fbpx
Poznaj ofertę studiów licencjackich LSW
kids-2985782_640

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Grupa specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z edukacją alternatywną​,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z edukacją muzyczną dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z diagnozą i terapią pedagogiczną dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z edukacją plastyczną i techniczną dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z nauczaniem języka angielskiego dziecka,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  z zarządzaniem oświatą.

Pedagogika resocjalizacyjna
i terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, pedagogów ulicy, wychowawców pracujących w środowisku otwartym, na stanowisku wychowawcy zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, w schroniskach dla nieletnich.

backlit-clouds-dusk-853168

Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do osób zainteresowanych posługiwaniem się zaawansowaną wiedzą administracyjną, poszerzoną o wiedzę na temat wpływu czynników psychopedagogicznych na kulturę, organizację i relacje międzyludzkie w miejscu pracy,

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz monitorowania ich rozwoju.

adult-1986108_640

Edukacja zdalna
i grafika komputerowa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz projektowych i programistycznych, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów i platform cyfrowych

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, posiadaniem przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do pracy jako nauczyciel przedszkola oraz jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony ludności.

Edukacja medialna
i informatyka szkolna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych edukacyjnymi zastosowaniami informatyki, technologii informacyjnych oraz mediów cyfrowych i systemów komunikacji w świecie wirtualnym.

Edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie

Studia adresowane są do osób zainteresowanych łączeniem wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych.

Edukacja dla bezpieczeństwa
i zarządzanie kryzysowe

Studia adresowane są do osób zainteresowanych łączeniem wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji.

Animacja społeczna
i rozwój lokalny

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych jakością życia w środowisku lokalnym gminy/miasta/dzielnicy i pragnących zaangażować się, jako obecni lub przyszli pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w działania wpływające na jej poprawę.

Edukacja i promocja zdrowia
z profilaktyką uzależnień

Studia adresowane są do osób zainteresowanych promowaniem zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia.

Pomoc społeczno-wychowawcza
w rodzinie

Studia adresowane do osób zainteresowanych udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z terapią zajęciową

Studia adresowane do osób zainteresowanych udzielaniem profesjonalnego wsparcia i opieki zarówno dzieciom i młodzieży, jak również osobom starszym i niepełnosprawnym.

Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

Studia adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w przedszkolu, w klasach „0” oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą, związaną z podejmowaniem działań wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym.

Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii oraz doboru właściwych strategii, metod i technik w pracy socjoterapeutycznej,

Menadżer oświaty

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zarządzaniem oświatą w organach prowadzących, sprawowaniem funkcji kierowniczych w różnego typu instytucjach edukacyjnych, a także organizacjach świadczących usługi na rzecz edukacji, organach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Logopedia i terapia pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia adresowane są do osób zainteresowanych odróżnianiem zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy od normy językowej, określaniem etiologii wybranych zaburzeń mowy, diagnozowaniem i klasyfikowaniem różnych zaburzeń mowy, ocenianiem poziomu rozwoju mowy, prognozowaniem rozwoju zaburzenia mowy.

Edukacyjne poradnictwo personalne i zawodowe oraz terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych połączeniem terapii pedagogicznej ze specjalnością doradztwo zawodowe i personalne z udzielaniem pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę.

Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podstawami doradztwa zawodowego i personalnego, ich aktualną pozycję w Polsce i za granicą, zgłębieniem psychologicznych aspektów procesów kadrowych oraz diagnozy w doradztwie zawodowym,

Animacja kultury z arteterapią

Studia adresowane są do osób z pasja pracy z dziećmi, chcącym pomagać dzieciom w samorozwoju rozumiejącym nowoczesną rzeczywistość, w której nie ma miejsca na rutynowe myślenie…