Statut Uczelnianego Koła Naukowego

Powróć

Statut Uczelnianego Koła Naukowego

Powróć

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło nosi nazwę „Koło Naukowe Pedagogów” i zwane jest dalej „Kołem”.
§2
Siedzibą Koła jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.
§3
Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa wewnętrznego Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. oraz niniejszego statutu.
§4
Celem działalności Koła Naukowego Pedagogów LSW w Rykach jest poszerzanie wiedzy studentów na temat pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz edukacyjnej.
§5
Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. Inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 2. Kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
 3. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach itp.,
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
 5. Współpracę z organizacjami studenckimi.
§6
Koło ma swojego Opiekuna Naukowego.
DZIAŁALNOŚĆ KOŁA
§7
Członkiem stałym Koła może zostać każdy student Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, który zainteresowany jest tematyką działalności Koła.
§8
Uchwałę o przyjęciu w poczet członków stałych podejmuje Zarząd na wniosek studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła. W przypadku odmowy ubiegającemu się o przyjęcie do Koła przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków.
§9
Organami koła są:
 1. Zgromadzenie Ogólne Koła,
 2. Zarząd Koła wyłoniony przez Zgromadzenie Ogólne.
§10
Zgromadzenie Ogólne Koła:
 1. Powołuje zarząd Koła zwykłą większością głosów,
 2. Może odwołać większością 2/3 głosów Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji,
 3. Akceptuje roczny plan pracy Koła przedstawiony przez Zarząd,
 4. Rozpatruje odwołania od uchwał i decyzji Zarządu wniesione przez członków Koła,
 5. Rozpatruje skargi członków na pracę Zarządu.
§11
Zgromadzeniu Ogólnemu Członków przewodniczy Opiekun Naukowy lub osoba przez niego wyznaczona.
§12
Zgromadzenie Ogólne Członków jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze przez Zarząd:
 1. Z inicjatywy własnej,
 2. Na pisemny wniosek ponad połowy członków.
§13
Zarząd informuje wszystkich członków Koła o Zgromadzeniu Ogólnym Członków w sposób zwyczajowo przyjęty z tygodniowym wyprzedzeniem.
§14
W skład Zarządu Koła wchodzą:
 1. Opiekun naukowy LSW w Rykach,
 2. Przewodniczący,
 3. Zastępca przewodniczącego,
 4. Sekretarz.
§15
Do zadań Zarządu Koła należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Koła,
 2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
 3. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. kierowanie bieżącymi pracami Koła,
 5. zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu jego kompetencje przejmuje zastępca.
§16
Członkowie Koła mają:
 1. Prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
 3. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła.
§17
Członkowie mają obowiązek:
 1. Przestrzegania statutu Koła,
 2. Godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,
 3. Brać czynny udział w pracach Koła.
§18
Członkostwo wygasa na skutek:
 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
 2. Skreślenia z listy studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach,
 3. Wykluczenia z Koła uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego członków,
 4. Ustania działalności Koła.
§19
Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
§20
Członkowie Zarządu Koła mogą być odwołani przed końcem kadencji w wyniku pisemnej rezygnacji, po zaopiniowaniu przez członków Koła. Członka Zarządu może odwołać tylko Zgromadzenie Ogólne Koła.
§21
Na wniosek opiekuna dydaktycznego lub dwóch członków Zarządu, przewodniczący ma obowiązek w terminie siedmiu dni zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego.
§22
Uchwały Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków stałych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA
§23
Zmiana Statutu może być uchwalona na Zgromadzeniu Ogólnym Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
§24
Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed Zgromadzeniem Ogólnym Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.
§25
Zmiana Statutu nie może być uchwalona na Zgromadzeniu Ogólnym Członków, na którym rozpatrywane jest odwołanie i powołanie Zarządu.
§26
Koło rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków przegłosowanej kwalifikowana większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE
§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
§28
Pierwszymi członkami Koła stają się tzw. członkowie założyciele Koła, którzy złożyli deklaracje o organizacji Koła w okresie poprzedzającym Zebranie.
§29
Statut niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez władze Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło nosi nazwę „Koło Naukowe Pedagogów” i zwane jest dalej „Kołem”.
§2
Siedzibą Koła jest Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach.
§3
Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa wewnętrznego Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. oraz niniejszego statutu.
§4
Celem działalności Koła Naukowego Pedagogów LSW w Rykach jest poszerzanie wiedzy studentów na temat pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz edukacyjnej.
§5
Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. Inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 2. Kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
 3. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach itp.,
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
 5. Współpracę z organizacjami studenckimi.
§6
Koło ma swojego Opiekuna Naukowego.
DZIAŁALNOŚĆ KOŁA
§7
Członkiem stałym Koła może zostać każdy student Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, który zainteresowany jest tematyką działalności Koła.
§8
Uchwałę o przyjęciu w poczet członków stałych podejmuje Zarząd na wniosek studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła. W przypadku odmowy ubiegającemu się o przyjęcie do Koła przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków.
§9
Organami koła są:
 1. Zgromadzenie Ogólne Koła,
 2. Zarząd Koła wyłoniony przez Zgromadzenie Ogólne.
§10
Zgromadzenie Ogólne Koła:
 1. Powołuje zarząd Koła zwykłą większością głosów,
 2. Może odwołać większością 2/3 głosów Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji,
 3. Akceptuje roczny plan pracy Koła przedstawiony przez Zarząd,
 4. Rozpatruje odwołania od uchwał i decyzji Zarządu wniesione przez członków Koła,
 5. Rozpatruje skargi członków na pracę Zarządu.
§11
Zgromadzeniu Ogólnemu Członków przewodniczy Opiekun Naukowy lub osoba przez niego wyznaczona.
§12
Zgromadzenie Ogólne Członków jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze przez Zarząd:
 1. Z inicjatywy własnej,
 2. Na pisemny wniosek ponad połowy członków.
§13
Zarząd informuje wszystkich członków Koła o Zgromadzeniu Ogólnym Członków w sposób zwyczajowo przyjęty z tygodniowym wyprzedzeniem.
§14
W skład Zarządu Koła wchodzą:
 1. Opiekun naukowy LSW w Rykach,
 2. Przewodniczący,
 3. Zastępca przewodniczącego,
 4. Sekretarz.
§15
Do zadań Zarządu Koła należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Koła,
 2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
 3. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. kierowanie bieżącymi pracami Koła,
 5. zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu jego kompetencje przejmuje zastępca.
§16
Członkowie Koła mają:
 1. Prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
 3. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła.
§17
Członkowie mają obowiązek:
 1. Przestrzegania statutu Koła,
 2. Godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,
 3. Brać czynny udział w pracach Koła.
§18
Członkostwo wygasa na skutek:
 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
 2. Skreślenia z listy studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach,
 3. Wykluczenia z Koła uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego członków,
 4. Ustania działalności Koła.
§19
Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
§20
Członkowie Zarządu Koła mogą być odwołani przed końcem kadencji w wyniku pisemnej rezygnacji, po zaopiniowaniu przez członków Koła. Członka Zarządu może odwołać tylko Zgromadzenie Ogólne Koła.
§21
Na wniosek opiekuna dydaktycznego lub dwóch członków Zarządu, przewodniczący ma obowiązek w terminie siedmiu dni zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego.
§22
Uchwały Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków stałych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA
§23
Zmiana Statutu może być uchwalona na Zgromadzeniu Ogólnym Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
§24
Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed Zgromadzeniem Ogólnym Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.
§25
Zmiana Statutu nie może być uchwalona na Zgromadzeniu Ogólnym Członków, na którym rozpatrywane jest odwołanie i powołanie Zarządu.
§26
Koło rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków przegłosowanej kwalifikowana większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE
§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
§28
Pierwszymi członkami Koła stają się tzw. członkowie założyciele Koła, którzy złożyli deklaracje o organizacji Koła w okresie poprzedzającym Zebranie.
§29
Statut niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez władze Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.