Misja Uczelni

Powróć

Misja Uczelni

Powróć

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Misja Uczelni
„Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, uczynimy wszystko, aby Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, będąc największą uczelnią w subregionie ryckim była użyteczna narodowi polskiemu poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej, jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb europejskiego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Spełnianie misji Uczelni, przekładającej się na zapewnienie najwyższej, jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej jest dla całej społeczności Uczelni powinnością i zaszczytnym wyzwaniem”. W misji Lubelskiej Szkoły Wyższej, już w momencie jej powołania uwzględniano specyfikę rejonu oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek położonych na tzw. ,,ścianie wschodniej’’. Misją uczelni w tak małym mieście jest danie szansy uzyskania odpowiedniej, jakości wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy dotąd takiej szansy nie mieli. Najniższe w woj. lubelskim czesne obowiązujące w Uczelni daje szansę podjęcia studiów wyższych dla wielu mieszkańców małych miasteczek oraz środowiska wiejskiego tzw. „ściany wschodniej”. Kształcenie studentów w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy, przy wykorzystaniu w procesie kształcenia najnowszych technik XXI wieku (komputery, Internet), kształcenie studentów przez starannie dobranych wybitnych nauczycieli akademickich z tytułami profesorów i doktorów habilitowanych oraz doktorów – taką szansę przybliżają. Ważnym zadaniem LSW w Rykach jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować. Określając misję LSW Senat i władze Uczelni przyjęły pewien system wartości, wyznaczający kryteria wyboru zadań na rzecz całej społeczności akademickiej Uczelni. Sformułowanie misji nastąpiło w wyniku kilkuletnich doświadczeń, konsultacji i dyskusji na posiedzeniach Kolegium Rektorskiego, oraz Senatu. W Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach określono następujące, najważniejsze obszary misji:
  1. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, aktywnie współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionów, tworząc jednocześnie europejską przestrzeń edukacyjną.
  2. Uczelnia w Rykach, jest szczególną wspólnotą dążącą do kreowania dobrego wizerunku Uczelni oraz do utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych.
  3. Podejmowane różnorodne działania, umacniają Uczelnię w roli wiodącego ośrodka silnie wspierającego Ryki i subregion Lubelski, które będą rozszerzały oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy.
  4. W ramach misji, w miarę możliwości wspierany jest rozwój samorządności studentów, studenckiego ruchu naukowego, artystycznego i sportowego oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej i zdrowego stylu życia studentów.
  5. W związku z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi, innowacyjnymi, badawczo-rozwojowymi i kulturowymi w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy, LSW w Rykach – największa uczelnia w subregionie ryckim – dąży do zagwarantowania bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej o najwyższej, jakości.
Wypełnienie misji będzie tylko wtedy realne, gdy działania całej struktury organizacyjnej Uczelni, będą się przekładać się na zapewnienie najwyższej, jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej będzie dla całej społeczności Uczelni powinnością i zaszczytnym wyzwaniem.
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Misja Uczelni „Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, uczynimy wszystko, aby Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, będąc największą uczelnią w subregionie ryckim była użyteczna narodowi polskiemu poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej, jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb europejskiego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Spełnianie misji Uczelni, przekładającej się na zapewnienie najwyższej, jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej jest dla całej społeczności Uczelni powinnością i zaszczytnym wyzwaniem”. W misji Lubelskiej Szkoły Wyższej, już w momencie jej powołania uwzględniano specyfikę rejonu oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek położonych na tzw. ,,ścianie wschodniej’’. Misją uczelni w tak małym mieście jest danie szansy uzyskania odpowiedniej, jakości wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy dotąd takiej szansy nie mieli. Najniższe w woj. lubelskim czesne obowiązujące w Uczelni daje szansę podjęcia studiów wyższych dla wielu mieszkańców małych miasteczek oraz środowiska wiejskiego tzw. „ściany wschodniej”. Kształcenie studentów w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy, przy wykorzystaniu w procesie kształcenia najnowszych technik XXI wieku (komputery, Internet), kształcenie studentów przez starannie dobranych wybitnych nauczycieli akademickich z tytułami profesorów i doktorów habilitowanych oraz doktorów – taką szansę przybliżają. Ważnym zadaniem LSW w Rykach jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować. Określając misję LSW Senat i władze Uczelni przyjęły pewien system wartości, wyznaczający kryteria wyboru zadań na rzecz całej społeczności akademickiej Uczelni. Sformułowanie misji nastąpiło w wyniku kilkuletnich doświadczeń, konsultacji i dyskusji na posiedzeniach Kolegium Rektorskiego, oraz Senatu. W Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach określono następujące, najważniejsze obszary misji:
  1. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, aktywnie współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionów, tworząc jednocześnie europejską przestrzeń edukacyjną.
  2. Uczelnia w Rykach, jest szczególną wspólnotą dążącą do kreowania dobrego wizerunku Uczelni oraz do utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych.
  3. Podejmowane różnorodne działania, umacniają Uczelnię w roli wiodącego ośrodka silnie wspierającego Ryki i subregion Lubelski, które będą rozszerzały oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy.
  4. W ramach misji, w miarę możliwości wspierany jest rozwój samorządności studentów, studenckiego ruchu naukowego, artystycznego i sportowego oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej i zdrowego stylu życia studentów.
  5. W związku z rosnącymi potrzebami edukacyjnymi, innowacyjnymi, badawczo-rozwojowymi i kulturowymi w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie opartym na wiedzy, LSW w Rykach – największa uczelnia w subregionie ryckim – dąży do zagwarantowania bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej o najwyższej, jakości.
Wypełnienie misji będzie tylko wtedy realne, gdy działania całej struktury organizacyjnej Uczelni, będą się przekładać się na zapewnienie najwyższej, jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej będzie dla całej społeczności Uczelni powinnością i zaszczytnym wyzwaniem.