Strategia rozwoju uczelni

Powróć

Strategia rozwoju uczelni

Powróć

Edukacja jest fundamentem rozwoju współczesnego świata. W 2000 roku na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie, państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły za główny cel: ,,uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego zrównoważonego rozwoju, któremu towarzyszyć będzie wzrost liczby lepszych miejsc pracy oraz większa spójność społeczna”.
Osiągnięcie powyższego celu warunkuje odpowiednie funkcjonowanie systemów kształcenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach uwzględnia politykę edukacyjną państwa, jak również wpisuje się w Strategię Rozwoju miasta Ryki.
Wyraźnego podkreślenia wymaga też przyjęta w Strategii LSW formuła służebnej funkcji edukacyjnej poziomu akademickiego względem społeczności pobliskich jednostek osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem uboższych warstw ludności.
Strategia rozwoju uczelni jest dokumentem programowym określającym główne cele i zadania służące rozwojowi uczelni w latach 2020 – 2030.
Strategia rozwoju LSW składa się z Wizji Uczelni, Misji uczelni oraz Celów przyjętych do realizacji. Każdy cel posiada ogólny zarys programu – Cel Strategiczny, oraz szczegółowe – cel taktyczny i cel operacyjny. Wskazano także potencjalne zagrożenia jak i okoliczności sprzyjające osiągnięciu zaplanowanych efektów.
Szczegółową wersję poszczególnych programów, a zwłaszcza zadania, dzięki którym cele strategiczne zostaną osiągnięte przez sposoby monitorowania i ewaluacji opracowała powołana wspólnie przez Senat i Założyciela, Komisja.
Realizatorami przyjętej strategii powinny być nie tylko wszystkie jednostki organizacyjne uczelni, ale także społeczność akademicka (nauczyciele i studenci). Konieczne jest również zaangażowanie organów administracji samorządowej, lokalnych partnerów społecznych, a także pracodawców, organizacji pozarządowych, środowisk politycznych, placówek oświatowych i szkół wyższych funkcjonujących w województwie.
Władze uczelni powinny nieustannie tworzyć lobbing na rzecz realizacji przyjętych kierunków rozwoju, wspierać i łączyć powstające inicjatywy zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym uczelni.
Reasumując głównym założeniem strategii jest doskonalenie jakości pracy Uczelni w zakresie wybranych celów strategicznych. Możliwość przekształceń LSW w uczelnię akademicką w dużej mierze będzie zależała od potencjału gospodarczego Uczelni oraz różnych form wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego.
Edukacja jest fundamentem rozwoju współczesnego świata. W 2000 roku na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie, państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły za główny cel: ,,uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego zrównoważonego rozwoju, któremu towarzyszyć będzie wzrost liczby lepszych miejsc pracy oraz większa spójność społeczna”.
Osiągnięcie powyższego celu warunkuje odpowiednie funkcjonowanie systemów kształcenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach uwzględnia politykę edukacyjną państwa, jak również wpisuje się w Strategię Rozwoju miasta Ryki.
Wyraźnego podkreślenia wymaga też przyjęta w Strategii LSW formuła służebnej funkcji edukacyjnej poziomu akademickiego względem społeczności pobliskich jednostek osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem uboższych warstw ludności.
Strategia rozwoju uczelni jest dokumentem programowym określającym główne cele i zadania służące rozwojowi uczelni w latach 2020 – 2030.
Strategia rozwoju LSW składa się z Wizji Uczelni, Misji uczelni oraz Celów przyjętych do realizacji. Każdy cel posiada ogólny zarys programu – Cel Strategiczny, oraz szczegółowe – cel taktyczny i cel operacyjny. Wskazano także potencjalne zagrożenia jak i okoliczności sprzyjające osiągnięciu zaplanowanych efektów.
Szczegółową wersję poszczególnych programów, a zwłaszcza zadania, dzięki którym cele strategiczne zostaną osiągnięte przez sposoby monitorowania i ewaluacji opracowała powołana wspólnie przez Senat i Założyciela, Komisja.
Realizatorami przyjętej strategii powinny być nie tylko wszystkie jednostki organizacyjne uczelni, ale także społeczność akademicka (nauczyciele i studenci). Konieczne jest również zaangażowanie organów administracji samorządowej, lokalnych partnerów społecznych, a także pracodawców, organizacji pozarządowych, środowisk politycznych, placówek oświatowych i szkół wyższych funkcjonujących w województwie.
Władze uczelni powinny nieustannie tworzyć lobbing na rzecz realizacji przyjętych kierunków rozwoju, wspierać i łączyć powstające inicjatywy zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym uczelni.
Reasumując głównym założeniem strategii jest doskonalenie jakości pracy Uczelni w zakresie wybranych celów strategicznych. Możliwość przekształceń LSW w uczelnię akademicką w dużej mierze będzie zależała od potencjału gospodarczego Uczelni oraz różnych form wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego.