Proces kształcenia

Powróć

Proces kształcenia

Powróć

Uczelnia realizuje proces kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
Proces Kształcenia realizowany przez Uczelnię, jest oparty na standardzie kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu: nauczyciela, określonym w § 1 ust.1) - załączniku nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019r.
Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego.
Kształcenie przygotowujące w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach do wykonywania zawodu nauczyciela jest prowadzone na studiach licencjackich, niestacjonarnych, kierunku PEDAGOGIKA, profilu Praktycznym których program określa efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287), z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie, charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy i efektów uczenia się określonych w standardzie.
Studia, są prowadzone w oparciu o Program studiów, który określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.
Uczelnia realizuje proces kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
Proces Kształcenia realizowany przez Uczelnię, jest oparty na standardzie kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu: nauczyciela, określonym w § 1 ust.1) - załączniku nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019r.
Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego.
Kształcenie przygotowujące w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach do wykonywania zawodu nauczyciela jest prowadzone na studiach licencjackich, niestacjonarnych, kierunku PEDAGOGIKA, profilu Praktycznym których program określa efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287), z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie, charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy i efektów uczenia się określonych w standardzie.
Studia, są prowadzone w oparciu o Program studiów, który określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.