymazanie danych użytkownika zgromadzonych przez LSW, w przypadku, gdy:
   1. Dane osobowe użytkownika, które zgromadziła LSW, nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
   2. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez LSW oraz nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania, w szczególności podstawa wskazana w ppkt. b. pkt. 2. sekcji IV niniejszej polityki prywatności.
   3. Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania oraz nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
   4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  3. Użytkownik ma prawo żądać od LSW ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych dotyczących jego osoby, które zostały zgromadzone przez LSW (na okres pozwalający LSW sprawdzić poprawność tych danych).
   2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, LSW nie potrzebuje już danych osobowych użytkownika w celu przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (na okres wymagany do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LSW są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika).
  4. Użytkownik ma prawo otrzymać od LSW zgromadzone przez nią dane osobowe dotyczące jego osoby w formacie elektronicznym, o ile prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.
  5. Użytkownik ma prawo żądać, aby LSW przekazała zgromadzone przez nią dane osobowe dotyczące jego osoby innemu administratorowi danych, o ile prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zostały zgromadzone oraz/lub są przetwarzane przez LSW.
  7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane zgromadzone oraz/lub przetworzone przez LSW naruszają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  8. W odniesieniu do niektórych danych, LSW udostępnia użytkownikowi dostęp do aplikacji LSW, za pomocą której użytkownik może dokonać zmian i sprostowań swoich danych osobowych.
  9. LSW może żądać od użytkownika udowodnienia lub udokumentowania podstawy aktualizacji niektórych danych osobowych (np. w przypadku aktualizacji nazwiska: okazania oryginału odpisu aktu stanu cywilnego).
  10. LSW może żądać od użytkownika udowodnienia lub udokumentowania podstawy aktualizacji niektórych danych osobowych (np. w przypadku aktualizacji nazwiska: okazania oryginału odpisu aktu stanu cywilnego).
  11. Szczególne prawa użytkownika reguluje Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 6. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności okaże się nieważny lub nieaktualny, pozostałe jej zapisy pozostają w mocy.
  2. LSW udostępnia aktualną wersję niniejszej polityki prywatności pod adresem https://lswryki.pl/polityka-prywatnosci.
  3. LSW może modyfikować i uaktualniać niniejszą politykę prywatności w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody użytkownika.
  4. LSW informuje użytkownika o zmianach i aktualizacjach niniejszej polityki prywatności w formie komunikatu zwracanego w profilu elektronicznym po zalogowaniu użytkownika do profilu elektronicznego, co najmniej 7 dni przed wejściem w życie danej zmiany lub aktualizacji. Po upływie 7 dni od umieszczenia komunikatu, LSW traktuje, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowaną/zmienioną wersją polityki prywatności.
  5. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2022 roku.
  6. Nazwy użyte w nagłówkach sekcji w niniejszej polityce prywatności mają charakter pomocniczy oraz nie powinny być interpretowane jako jej integralna część.